•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

BOGDANOWSKI, J. (1978), ‘Kształtowanie i ochrona krajobrazu w aspekcie rekreacji’, [in:] Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce, Zeszyt Naukowy AWF, 16, Kraków.

BOŁTROMIUK, A. (2003), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

BOŁTROMIUK, A. (2011), Gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000 w parkach narodowych. Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 2, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

BOŁTROMIUK, A. (ed.), (2011), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

BORRINI-FEYERABEND, G., KOTHARI, A. and OVIEDO, G. (2004), Indigenous and Local Communities and Protected Areas. Towards Equity and Enhanced Conservation. Guidance on Policy and Practice for Co-managed Protected Areas and Community Conserved Areas, Gland-Cambridge: IUCN.

BRAŃKA, P. and HOŁUJ, A. (2012), Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa, Badania Młodych Naukowców, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny (192/KGR/2, 3/2011/MN/021).

BRAŃKA, P., HOŁUJ, A. and ZAWILIŃSKA, B. (2012), ‘Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych’, [in:] KUDŁACZ, T. et al., Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, manuscript, pp. 89-158.

DAVEY, A. G. (1998), National System Planning for Protected Areas, Gland-Cambridge: IUCN.

DIEZ DE PABLO, A. and CAMINA DEL AMO, M. (2009), ‘Regional Planning in Europe. Landscape as a Tool for Spatial Planning’, Franco-German-Swiss Conference of the Upper Rhine, www.cityfutures2009.com/PDF/39_Diez_Ahinoa.pdf (March 2, 2012).

DOMAŃSKI, B. and PARTYKA, J. (1992), Ojcowski Park Narodowy w świadomości mieszkańców. Analiza konfliktu, [in:] JAŁOWIECKI B. and LIBURA H. (eds.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Studia z Gospodarki Przestrzennej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

DRIML, S. (2010), The Economic Values of Tourism to National Parks and Protected Areas in Australia, CRC for Sustainable Tourism, www.crctourism.com.au/bookshop (February 22, 2013).

DRZAZGA, D. and RATAJCZYK, N. (2005), ‘Rozprzestrzenianie się zabudowy aglomeracji łódzkiej na terenach otwartych na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich’, Przegląd Przyrodniczy, 16 (1-2), pp. 183-199.

DUDLEY, N. (ed.), (2008), Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, Gland: IUCN.

EAGLES, P. (2002), ‘Trends in Park Tourism: Economics, Finance and Management’, Journal of Sustainable Tourism, 10 (2), pp. 132-153.

FORMAN, R. (2008), Urban Regions. Ecology and Planning Beyond the City, New York: Cambridge University Press.

FORTIN, M. J. and GAGNON, C. (1999), ‘An Assessment of Social Impacts of National Parks on Communities in Quebec’, Environmental Conservation, 26 (3), pp. 200-211.

GETZNER, M. (2003), ‘The Economic Impact of National Parks: the Perception of Key Actors in Austrian National Parks’, International Journal of Sustainable Development, 6 (2), pp. 183-202.

GOTKIEWICZ, W. (2001), ‘Gospodarstwa rolne w parkach narodowych - szanse i bariery rozwoju’, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3, III (6), pp. 90−94.

GRADZIŃSKI, R., GRADZIŃSKI, M. and MICHALIK, S. (1994), Natura i kultura w krajobrazie Jury. Przyroda, Kraków: Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

HIBSZER, A. and PARTYKA, J. (eds.), (2005), Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony. Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, Sosnowiec- Ojców: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddz. Katowicki, Ojcowski Park Narodowy.

HOŁUJ, A. (2012), ‘Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych’, [in:] HARAŃCZYK, A. (ed.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. część II, Studia, t. CXL, Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, pp. 385-394.

HOŁUJ, A. and HOŁUJ, D. (2010), ‘Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej’, [in:] KUDŁACZ, T. (ed.), Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Studia t. CXXXI, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, pp. 277-291.

HUHTALA, M. (2007), ‘Assesment of the Local Economic Impacts of National Park Tourism: The Case of Pallas-Ounastunturi National Park’, Forest Snow and Landscape Research, 81 (1/2), pp. 223-238.

KASPRZAK, K. and RASZKA, B. (1996), ‘Turystyka w lokalnych i ponadlokalnych problemach samorządów terytorialnych na terenach parków narodowych’, [in:] BOSIACKI, S., GRELL, J. and SIKORA, J., Samorządowa koncepcja rozwoju turystycznego gminy, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.

KONOPKA, M. (2001), ‘Warunki i możliwości rozwoju ludności zamieszkującej na obrzeżach obszarów chronionych (Gmina Podgórzyn)’, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 905, pp. 293−297.

