•  
  •  
 

Abstract

The article discusses the practical aspect of implementation of the idea of sustainable development in the EU Cohesion Policy in the 2014-2020 programming period in Poland. The objective of the study is to determine the relations between the idea of sustainable development and instruments of its implementation, and the identification of the scope of influence of Cohesion Policy tools on sustainable development of functional urban areas (FUA). The paper presents the author’s set of sustainable development indicators (SDI) and relevant analyses of their implementation in the financial and spatial aspect in 26 FUAs. Detailed analyses covered one of the new instruments of ter­ritorial development, namely Integrated Territorial Investments (ITI). The paper provides evidence which proves that the dominant sphere in the financial and spatial support is the modernisation of transport and energy engineering infrastructure, with potentially multiple effects, as well as the de­velopment of a structurally diverse labour market. The least support is provided to the strengthening of integrated management. The tested approach is applicable in reference to other functional areas in the EU. It can contribute to the determination of the extent to which the implementation of the Cohesion Policy supports sustainable development of cities and their functional areas. The application of SDI contributed to the understanding of the process in reality.

Keywords

sustainable development indicators (SDI), sustainable development, Functional Urban Area (FUA), Integrated Territorial Investments (ITI), Cohesion Policy 2014–2020, Poland

Language

eng

References

ADAMS, W. M. (1990), Green development: Environment and sustainability in the third world, London: Routledge.

ADAMS, W. M. (2006), The future of sustainability: Re-thinking environment and development in the twenty first century, Report of the IUCN-Renowned Thinkers Meeting.

BARCA, F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report for DG Regio, Brussels: European Commission.

BARCA, F., McCANN, P. and RODRÍGUEZ-POSE, A. (2012), ‘The Case For Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches’. Journal of Regional Science, 52 (1), pp. 134–152.

BARTNICZAK, B. (2016), ‘Sustainable development concept in Polish strategic documents’, Economic and Environmental Studies, 16 (1) (37/2016), pp. 49–63.

BORYS, T. (1998), ‘Teoretyczne aspekty konstruowania wskaźników ekorozwoju’, [in:] POSKROBKO, B.(ed.), Sterowanie ekorozwojem, Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

BORYS, T. (2005), ‘Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju’, [in:] PAPUZIŃSKI, A.(ed.) Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

BORYS, T. and CZAJA, S. (2009), ‘Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych’, [in:] KIEŁCZEWSKI, D. (ed.) Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

BROWN, L. (2001), Eco-economy: Building an economy for the earth, New York: W. W. Norton.

BYRNE, J. and GLOWER, L. (2002), ‘A Common Future or Towards a Future Commons: Globalization and Sustainable Development since UNCED’, International Review for Environmental Strategies, 3 (1), pp. 5–25.

DANIELEWICZ, J. (2017), ‘The Sustainable Development Idea in the Management of European Metropolitan Areas’, Economic and Environmental Studies, 17 (2), pp. 279–296.

DEMBICKA–NIEMIEC, A. (2017), Zrównoważony rozwój a funkcje miast. Badanie związków miedzy zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 51‒67.

DIWAN, R.K.and LIVINGSTON, D.(1979), Alternative Development Strategies and Appropriate Technology, New York: Pergamon Press.

DOBSON, A. (1996), ‘Environmental sustainabilities: An analysis and a typology’, Environmental Politics, 5, pp. 401–428.

Europe 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (9.11.2017)

European Commission (2014), Integrated Territorial Investment, Cohesion Policy 2014-2020, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf (5.11.2017).

FAROLE, T., RODRÍGUEZ-POSE, A. and STORPER, M. (2011), ‘Cohesion policy in the European Union: growth, geography, institutions’, JCMS: Journal of Common Market Studies, 49 (5), pp. 1089–1111.

FIEDOR, B. (2011), ‘Zrównoważony rozwój a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej’, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/Research Paper of Wrocław University of Economics, 225, pp. 13–29.

GALAZ, V. (2014), Global Environmental Governance, Technology and Politics.The Anthropcene Gap, Cheltenham: E. Elgar Publ.

GIOVANNINI, E. and LINSTER M. (2005), Measuring sustainable development. Achievements and challenges, OECD.

HARDIN, G. (1968), ‘The tragedy of the commons’, Science, 162 (3859), pp. 1243–1248.

HAWKEN, P., LOVINS, A.and LOVINS L.H.(1999), Natural capitalism: Creating the next industrial revolution, Boston: Little, Brown and Company.

HENS, L. (2010), ‘The challenge of the sustainable city’, Environment, Development and Sustainability, 12 (6), pp. 875–876.

HULL, Z. (2011), ‘Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju’ [in:] TYBURSKI, W. (ed.) Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń: Wydawnictwo UMK, p. 33–83.

