•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

BOROWIK, I. (2003), Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym, Wrocław: Arboretum.

CHMIELEWSKI, J. M. and MIRECKA, M. (2001), Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

COUDROY DE LILLE, L. (2000), ‘Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji w Polsce’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej jej przemian, Łódź: WUŁ, ŁTN, pp. 99–112.

CZEPCZYŃSKI, M. (1999), ‘Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych’, Biuletyn KPZK PAN, 190.

DEKKER, K., MUSTERD, S. and KEMPEN, R. van (2007), ‘Explaining Differentials in Housing and Neigbourhood Satisfaction in Post-WWII Large Housing Estates in European Cities’, International Conference Sustainable Urban Areas, Rotterdam, http://www.enhr2007rotterdam.nl (20.03.2012).

GORCZYCA, K. (2009), ‘Wielkie osiedla mieszkaniowe - diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne’, [in:] JARCZEWSKI, W. (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji, t. 4, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, pp. 89–123.

GROEGER, L. (2004), ‘Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 189–198.

JENCKS, CH. (1987), Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa: WAiF.

KNORR-SIEDOW, T. (1996), Present and Future Outlook for Large Housing Estates , European Academy of the Urban Environment, Institute for Regional Development and Structural Planning, http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm (20.02.2012).

KOVÁCS, Z. (1999), ‘Cities from State-socialism to Global Capitalism: An Introduction’, GeoJournal, 49, pp. 1–6.

KOVACS, Z., HERFERT, G. and WIEST, K. (2008), Changing Housing Preferences and Residential Mobility in Post-Socialist Cities - the Position of Large Housing Estates, http://www.enhr2009.com/enhr/info/cz/25132/W18.html (18.04.2010).

KOZŁOWSKI, S. (2005), ‘Pozytywne przykłady modernizacji osiedli mieszkaniowych’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Łódź: WUŁ, ŁTN, pp. 341–350.

LEWICKA, M. (2004), ‘Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje’, [in:] GRZELAK, J. and ZARYCKI, T. (eds.), Społeczna mapa Warszawy, Warszawa: Scholar, pp. 273–315

MATLOVIC, R. (2000), ‘Sakralizacja – cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 121–128.

MUSTERD, S. and KEMPEN, R. van (2005), Large-Scale Housing Estates in European Cities: Opinions of Residents on Recent Developments, RESTATE report 4k, Utrecht: Utrecht University.

RĘBOWSKA, A. (1999), ‘Rehabilitacja blokowisk’, [in:] Ziobrowski , Z., Ptaszycka-Jackowska , D., Rębowska , A. and Geissler , A. (eds.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Kraków: IGPiK.

REMBARZ, G. (2010), ‘Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego’, [in:] LORENS, P. and MARTYNIUK-PĘCZEK, J. (eds.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Gdańsk: Urbanista, pp. 138–156.

SZAFRAŃSKA, E. (2008), ‘Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi’, [in:] SŁODCZYK, J. and SZAFRANEK, E. (eds.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 63–78.

SZAFRAŃSKA, E. (2009), ‘Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia Północ w Łodzi’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 197–210.

SZAFRAŃSKA, E. (2011), ‘Changes in Socio-spatial Structure of Large Housing Estates on Postsocialist Łódź (Poland)’, Architecture Civil Engeenering Environment, 4 (1/211), pp. 25–32.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M. and PULDOVÁ, P. (2011), ‘Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation’, Urban Studies, 48 (9), pp. 1811–1834.

SYKORA, L. (2000), ‘Post-Communist City’, [in:] Jażdżewska , I. (ed.), XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 41–45.

SZELÉNYI, I. (1996), ‘Cities under Socialism – and After’, [in:] Andrusz , G., Harloe , M. and Szelényi , I. (eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 286–317.

WĘCŁAWOWICZ, G., GUSZCZA, A. and KOZŁOWSKI, S. (2004), Large Housing Estates in Poland: Polices and Practices, RESTATE report 3f, Utrecht: Utrecht University.

WĘCŁAWOWICZ, G., GUSZCZA, A., KOZŁOWSKI, S., BIELAWSKA, A., ADAMIAK, A., KRASOWSKA, M., FADER, A. and BIERZYŃSKI, A. (2005), Large Housing Estates in Poland: Opinions of Residents on Recent Developments, RESTATE report 4k, Utrecht: Utrecht University.

WĘCŁAWOWICZ, G. (2007), Geografia społeczna miast, Warszawa: WN PWN.

First Page

119

Last Page

129

Language

eng

Share

COinS