•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3618-4844 Tomczok Paweł

Abstract

The article presents an analysis of the essayistic knowledge about genocide. For this purpose, the author used works by Martin Pollack. Further, the article indicates the intertwining of two threads in Pollack’s prose. The first one is the history of his family, recollections about Nazi relatives, and the dissonance which formed inside him regarding his family’s past. The other one is the study of space understood as uncovering its “contamination”, the sinister past which has marked the specific portion of the landscape. The aim of the article is to check whether it is possible to decontaminate, i.e. expunge that contamination from these landscapes in order to make them once again locations which foster life rather than are mere empty cemeteries.

Keywords

genocide, essay, “contaminated landscape”, ‘place once again favourable for life’

References

Adorno T.W., Esej jako forma, [in:] T.W. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, transl. K. Krzemień-Ojak, selection by K. Sauerland, Warsaw 1990.

Bielas K., Tropiciel złych historii. Rozmowa z Martinem Pollackiem, Wołowiec 2018.

Domańska E., Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warsaw 2017.

Franczak K., Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, Kraków 2013.

Gross J.T., Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011.

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, ed. D. Czaja, Wołowiec 2013.

„Kontaminierte Landschaften”. Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandsaufnahme anhand von literarischen Texten, ed. A. Höllwerth, Berlin–Bern–Vienna 2019.

Lukács G., O istocie i formie eseju: List do Leo Poppera, transl. R. Turczyn, [in:] G. Lukács, Pisma krytyczno-teoretyczne 1908-1932, selection and introduction by S. Morawski, Warsaw 1994, pp. 82-92.

Moos C., Habsburg post mortem. Betrachtungen zum Wieterleben der Habsburgmonarchie, Vienna–Cologne–Weimar 2016.

Muskała M., Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia, Kraków 2016.

Pollack M., Dlaczego rozstrzelali Stanisławów, transl. A. Kopacki, Wołowiec 2009.

Pollack M., Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, transl. A. Kopacki, Wołowiec 2017.

Pollack M., Skażone krajobrazy, transl. K. Niedenthal, Wołowiec 2014.

Pollack M., Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu, transl. A. Kopacki, Wołowiec 2006.

Pollack M., Topografie pamięci, transl. K. Niedenthal, Wołowiec 2017.

Schlögel K., W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, transl. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Poznań 2009.

Sebald W.G., Unheimliche Heimat, Frankfurt am Main 2003.

Snyder T., Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem, transl. B. Pietrzyk, Warsaw 2011.

Szalewska K., Przyroda i stygmat historii – o ‘Skażonych krajobrazach’ Martina Pollacka, [in:] Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt, eds. A. Ubertowska, D. Korczyńska-Partyka, E. Kuliś, Warsaw 2019.

Tomkowski J., Wstęp, [in:] Polski esej literacki. Antologia, ed. J. Tomkowski, Wrocław 2017.

First Page

81

Last Page

91

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.