KRÓLIKOWSKA, K. (2007), Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

LISOWSKI, A. and GROCHOWSKI, M. (2008), Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Warszawa: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, www.mrr.gov.pl (February 25, 2013).

MIZGAJSKI, A. (2008), ‘Krajobraz jako przedmiot ochrony i zarządzania. Wybrane problemy’, [in:] ZIMNIEWICZ, K. (ed.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

NOVÁK, Z. (1963), ‘Ideowe i realizacyjne założenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego’, Architektura, 8, pp. 301-302.

NOVÁK, Z., BOGDANOWSKI, J. and ŁUCZYŃSKA-BRUZDA, M. (1967), ‘Jurajski Park Krajobrazowy’, Architektura, 5/6, pp. 212-215.

OCHRONA ŚRODOWISKA 2011 (2011), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

OSINIAK, T., POSKROBKO, B. and SADOWSKI, A. (1993), Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy, Białystok-Kraków, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

OWSIAK, J., SEWERNIAK, J., ANDRZEJEWSKA, G. and SZWEDOWSKA, G. (2001), Turystyka na obszarach chronionych jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczności lokalnych. Stan i uwarunkowania rozwoju, Toruń: Instytut Turystyki, Zakład Naukowo-Badawczy w Toruniu, manuscript.

PARTYKA, J. (ed.), (2002), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Ojców: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy.

PLUMMER, R. and FENNELL, D. A. (2009), ‘Managing Protected Areas Form Sustainable Tourism: Prospects for Adaptive Co-management’, Journal of Sustainable Tourism, 17 (2), pp. 149-168.

POPŁAWSKI, Ł. (2005), ‘Bezrobocie na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim’, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 8, pp. 109−122.

POSKROBKO, B. (ed.), (1996), Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy - Środowisko - Gospodarka, Studia i Materiały, 1, Białystok: Politechnika Białostocka, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Ochroną Środowiska.

PTASZYCKA-JACKOWSKA, D. (2011), ‘Rezerwaty Biosfery i obszary Natura 2000 w planowaniu przestrzennym’, [in:] Międzynarodowe sieci obszarów chronionych w Polsce: światowa sieć rezerwatów biosfery UNESCO-MAB i europejska sieć Natura 2000, Warszawa: Komitet Naukowy UNESCO-MAB przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

RASZKA, B., SZCZEPAŃSKI, J. and MOTYCKI, K. (2009), ‘Miasto w parku narodowym - problem koegzystencji i zagospodarowania turystycznego’, Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, pp. 73-83.

SAAYMAN, M. and SAAYMAN, A. (2006), ‘Creating Framework to Assess the Economic Contribution of National Parks in South Africa. The Case of the Addo Elephant National Park’, Tourism Economics, 12 (4), pp. 619-633.

SCHUBERT, T. (2008), ‘Park krajobrazowy-zaniedbana idea ochrony przyrody i krajobrazu’, [in:] ZIMNIEWICZ, K. (ed.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, pp. 25-26.

STACHOWIAK, M. (2007), ‘Economical Effectiveness of Fishing Production on Protected Areas’, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52 (4), pp. 71-74.

STRZAŁKOWSKA, J. and HURBA, M. (2008), ‘Skuteczność ochrony środowiska przyrodniczego przestrzeni podmiejskiej na przykładzie aglomeracji Lublina’, Problemy Ekologii Krajobrazu, 22, pp. 323-333.

STYNES, D. J., PROPST, D., CHANG, W. and SUN, Y. (2000), Estimating National Park Visitor Spending and Economic Impacts; The MGM2 Model, Michigan: Department of Park, Recreation and Tourism Resources, Michigan State University.

SZCZEPANOWSKI, A. (2007), ‘Problemy prowadzenia gospodarki turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych’, [in:] WYRZYKOWSKI J. (ed.), Rola turystyki w gospodarce regionu, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.

WATSON, D., PLATTUS, A. and SHIBLEY, R. (2003), Time-Saver Standards for Urban Design, New York: McGraw-Hill Professional Publishing.

ZACHARIASZ, I. (ed.), (2012), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa: LEX, Wolters Kluwer business.

ZAWILIŃSKA, B. (2010), Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Monografie: Prace Doktorskie, 8, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.

ZAWILIŃSKA, B. (2012), ‘Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? (Protected Areas - Barriers or Stimulants for Local Development?)’, [in:] HARAŃCZYK, A. (ed.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. część II, Studia, 140, Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, pp. 259-269.

ZIMNIEWICZ, K. (2005), Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy, Poznań: Akademia Ekonomiczna.

First Page

137

Last Page

155

Language

eng

Share

COinS