•  
  •  
 

Abstract

Public space is an important element of urban structure, playing various spatial, social and economic roles in towns/cities. Its quality influences the quality of life of the inhabitants and the attractiveness of the town as a whole. Public space located in town center is the most representative of its identity and image, and also serves multiple functions and activities. The quality of urban space depends on different factors, which have been discussed in professional literature for the last few decades. The author of this paper developed a model for assessment of the quality of public space in town centers based on studies of methods already used in Poland and abroad, and the analysis of trends and ideas which should be taken into consideration while constructing a set of criteria for assessment methods. The main goal of this paper is to present the methodology of research on the quality of public space in town centers using this model. An important element of the model is the proposed method of delimiting the research area – the town center – based on identification of key public space of a town. The model comprises three methods, which can provide valuable information on the quality of public space, and also serve as a basis for constructing ratings of towns in each of these methods and the model as a whole. The research conducted using this model in chosen medium-sized towns of the Łódź region showed that the results of ratings obtained using particular methods and the whole model coincide with subjective opinions on public space in town centers given by its users and professionals evaluating it.

Keywords

public space, key public space, quality of public space, town center, assessment model

Language

eng

References

CARMONA, M., SIEH, L. (2004), Measuring Quality in planning. Managing the performance process, London and New York: Spon Press.

CEGŁOWSKA, A., MATYKOWSKI, R. (2010), Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście: przypadek Poznania, [in:] Studia miejskie Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, 2/2010, Opole, pp. 219–230.

ČERNE, A., KUŠAR, S. (2010), The System of Indicators for Regional Development, Structure and Potentials, Geograff 6, Ljubljana.

CHĄDZYŃSKA, M. (2012), Przestrzeń publiczna małego miasta jako integralny element struktury systemu miejskiego, [in:] HEFFNER, K., MARSZAŁ, T. Przestrzeń publiczna małych miast, Studia KPZK PAN Tom CXLIV, Warszawa, pp. 67–80.

CHMIELEWSKI, J. M. (2001), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

CHMIELEWSKI, J. M. (2005), Przestrzeń publiczna w teorii urbanistyki, [in:] GZELL, S. (ed.), Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, Urbanistyka, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Rok X, pp. 5–10.

CROWE, T. D. (2000), Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, National Crime Prevention Institute (University of Louisville).

DZIUBIŃSKI, D. (2014), Spójność układu przestrzeni publicznych Wrocławia, [in:] CIOK, S., JANC, K. (eds.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, T. 2, Wrocław, pp. 121–134.

GACHOWSKI, M. (2004), Kwestia celowości istnienia centrum miasta w warunkach transformacji społeczno-urbanistycznej, [in:] SŁODCZYK, J. (ed.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole pp. 87–94.

GRUSZECKA, K., GZELL, S., REMBARZ, G. (2009), Osiedle: reurbanizacja, [in:] „Urbanista”, nr 10(181), Warszawa.

HOŁUB, A. (2002), Współczesna przestrzeń publiczna. Terapia patologii czy rozwój nowych terenów – poszuiwanie przesłanek projektowych, [in:] KOCHANOWAKI, M. (ed.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, pp. 9–26.

JACOBS, J. (1961), The Death and Life of Great American Cities.

JUCHNOWICZ, S. (1965), Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, Warszawa.

JUCHNOWICZ, S. (1971), Śródmieścia miast polskich. Studia nad ukształtowaniem i rozwojem centrów, Opole.

KOCHANOWSKA, D. (2002), Śródmiejskie przestrzenie publiczne – współczesne przekształcenia, [in:] KOCHANOWAKI, M. (ed.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, pp. 27–59.

KOZŁOWSKI, S., WOJNAROWSKA, A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne; Łódź, pp. 1–160.

LORENS, P. (2007), Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [in:] MADUROWICZ, M. (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa, pp. 83–92.

LYNCH, K. (1960), The Image of the City, MIT Press.

MIERZEJEWSKA, L. (2011), Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [in:] WDOWICKA, M., MIERZEJEWSKA, L. (eds.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 15, Poznań, pp. 85–97.

NATLAND, J. (2007), Urban by Design: An Evaluation of Public Spaces in Downtown New Westminster, Simon Fraser University

NOWAKOWSKI, M. (1982), Kształtowanie centrum miasta w świetle teorii i praktyki, Kraków.

PARYSEK, J., GUARINO, E., MIERZEJEWSKA, L. (1995), Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne delimitacji centrum miasta, [in:] KACZMAREK, J. (ed.), Centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.

PIOTROWSKA, E. (2010), Nowa jakość miasta w przestrzeniach publicznych, [in:] SŁODCZYK, J. (ed.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Studia miejskie 2/2010, Opole, pp. 219–230.

REGULSKI, J. (1980), Rozwój miast w Polsce, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.

STERNBERG, E. (2000), An integrative theory of urban design, Journal of the American Planning Association, Vol. 66, Issue 3.

SZEWCZYK, P. (2009), Rozwinięcia przestrzeni publicznej w głąb obiektów architektury – nowe miejsca na styku budynku i miasta, rozprawa doktorska, promotor dr. hab. inż. arch. L. Nyka, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

WALLIS, A. (1977), Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.

WALLIS, A. (1979), Informacja i gwar – o miejskim centrum, PIW, Warszawa

WEJCHERT, K. (1984), Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa

WHYTE, W. H. (1988), City: Rediscovering the Center

WOJNAROWSKA, A. (2015), Przestrzeń publiczna Uniejowa, Biuletyn Uniejowski 4/2015, pp. 25–44.

ZEREN GÜLERSOY, N., ÖZSOY, A., TEZER, A., GENLI YIGITER, R., GÜNAY, Z. (2009), Strategic quality planning in urban environment, Istanbul Technical University Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey, Vol. 6, No. 1, 109-125 2009-1

ZUZIAK, Z. (2008), O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

CABE (Commission for Architecture and the Built Environment), (2004), The value of public space, London.

European Council of Spatial Planners, (2005), Guide to Sustainable Development at the Local Level: ‘Try It this Way’.

Karta Przestrzeni Publicznej, 2009.

London Borough of Redbridge Planning Service, (2004), Urban Design Framework Supplementary Planning Guidance.

SES Stadterneurerungsgesellschaft Stralsund, (2003), 10 Jahre Stadterneuerung Hansestadt Stralsund. Leben, Wohnen, Arbeiten in der Altstadt, Stralsund.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, (2010).

First Page

81

Last Page

109

Language

eng

Share

COinS