•  
  •  
 

Abstract

Social participation enables citizens to take part in the decision-making process. It is an increasingly popular instrument in Poland. The effectiveness of participation is the most important issue in this context. In accordance with the Act of 9 October 2015, urban regeneration mainly applies to mitigating negative social phenomena. The social aspect is also important at the stage of establishing urban regeneration programmes. Extensive social participation in the process of creat­ing these programmes is one of the main requirements. The aim of the article is to present the scale of the involvement of local communities in the procedure of creating regeneration programmes in selected small towns in Poland. Conclusions from the analysis include an assessment of participation success rate in regeneration activities.

Keywords

social participation, small towns, urban regeneration programs, effectiveness of participation, local government

Language

eng

References

BERNER, M. M., AMOS, J. M., MORSE, R. S. (2011), ‘What Constitutes Effective Citizen Participation in Local Government? Views from City Stakeholders’, Public Administration Quarterly, 35 (1), pp. 128–163.

DARWIN, M. (2016), ‘How Participation Shapes Local Development’, Populasi, 24 (2), pp. 37–66.

DŁUGOSZ, D., WYGNAŃSKI, J. J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.

DORASAMY, N. (2017), ‘Citizen Participation And Needs As An Input Tool For Local Government Quality Management’, Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 7 (2), pp. 56–66.

EUROPEAN COMMISSION (2012), Public opinion in the European Union, Standard Eurobarometer 78, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb78/eb78_publ_en.pdf (15.12.2017).

EVANS-COWLEY, J. and HOLLANDER, J. (2010), ‘The New Generation of Public Participation: Internet-based Participation Tools’, Planning Practice & Research, 25 (3), pp. 397–408.

HERIAN, M. N., HAMM, J. A., TOMKINS, A. J., PYTLIK ZILLIG, L. M. (2012), ‘Public Participation, Procedural Fairness, and Evaluations of Local Governance: The Moderating Role of Uncertainty’, Journal of Public Administration Research and Theory, 22, pp. 815–840.

IRVIN, R. A. and STANSBURY, J. (2004), ‘Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?’, Public Administration Review, 64 (1), pp. 55–65.

KAŹMIERCZAK, T. (2011), ‘Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne’, [in:] OLECH, A. (ed.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warsaw: Instytut Spraw Publicznych, pp. 83–99.

KIM, S. and LEE, J. (2012), ‘E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government’, Public Administration Review, 72 (6), pp. 819–828.

KOŻUCH, B. (2007), ‘Modele zarządzania publicznego’, [in:] BIAŁAS, T. (ed.), Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, Gdynia: Wydawnictwo WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, pp. 17–26.

LAURISZ, N. (2013), ‘Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce’, [in:] ĆWIKLICKI, M., FRĄCZEK, M. (eds.), Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, pp. 24–36.

LAWTON, A. and MACAULAY, M. (2013), ‘Localism in Practice: Investigating Citizen Participation and Good Governance in Local Government Standards of Conduct’, Public Administration Review, 74 (1), pp. 75–83.

LEWENSTEIN, B., SCHINDLER, J. and SKRZYPIEC, R. (2010), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

MAŁECKA-ŁYSZCZEK, M. (2014), ‘Partycypacja w ramach public governance’, [in:] DOLNICKI, B.(ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warsaw: Wolters Kluwer, pp. 44–57.

MINISTER ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (2015), Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Warszawa.

NEVERAUSKAS, B. and TIJŪNAITIENĖ, R. (2007), ‘Public Participation in City Governance Decision-Making: Theoretical Approach’, Engineering Economics, The Economic Conditions of Enterprise Functioning, 4 (54), pp. 27–35.

PETER-BOMBIK, K. and SZCZUDLIŃSKA-KANOŚ, A. (2015), ‘Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych’, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391, pp. 83–91.

PIETRASZKO-FURMANEK, I. (2012), Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.

PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA (2011), Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, Warsaw: SMG/KRC Poland Media S.A.

REDDICK, C. and NORRIS D. F. (2013), ‘E-participation in local governments. An examination of political-managerial support and impacts’, Transforming Government: People, Process and Policy, 7 (4), pp. 453–476.

