•  
  •  
 

Abstract

This work complements and structures knowledge in the field of logistics centres (with focus on the Łódź region). It presents a thorough analysis of strategic documents of the European Union in reference to the functioning of international transport networks. It also provides a detailed description of logistics facilities operations from the theoretical standpoint and definition of relations in points where logistics centres and TEN-T networks overlap. The result of this work is a set of recommendations referring to effective development of logistics centres on the background of transport corridors.

Keywords

logistics centres, tran-European transport network, Łódź region

Language

eng

References

BALTIC TRANSPORT OUTLOOK 2030 (2011), Executive Report - Final Version, http://www.baltictransportoutlook.eu/BTO2030_Executive_Report_Final_15-12-2011_new.pdf (19.12.2014).

BARTOSIEWICZ, B. and WIŚNIEWSKI, S. (2011), ‘Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych - przykład miasta i gminy Strykowa’ (Transformations of small town and its vicinity versus development of logistics centres), [in:] BARTOSIEWICZ B., MARSZAŁ T. (ed.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji (Transformations of small town space and potential in selected regions 20 years after the transformation), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 93-118.

COM (2011a), Communication COM/2011/676 from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Court of Justice, the Court of Auditors, European Investment Bank, European Economic and Social Committee and to the Committee of Regions as of 19 October 2011, Growth Package for Integrated European Infrastructures.

COM (2011b), Proposal COM/2011/650 of the Commission as of 6 February 2012, Regulation of the European Parliament and of the Council on Union Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network, Procedure COD/2011/0294.

COM (2013), Proposal COM/2013/030 of the Commission as of 30 January 2013, Directive of the European Parliament and of the Council on Interoperability of Railway System in the European Union, Procedure COD/2013/0015.

DABLANC, L., ROSS, C. (2012), ‘Atlanta: A Mega Logistics Center in the Piedmont Atlantic Megaregion (PAM)’, Journal of Transport Geography, 24, pp. 432-442.

EUROPEAN COMMISSION (EC), (2007), ‘Commission Decision 2007/60/EC as of 26 October 2006 Establishing the Trans-European Transport Network Executive Agency Pursuant to Council Regulation no. 58/2003’, Official Journal of the European Union, L 32, 6 February.

EUROPEAN COMMISSION (EC), (2010), Critical Raw Materials for the EU, Report of the Adhoc Working Group on defining critical raw materials, June, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf (19.12.2014).

EUROPEAN UNION (EU), (2010a), ‘Attachment 2.20 on the Decision of the European Parliament and the Council No. 661/2010/EU as of 7 July 2010 on Union Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network’, Official Journal of the European Union, L 204, 5 August.

EUROPEAN UNION (EU), (2010a), ‘Attachment 3.18 to the Decision of the European Parliament and the Council No. 661/2010/EU as of 7 July 2010 on Union Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network, Official Journal of the European Union, L 204 as of 5 August 2010.

EUROPEAN UNION (EU), (2010c), ‘Decision of the European Parliament and the Council No. 661/2010/EU as of 7 July 2010 on Union Guidelines for the Development of the Trans-European Transport network’, Official Journal of the European Union, L 204, 5 August.

EUROPEAN UNION (EU), (2012), ‘Consolidated Version of Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union’, Official Journal of the European Union, C 326, 26 October.

FECHNER, I. (2004), Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłość (Logistics centres. Goal - completion - future), Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

FECHNER, I. (2006), ‘Związki centrum logistycznego z rozwojem gospodarczym i przestrzennym’, (Relations between logistics centres and economic and spatial development), Biuletyn KPZK PAN, 225, pp. 40-46.

FECHNER, I. (2010), ‘Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski’ (Logistics centres and their role in cargo flow processes in the Polish logistics system), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, 76, pp. 19-32.

FIJAŁKOWSKI, J. (2001), ‘Wybrane zagadnienia projektowania centrów logistycznych w Polsce.Graficzne modele funkcjonalno-przestrzenne centrów logistycznych wpisanych w krajowy system logistyczny’ (Selected problems of logistics centre planning in Poland. Functional and spatial graphic models of logistics centres entered into the national logistics system), Logistyka, 1, pp. 7-11.

GOŁEMBSKA, E. (ed.), (2012), Logistyka (Logistics), Warsaw: C.H. Beck.

