•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3239-8872 Koch Magdalena

Abstract

The article discusses the problem of the theory and practice of contemporary Serbian feminist essay. The text indicates how – at the turn of the 21st century – the essay participated in the reading of the nationalist culture of fear during the breakup of Yugoslavia, how it became the tool for creating an analytical and methodological platform and a means of quick anthropological and cultural diagnoses, as well as a form of transfer of social or philosophical notions. This new strategy of the essay was illustrated through the examples of books by Svetlana Slapšak, a leading figure of the (sub)genre in the Serbian culture, a professor of cultural anthropology, classical philologist, and feminist critic: Mala crna haljina. Eseji o antropologiji i feminizmu (1993/2007, Little Black Dress. Essays on Anthropology and Feminism), Ženske ikone XX veka (2001, Female Icons of the 20th Century), Ženske ikone antičkog sveta (2006, Female Icons of the Antiquity), Antička miturgija: žene (2013, Antique Mythurgy: Women). It becomes clear that one of the trends of the contemporary essay in the Serbian and post-Yugoslav cultures is the application of the genre in the spirit of modern engaged humanities and textual intervention.

Keywords

Serbian contemporary essay, feminism, textual interventions, power of objection, Svetlana Slapšak

References

Barnes J.A., A Structural Amnesia, [in:] J.A. Barnes, Models and Interpretations. Selected Essays, Cambridge 1947.

Bednarek J., Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?, Warsaw 2015.

Brach-Czaina J., Błony umysłu, Warsaw 2003.

Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Warsaw 2018.

Chmielewska K., Jak możliwa jest poetyka (eseju)?, “ Teksty Drugie” 2001, issue 3/4, pp. 134-138.

Domańska E., Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warsaw 2012.

Encyclopedia of the Essay, ed. T. Chevalier, London–Chicago 1997.

Hilsbecher W., Esej o eseju, [in:] W. Hilsbecher, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, selection and introduction by S. Lichański, transl. S. Bałut, Warsaw 1972.

Эпштейн Михаил Наумович, ПАРАДОКСЫ НОВИЗНЫ. О литературном развитии Х1Х-ХХ веков, Москва 1988.

Линија испод које се не може ићи, Разговор са Светланом Слапшак водиле Биљана Дојчиновић и Ана Коларић, „Књиженство: часопис за студије књижевности, рода и културе”, 6/2016. http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php

Markowski M.P., Czy możliwa jest poetyka eseju?, [in:] Poetyka bez granic: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, eds. W. Bolecki, W. Tomasik, Warsaw 1995.

Nycz R., Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warsaw 2017.

Rosić T., Feministički esej u srpskoj književnosti i raspad Jugoslavije, “Književna istorija” 2015, vol. XLVII, issue 157, pp. 233-254.

Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.

Sendyka R., Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków 2015.

Slapšak S., Mala crna haljina. Eseji o anropologiji i feminizmu, transl. from Slovenian J. Petrović, Belgrade 2007.

Slapšak S., Žene, Jugoslavija, antikomunistička narkoza i novi kolonijalizam: mape, putevi, izlazi, “Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, issue 5, pp. 249-263.

Slapšak S., Ženske ikone XX veka, Belgrade 2001.

Slapšak S., Ženske ikone antičkog sveta, Belgrade 2006.

Šalgo J., Četiri fantazije na temu: esej, [in:] J. Šalgo, Jednokratni eseji, ed. V. Pavković, Belgrade 2000.

The Politics of the Essay. Feminist Perspectives, eds. R.E. Boetcher Joers, E. Mittman, Bloomington 1993.

First Page

93

Last Page

111

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.