RYDIN, Y. and PENNINGTON, M. (2000), ‘Public Participation and Local Environmental Planning: The Collective Action Problem and the Potential of Social Capital’, Local Environment, 5 (2), pp. 153–169.

SCHIMANEK, T. (2015), Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Warsaw: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

SCHOLL, H. J. (2008), ‘Discipline or Interdisciplinary Study Domain? Challenges and Promises in Electronic Government Research’, [in:] CHEN, H., BRANDT, L., GREGG, V., TRAUNMULLER, R., DAWES, S., HOVY, E., MACKINTOSH, A. and LARSON, C. (eds.), Digital Government, Integrated Series in Information Systems, 17 (I), Springer, pp. 21–41.

SŁUPIK, S. (2016), ‘Rola partycypacji społecznej w kreowaniu lokalnego zrównoważonego rozwoju’, Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 454, pp. 252–264.

STAWASZ, D. (2017), ‘Odnowa miasta poprzez rewitalizację’, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, pp. 253–261.

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1777/1 (15.12.2017).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.

Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (2016), Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P, Toruń, http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/dokumenty_prawne/Szczegolowy%20Opis%20Osi%20Priory­tetowych/SZOOP%20z%2016.11.2016%20r/Zalacznik%20nr%2010%20-%20Zasady%20programowania%20rewitalizacji-%20ze%20zm.%20z%2016%20listopada%202016%20r..pdf (22.02.2018).

http://www.bierun.pl/informator_mieszkanca_bierunia/raport_konsultacje.html (16.12.2017).

http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=6837&y=2017&which=RADY+MIA­STA+CHE%C5%81MNA (16.12.2017).

https://www.chelmza.pl/plik,29099,gminny-program-rewitalizacji.pdf (16.12.2017).

http://um.darlowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=307440 (16.12.2017).

http://stat.gov.pl/ (11.12.2017).

http://www.kamiennagora.pl/files/file/kamienna_gora_finaly_LPR_MK_25_08_2016.pdf (16.12.2017).

http://www.bip.kowary.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=13458 (16.12.2017).

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/357898/files/gpr_lezajsk_03012017.pdf (16.12.2017).

http://www.ledziny.pl/files/news/aktualnosci/lprldziny.pdf (16.12.2017).

http://miastolaskarzew.pl/public/files/documents/420.pdf (16.12.2017).

http://pkw.gov.pl/434_Wyniki_wyborow/1/16270_WYBORY_SAMORZADOWE_2014_R_STATYSTYKI_WYNIKOW_GLOSOWANIA (14.12.2017).

www.przeworsk.bip.info.pl/plik.php?id=7378 (16.12.2017).

https://miasto.radlin.pl/wp-content/uploads/2017/02/S.0007.020.2017.pdf (16.12.2017).

http://www.radzyn-podl.pl/images/pdf/mprmrp.pdf (16.12.2017).

http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Prawo_lokalne/uchwala_s/uchwala-nr-xxxvii-224-17-rady-miasta-siemiatycze-z-dnia-2017-11-08.html (16.12.2017).

http://www.slawno.pl/files/0/473/3_%20LPR_Slawno.pdf (16.12.2017).

https://umterespol.e-biuletyn.pl/upload/pliki/2017-05-19_Pojekt_LPR_Terespol_bez_obramowan­ia.pdf (16.12.2017).

http://www.ustka.pl/uploads/files/załącznik%20do%20uchwały%20GMINNY%20PRO­GRAM%20REWITALIZACJI%20DLA%20GMINY%20MIASTO%20USTKA%20NA%20LATA%202016%20-%202022.pdf (16.12.2017).

www.ustron.bip.info.pl/plik.php?id=32211 (16.12.2017).

www.bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.9306 (16.12.2017).

www.zielonka.pl/aktualnosci/download/file_id/450/doc_id/1863.html (16.12.2017).

http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/program_rewitalizacji.pdf (16.12.2017).

First Page

81

Last Page

98

Language

eng

Share

COinS