•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Abstract

The main objective of this paper is to present the national and religious heritage of the Eastern Borderlands in contemporary Poland. The paper deals with the genesis and selected aspects of the spatial development of the ethnic and religious minorities (mainly Tartars-Muslims, Karaites and Armenians) that date back to the eastern areas of the former Republic (including the territories of Belarus, Lithuania and Ukraine) but, due to the post-war border changes and migrations, formed clusters in contemporary Poland and organized various forms of group life.

Keywords

ethno-religious heritage, ethnic minorities, religious minorities, Tartars-Muslims, Karaites, Armenians, Eastern Borderlands

Language

eng

References

Adamczuk , L., Kobeckaite , H. and Pilecki , Sz. (2003), Karaimi na Litwie i w Polsce, Warszawa–Wilno: GUS.

Barącz, S. (1869), Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol: Druk J. Pawłowskiego.

Bieńkowski, L. (1969), ‘Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce XVI–XVIII w.’, [in:] Kłoczowski , J. (ed.), Kościół w Polsce, t. II, Kraków: Znak.

Borawski, P. and Dubiński , A. (1996), Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa: Iskry.

Chodynicki, K. (1934), Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa: Kasa im. Mianowskiego.

Eberhardt, P. (2008), Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa: WN PWN.

Eberhardt, P. (2010), Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1945), Poznań: Instytut Zachodni.

Hołuszko, M. (1995), ‘Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce’, [in:] Sułowski , Z. and Skarbek , J. (eds.), Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Koter, M. (1997), ‘Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej’, [in:] Handle , K. (ed.), Kresy – pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Kozłowski, P. (2002), Ormianie w Polsce, master’s thesis wrote in Department of Political Geography and Regional Studies, University of Łódź, promoter M. Sobczyński, Łódź.

Mironowicz, A. (1996), ‘Organizacja Kościoła prawosławnego do końca XVIII wieku’, [in:] Karpus , Z. (ed.), Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Mironowicz, A. (2001), Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.

Mironowicz, A. (2003), Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.

Mironowicz, A. (2005), Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok: Uniwersytet Białostocki.

Pełczyński, G. (1995), Najmniejsza mniejszość, Warszawa: S. Kryciński, Towarzystwo Karpackie.

Pełczyński, G. (1997), Ormianie polscy w XX wieku: problem odrębności etnicznej, Warszawa: KZKO.

Pełczyński, G. (1998), ‘Rys dziejów Karaimów Warszawskich’, [in:] Stawarz , A. (ed.), Warszawa: etniczne i społeczno-kulturowe zróżnicowanie miasta (XVII-XX w.), Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Pilecki, S. (2004), ‘Karaimi’, [in:] Abkowicz , M. and Jankowski , H. (eds.), Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, Wrocław: Bitik.

Poppe, A. (1968), Kościół i państwo na Rusi w XII w., Warszawa: PWN.

Różycka-Bryzek, A. (1994), ‘Sztuka w Polsce piastowskiej a Bizancjum i Ruś’, [in:] Stępień , S. (ed.), Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. II, Przemyśl: PWN.

Rykała, A. (2005), ‘From Borderland People to Religious Minority – Origin, Present Situation and Identity of Muslims in Poland’, [in:] Koter , M. and Heffner , K. (eds.), The Role of Borderlands in United Europe. Historical, Ethnic and Geopolitical Problems of Borderlands, Łódź–Opole: Region and Regionalism, 2 (7).

Rykała, A. (2007), ‘Muzułmanie w polskich dziejach i przestrzeni’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8.

Rykała, A. (2008a), ‘Przemiany sytuacji społeczno-politycznej polskich Karaimów na tle zmian ich przynależności państwowej’, [in:] EBERHARDT, P. (ed.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa: Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 218.

Rykała, A. (2008b), ‘Changes of the Ethnic-Religious Map of Poland after the Post-War Border Shifts (on the Example of the So-called Western Territories’, [in:] Globalisation and Its Impact on Localities, Ostrava: University of Ostrava.

Rykała, A. (2008), ‘Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9.

Rykała, A. (2009), ‘Z ziemi ukraińskiej do polskiej – dziedzictwo religijne Kresów Rzeczypospolitej w przestrzeni współczesnej Polski’, [in:] Franz , M. and Pietkiewicz , K. (eds.), Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI w., Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Rykała, A. (2011a), Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rykała, A. (2011b), ‘Mniejszość religijna - mniejszość etniczna – wspólnota kulturowa. Uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9.

Rzemieniuk , F. (1998), Unici polscy 1596-1946, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.

Stopka, K. (2000), Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Trajdos , T. M., (1983), Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434), t. I, Wrocław: Ossolineum.

Wyrozumska, B. (2003), Ormianie w średniowiecznym Krakowie: wypisy źródłowe, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000–2002, (2003), Warszawa: GUS.

Zajączkowski, A. (2004), Zarys religii karaimskiej, Warszawa: Zarząd Karaimskiego Związku Religijnego RP.

Zakrzewska-Dubasowa, M. (1982), Ormianie w dawnej Polsce, Lublin: Wydawnictwo Lubeskie.

Ziętek, D. (2008), Tożsamość i religia: Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze, Kraków: Nomos.

First Page

49

Last Page

71

Language

eng

Share

COinS