KACZMAREK, T. and KOCIUBA, D. (2017), ‘Models of governance in the urban functional areas: Policy lessons from the implementation of integrated territorial investments (ITIs) in Poland’, Quaestiones Geographicae, 36 (4), pp. 47–64.

KASSENBERG, A. (2007), ‘Zrównoważony rozwój a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju’, [in:] GORZELAK G. and TUCHOLSKA, A. (eds.) Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG.

KOCIUBA, D. (2017), ‘Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych’, Studia KPZK PAN, 174, pp. 144–153.

LAFFERTY, W. (1999), ‘The pursuit of sustainable development – concepts, policies, and arenas’, International Political Science Review, 20 (2), pp. 123–128.

Leipzig Charter On Sustainable European Cities (2007), http://ec.europa.eu/regional_pol­icy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf (12.11.2017)

LEŚNIAK, J. (2009), ‘Wizja zrównoważonego społeczeństwa’, [in:] BŁAŻEJOWSKI, J. (ed.) Zrównoważony rozwój, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

MARCIAL, H., ECHENIQUE, M.H., HARGREAVES, A.J., MITCHELL, G.and NAMDEO A.(2012), ‘Growing Cities Sustainably’, Journal of the American Planning Association, 78 (2), pp. 121–137.

McCANN P. and ORTEGA-ARGILÉS R. (2013), ‘Redesigning and Reforming European Regional Policy: The Reasons, the Logic, and the Outcomes’, International Regional Science Review, 36, pp. 424–445.

MIERZEJEWSKA, L. (2015), ‘Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone’, Studia Miejskie, 19, pp. 9–22.

MIERZEJEWSKA, L. (2017), ‘Sustainable Development of a City: Systemic Approach’, Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, 12 (1), pp. 71–78.

National Spatial Development Concept 2030 [Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030] (2011), Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mr.bip.gov.pl/fobjects/download/48478/kpzk_uchwala_zal_do240_13042012-pdf.html (10.11.2017).

National Urban Policy 2023 [Krajowa Polityka Miejska 2023] (2015), Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2015/08/Krajowa_Polityka_Miejska.pdf (18.11.2017).

PAPUZIŃSKI, A. (2011), ‘Realizacja zrównoważonego rozwoju’, Problemy ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, 6 (1), pp. 107–116.

PEARCE, D. W. and TURNER, R. K. (1990), Economics of natural resources and the environment, London: Harvester Wheatsheaf, pp. 25‒41.

PIĄTEK, Z. (2007), ‘Przyrodnicze i społeczno-historyczne warunki równoważenia ładu ludzkiego świata’, Problemy ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, 2(2), pp. 5–18.

PŁACHCIAK, A. (2011), ‘Geneza idei rozwoju zrównoważonego’, Ekonomia/ Economics, 5 (17), pp. 231–247.

Principles of The Realization of The Integrated Territorial Investments in Poland [Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce] (2013), Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, https://rpo.slaskie.pl/dokument/zasady_realizacji_it_w_polsce (12.11.2017).

Programming of the 2014-2020 Financial Perspective. Partnership Agreement [Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa] (2014), Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/partnership-agreement-poland-may2014_pl.pdf (3.11.2017).

REID, D.(1995), Sustainable development: An introductory guide, London: Earthscan.

SADOWSKI, Z. (2006), ‘Współczesna gospodarka, rola państwa i koncepcja trwałego rozwoju’, Czasopismo Naukowe OLYMPUS, 1, pp. 11–20.

SNEDDON, C., HOWARTH R. B. and NORGAARD, R.B. (2006), ‘Sustainable development in a post-Brundtland world’, Ecological Economics, 57, pp. 253–268.

STANNY, M. and CZARNECKI, A. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

SZAFRANEK, E. (2014), ‘Integrated Territorial Investments as a tool of sustainable regional and local development’, Economic and Environmental Studies, 14,4 (32), pp. 485–495.

SZAFRANEK, E. (2017), ‘Idea a praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce’, Studia KPZK PAN, 174, pp. 95–106.

SZLACHTA, J. and ZAUCHA, J. (2012), For an enhanced territorial dimension of the cohesion policy in Poland in the 2014–2020 period, Sopot: Instytut Rozwoju.

SZLACHTA, J. and ZAUCHA, J. (2014), ‘Wzmacnianie terytorialnego wymiaru polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020’, [in:] KLASIK, A. and KUŹNIK F. (eds.) Miasta – metropolie – regiony. Nowe orientacje rozwojowe, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 29–54.

ŻYLICZ, T. (2000), ‘Sprawiedliwość międzypokoleniowa jako podstawa trwałego rozwoju’, [in:] ZIĘBA, S. and WRÓBLEWSKI, Z. (eds.), Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, pp. 227–234.

First Page

61

Last Page

79

Language

eng

Share

COinS