•  
  •  
 

Russian Title

Changes taking place in the contemporary model of family policy in Poland – Analysis of the phenomena

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2183-865X Kacprowska Krystyna

Abstract

Family policy is a set of legal norms, actions and measures launched by the state to create appropriate living conditions for the family, its formation, proper functioning, and the fulfilment of all its important social roles. Transformation is an intentional process of changing one piece of the environment implemented over a period to create a new and primarily sustainable state of the environment. The author presents demographic data reflecting the process of the individualization of contemporary culture, which translates into changes in the contemporary family model. The main aim of the article is to present the changes taking place in the contemporary model of family policy in Poland and to analyze these phenomena.

Keywords

family policy, social policy, transition period, social institution

References

Auleytner, J. 2004. Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.

Bryła, P. 2008. Polska rodzina a polityka prorodzinna państwa, In: I. Celary, G. Polok (eds.). Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Katowice: Katowickie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, pp. 239–256.

Durasiewicz, A. 2009. Instrumenty polityki rodzinnej. Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne 1, pp. 57–70.

Durasiewicz, A. 2012. Historyczne unormowania polityki rodzinnej. Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne 1, pp. 14–27.

Durasiewicz, A. 2014. Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość. In: M. Kubiak (ed.). Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 102–120.

Durasiewicz, A. 2016. Analiza programów polityki rodzinnej w latach 1997–2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 456, pp. 9–24.

Durasiewicz A. 2017. W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Frątczak, J. 2001. Kształt polityki społecznej wobec rodziny w dobie transformacji systemowej. Rodzina w czasach szybkich przemian. Roczniki Socjologii Rodziny 1, pp. 177–183.

From the speech of the Minister of Labor and Social Policy at the 5th National Scientific Conference. Family policy in Poland. A decade of membership in the European Union.

Gawda, K. 2016. Rodzina z jednym rodzicem jako alternatywna forma życia rodzinnego – charakterystyka zjawiska, In: K. Pujer (ed.). Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Wrocław: Wydawnictwo EXANTE, pp. 141–152.

Guja, P. 2016. Wpływ transformacji ustrojowej na model rodziny w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 290, pp. 39–50.

Holewińska-Łapińska, E. 2017. Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji. Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne 29, pp. 43–75.

Kuciarska-Ciesielska, M. 2003. Rozwody i separacje. Wiadomości Statystyczne 1, pp. 51–57.

Lipiński, R. 2017. Organizacja, efektywność, zmiana i transformacja: rozumienie podstawowych pojęć. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania 1, pp. 23–39.

Mynarska, M. 2014. Zmiany zachowań dotyczących rodziny w Polsce na tle innych krajów Europy. In: I. Kotowska (ed.). Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Warszawa, pp. 19–24.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=05122690 (accessed 23.02.2020).

Orłowski, D. 2022. Polityka rodzinna w Polsce w okresie transformacji – ocena, interpretacje. Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN 5, pp. 4–15.

Piotrowska, M. 2014. Macierzyństwo po rozwodzie. Szanse i zagrożenia. Kultura –Społeczeństwo – Edukacja 1(5), pp. 157–170.

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-o-rozwoju-demograficznym-polski-do-2014roku,12,5.html (accessed 17.02.2020).

Rodzina 500+, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (accessed 17.02.2020).

Skawińska, M. 2013. Kształt rodziny polskiej i polityki rodzinnej w okresie przeobrażeń ustrojowych 1989–2004. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

Slany, K., Ślusarczyk, M., Krzyżowski Ł. 2014. Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne. Warszawa: PAN.

Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin,33,2.html (accessed 17.02.2020).

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Migracje zagraniczne ludności, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/sytuacja-demograficzna-polski-do-roku-2019-migracje-zagraniczne ludnosci,16,1.html (accessed 17.02.2020).

Szczepaniak-Sienniak, J. 2015. Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce. Społeczeństwo i Ekonomia 2(4), pp. 100–115. https://doi.org/10.15611/sie.2015.2.06

Szczudlińska-Kanoś, A. 2019. Polska polityka rodzinna w okresie przemian. Kontekst krajowy i międzynarodowy. Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ.

Szlendak, T. 2012. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.

Szukalski, P. 2013. Małżeństwo. Początek i koniec. Łódź: Wydawnictwo UŁ. https://doi.org/10.18778/7969-031-2

Szukalski, P. 2019. Zmiany zachowań rozrodczych w XXI wieku – czy program Rodzina 500+ ma na nie wpływ? Rodzina w Społeczeństwie – Relacje i Wyzwania 1, pp. 53–74. https://doi.org/10.15633/9788374388269.06

Świadczenia na rzecz rodziny w 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/swiadczenia-na-rzecz-rodziny-w-2019-roku,4,3.html (accessed 17.02.2020).

Tkaczyk, M. 2003. Polityka prorodzinna w Polsce i Europie (założenia). Studia nad Rodziną 7/2 (13), pp. 119–132.

Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-swietle-badan-gus,1,5.html (accessed 17.02.2020).

First Page

85

Last Page

94

Language

eng

Share

COinS