•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Abstract

When we compare the contemporary ethnic structure and national policy of Poland and its eastern neighbours, we can see clear asymmetry in both quantitative and legal-institutional aspects. There is currently a markedly smaller population of Ukrainians, Belarusians and Lithuanians living in Poland than the Polish population in the territories of our eastern neighbours. At the same time, the national minorities in Poland enjoy wider rights and better conditions to operate than Poles living in Ukraine, Belarus and Lithuania. Additional complicating factor in bilateral relations between national minority and the home state is different political status of Lithuania, Belarus and Ukraine and different processes of transformation the consequence of which is differentiated state of political relations of Poland with its eastern neighbours. Lithuania, like Poland, is a member of EU, Ukraine, outside the structures of European integration, pursued a variable foreign policy, depending on the ruling options and the economic situation, and Belarus, because of internal policy which is unacceptable in the EU countries, is located on the political periphery of Europe.

Keywords

national minorities, interstate relations, political transformation, Poland, Ukraine, Belarus, Lithuania

Language

eng

References

BABIŃSKI, G. (1997), Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków: Nomos.

BAŃSKI, J. (2008), ‘Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy’, [in:] Eberhardt , P. (ed.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa: Prace Geograficzne, 218, pp. 121–134.

BARWIŃSKI, M. (2009), ‘The Contemporary Polish-Ukrainian Borderland - Its Political and National Aspect’, [in:] Sobczyński , M. (ed.), Historical Regions Divided by the Borders. General Problems and Regional Issue, Łódź–Opole: Region and Regionalism, 9 (1), pp. 187–208.

BIEŃKOWSKA-PTASZNIK, M. (2007), Polacy – Litwini – Białorusini. Przemiany stosunków etnicznych na północno-wschodnim pograniczu Polski, Białystok: Uniwersytet Białostocki.

BUDYTA-BUDZYŃSKA, M. (2010), Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa: WN PWN.

EBERHARDT, P. (1993), Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa: Editons Spotkania.

EBERHARDT, P. (2004), ‘Koncepcja granicy między cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyjską na kontynencie europejskim’, Przegląd Geograficzny, 76, pp. 169–188.

HUNTINGTON, S. P. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa: Muza.

KĘPKA, P. (2009), Postawy polityczne ludności prawosławnej w województwie podlaskim, master’s thesis wrote in Department of Political Geography, University of Łódź, promoter M. Barwiński, Łódź.

KOWALSKI, M. (1999), ‘Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich’, [in:] Kitowski , J. (ed.), Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rzeszów: Filia UMCS, pp. 77–88.

KOWALSKI, M. (2008), ‘Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku’, [in:] Eberhardt , P. (ed.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, pp. 267–298.

KURCZ, Z. (2005), Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

LIS, A. (2008), Pogranicze polsko-ukraińskie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, master’s thesis wrote in Department of Political Geography, University of Łódź, promoter M. Barwiński, Łódź.

NIJAKOWSKI, L. (2000), ‘“Pomosty” i “zasieki”, czyli o drogach pojednania. Mniejszości narodowe i etniczne a polska polityka wschodnia’, Rubikon, 4 (11).

PAWLUCZUK, W. (1999), ‘Pogranicze narodowe czy pogranicze cywilizacyjne?’, Pogranicze. Studia Społeczne, 8, pp. 23–32.

RYKAŁA, A. (2008), ‘Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9, pp. 89–113.

SADOWSKI, A. (1995), Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok: Trans Humana.

SOBCZYŃSKI, M. (2001), ‘Perception of Polish-Ukrainian and Polish-Russian Trans-border Co-operation By the Inhabitants of Border Voivodships’, [in:] Koter , M. and Heffner , K. (eds.), Changing Role of Border Areas and Regional Policies, Łódź–Opole: Region and Regionalism, 5, pp. 64–72.

WOJAKOWSKI, D. (1999), ‘Charakter pogranicza polsko-ukraińskiego – analiza socjologiczna’, [in:] Malikowski , M. and Wojakowski , D. (eds.), Między Polską a Ukrainą. Pogranicze - mniejszości, współpraca regionalna, Rzeszów, pp. 61–81.

WOJAKOWSKI, D. (2002), Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu, Kraków: Nomos.

First Page

5

Last Page

26

Language

eng

Share

COinS