•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Language

eng

References

Antola k, M. (2012), Analiza wpływu i skutków oddziaływania na walory krajobrazowe obszaru przeznaczonego pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Frąknowo w gminie Nidzica oraz w rejonie miejscowości Januszkowo i Michałki w gminie Kozłowo, województwo warmińsko-mazurskie, pp. 67 (unpublished material).

Bogdanowski , J., Łuczyńska-Bruzda , M. and Novák, Z. (1981), Architektura krajobrazu, Warszawa-Kraków: PWN.

Böhm , A. (2006), Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Kraków: Politechnika Krakowska.

Demianowic z, J. (ed.), (2011), Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski, Białystok: Fundacja Zielone Płuca Polski.

DILLON CONSULTING LIMITED (2009), Northland Power Inc. - McLean’s Mountain Wind Farm Environmental Screening Report/Environmental Impact Statement, Toronto.

DYREKTYWA (2009), ‘Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/28), WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE’, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 5 czerwca, L 140/16.

ELEKTROWNIA (2012), ‘Elektrownia wiatrowa w samym sercu mazur. Już za rok’, Gazeta Wyborcza Olsztyn, 24 października.

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA (2011), Raport: Krajobraz a turbiny wiatrowe, Rada Europy, 3-4 maja 2011, Strasburg, www.gdos.gov.pl/files/Konwencja/krajobrazowa/landscape-and-wind-turbines_PL.pdf (2.05.2014).

Fiell , Ch. and Fiell , P. (2006), Industrial Design A-Z, Köln: Taschen.

Gadomska, W. (2011), ‘Prawne podstawy ochrony i kształtowania krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich’, Architektura Krajobrazu, 4, pp. 85-93.

Gadomska, W. (2012), ‘Użytki rolne w krajobrazie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich’, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (3), pp. 63-72.

Good, J. (2006), ‘The Aesthetics of Wind Energy’, Human Ecology, 13 (1), pp. 76-89.

GRAY, J. (2008), ‘The Windmills of Your Mind’, Landscape Architecture, 4.

HORNER, MACLENNAN and ENVISION (2005), Visual Analysis of Windfarms: Good Practice Guidance, Inverness: Scottish Natural Heritage, The Scottish Renewables Forum, Scottish Society of Directions of Planning, pp. 92-95.

Jerpåsen , G. B. and Larsen, K. C. (2011), ‘Visual Impact of Wind Farms on Cultural Heritage: A Norwegian Case Study’, Environmental Impact Assessment Review, 31 (3), pp. 206-215.

Jock , M. and Henrichs , T. (2010), ‘The European Environment - State and Outlook 2010’, European Environment Agency, Copenhagen, 18.

Klepinger, M. (2007), ‘Michigan Land Use Guidelines for Siting Wind Energy Systems’, Extension Bulletin WO-1053, October, pp. 1-19.

Kolipiński , B. (2011), Ekspertyza: Ład przestrzenny w Polsce - stan i problemy, www.mrr.gov.pl/…/Ekspertyza_Lad_przestrzenny_w_Polsce_stan_i_… (1.03.2013).

Kondracki, J. (2000), Geografia regionalna Polski,Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 109-113.

Kubicz, G., Wojcieszyk , H. and Wojcieszyk , K. (2003), Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim, Słupsk: Biuro Planowania Przestrzennego.

Lorenc, H. (2001), Strefy energetyczne wiatru, Warszawa: IMGW.

Lothian, A. (2007), ‘Scenic Perceptions of the Visual Effect of Wind Farms on South Australian Landscapes’, Geographical Research, 46, pp. 196-207.

NATIONAL WIND COORDINATING COMMITTEE (NWCC), (2006), Technical Considerations in Siting Wind Developments: NWCC Research Meeting December 1-2, 2005, Washington.

Olech , S. and Juchnowska , U. (2006), Przyrodniczo-przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, Elbląg: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie.

PERSPEKTYWY (2001), Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce oraz oczekiwane zmiany prawne, VI Konferencja PSEW, ‘Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce’, 12 kwietnia, Ożarów Mazowiecki.

PISMO (2012), Pismo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2012 r. skierowane do burmistrzów i wójtów gmin.

PLAN (2009), Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ograniczenia możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych (Uchwała nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 26 października 2009 r.).

PLAN (2002), Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2002, www.wmbpp.olsztyn.pl/index.php?strona=opracowania (1.03.2013).

RAPORT (2010a), Energetyka wiatrowa w Polsce, TPA Horwath, IDZP, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14293 (1.03.2013).

RAPORT (2010b), Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r., Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

RAPORT (2011), Energetyka wiatrowa w Polsce, Warszawa: PAIiIZ.

Stryjecki , M. and Mielniczuk , K. (2011), Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Tytko, R. (2011), Odnawialne źródła energii, Warszawa: OWG.

USTAWA (2003), ‘Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ (art. 39), Dz. U., 80, poz. 717.

USTAWA (2004), ‘Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody’ (art. 17 ust. 1 pkt 1, ust. 3; art. 24 ust. 1 pkt 2, ust. 3), Dz. U., 92, poz. 880 z późn. zm.

USTAWA (2008), ‘Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko’, Dz. U., 199, poz. 1227.

WOJEWÓDZTWO (2010), Województwo warmińsko-mazurskie, podregiony, powiaty, gminy, Olsztyn: Urząd Statystyczny.

www.stat.gov.pl/…warmińsko-mazurskie/…/wkładka_warmińsko-ma… (1.03.2013).

WYROK (2008), Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 sierpnia 2009 II OSK 1250/08.

First Page

171

Last Page

192

Language

eng

Share

COinS