GUZIK, R. (2011), Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski 2011-2020 (Transport availability of selected towns of Małopolska 2011-2020), Analysis conducted by order of the Department of Regional Policy of the Marshal Office of the Małopolskie Region within the system project of Development Policy Observatory of Małopolska, Cracow: Institute of Geography and Spatial Management, Jagellonian University.

HESSE, M. and RODRIGUE, J. P. (2004), ‘The Transport Geography of Logistics and Freight Distribution’, Journal of Transport Geography, 12, pp. 171-184.

JANUSZKIEWICZ, W. (2008), ‘Logistyczny wymiar spedycji międzynarodowej’ (Logistic dimension of international freight forwarding), Polska Gazeta Transportowa. Tygodnik Logistyczny, http://www.pgt.pl/index.php?Itemid=41&id=677&option=com_content&task=view (24.02.2013).

KABASHKIN, I. (2007), ‘Logistics Centers Development in Latvia’, Transport, 22 (4), pp. 241-246.

KLAPITA, V. and SVECOVA, Z. (2006), ‘Logistics Centers Location’, Transport, 21 (1), pp. 48-52.

LIPIŃSKA-SŁOTA, A. (2010), ‘Korytarze transportowe w aspekcie powiązań UE i Polska - analiza obciążenia i perspektywy rozwoju’ (Transport corridors in the aspect of link between the EU and Poland), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, 76, pp. 97-101.

MINDUR, M. (ed.), (2012), Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie (Logistics. Technical infrastructure worldwide), Warsaw and Radom: PIB.

NAPIERAŁA, T., ADAMIAK, M. and WIŚNIEWSKI S. (2013a), Interoperacyjność centrów logistycznych w regionie łódzkim (Interoperability of logistics centres in the Łódź region), Łódź: Urząd Miasta.

NAPIERAŁA, T., ADAMIAK, M. and WIŚNIEWSKI, S. (2013b), ‘Regionalna sieć drogowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim’, (Regional road network as determinant of logistics centre localization in the Łódź region), Transport Miejski i Regionalny, 9, pp. 15-19.

NOWAKOWSKI, T., KWAŚNIOWSKI, S. and ZAJĄC, M. (2010), ‘Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego Polski’ (Intermodal transport in the aspect of execution of Poland’s logistics system), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, 76, pp. 103-106.

O’CONNOR, K. (2010), ‘Global City Regions and the Location of Logistics Activity’, Journal of Transport Geography, 18, pp. 354-362.

OLSSON, J. and WOXENIUS, J. (2014), ‘Localization of Freight Consolidation Centres Serving Small Road Hauliers in a Wider Urban Area: Barriers for More Efficient Freight Deliveries in Gothenburg’, Journal of Transport Geography, 34, pp. 25-33.

ROSIK, P. (2012), ‘Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim’ (Land accessibility of Poland in the European dimension), Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 233.

SKOWRON-GRABOWSKA, B. (2010), Centra logistyczne w łańcuchach dostaw (English: Logistics centres in supply chains), Warsaw: PWE. THE WHITE PAPER (2011), The White Paper COM/2011/144 of the Commission as of March 28 2011, Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System.

TSAMBOULAS, D., VRENKEN, H. and LEKKA, A. M. (2007), ‘Assessment of a Transport Policy Potential for Intermodal Mode Shift on a European Scale’, Transportation Research Part A, 41, pp. 715-733.

TYSZKIEWICZ, J. (2003), ‘Geografia historyczna Polski średniowiecznej w końcu XX stulecia’ (Historical geography of medieval Poland at the end of the 20th century), [in:] TYSZKIEWICZ, J. (ed.), Geografia historyczna Polski w średniowieczu. Zbiór studiów (Historical geography of Poland in middle ages. A collection of studies), Warsaw: DIG, pp. 7-19.

WALCZAK, M. (2008), Centra logistyczne - wyzwania, przyszłość (Logistics centres: challenges, future), Warsaw: Customs and Logistics College.

WILMSMEIER, G., MONIOS, J., LAMBERT, B. (2011), ‘The Directional Development of Intermodal Freight Corridors in Relation to Inland Terminals’, Journal of Transport Geography, 19, pp. 1379-1386

First Page

23

Last Page

44

Language

eng

Share

COinS