•  
  •  
 
European Spatial Research and Policy

Abstract

With respect to space, local authorities may deploy diverse instruments designed to promote the engagement of local communities in the spatial planning and decision-making process. The Village (Polish: Sołecki) Fund, established for rural and urban-rural communes, is one of the ways for achieving this goal. Resources from the Village Fund may be used for, e.g. spatial planning, which is one of a commune’s own tasks. The activities related to the Village Fund have triggered studies focused on the units which run such funds and, on the amounts, earmarked for goals pertaining to spatial planning. On top of that, the spatial distribution of communes delivering such tasks has also been assessed. The analyses covered statistics as well as budget queries in communes which allocated funds for activities connected with spatial planning.

Keywords

Village Fund, spatial planning, rural and urban-rural communes, Poland

Language

eng

References

Biuro Planowania Przestrzennego Katowice (BPP Katowice) (1983). Materiały wejściowe. Katowice: BPP Katowice.

BRZEZIŃSKI, C. (2015), Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

BRZEZIŃSKI, C. (2016), ‘Threats of sustainable development resulting from legal requirements of spatial planning in Poland’, Economic and Environmental Studies, 16, 2 (38), pp. 319–330.

CHRISIDU-BUDNIK, A. and KORCZAK, J. (2018), ‘The Role of Trust in Spatial Planning Processes: The Case of Poland’, [in:] KOŻUCH, B., MAGALA, S. and PALISZKIEWICZ, J. (eds), Managing Public Trust. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 255–272.

Commune Self-government Act of 8 March 1990. J. of L. (1990), 16 (95), as amended. DUBE, J. and LEGROS, D. (2014), Spatial Econometrics Using Microdata. New York: John Wiley & Sons, Inc.

FELTYNOWSKI, M. (2018a), Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

FELTYNOWSKI, M. (2018b), ‘Level of spatial planning culture of rural gminas in the central region of Poland’, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II (1), pp. 293–304.

FELTYNOWSKI, M. and RZEŃCA, A. (2019), ‘Solecki fund as instrument in the hands of rural development policy makers: the case of rural communes of the Lodz Metropolitan Area in Poland’, [in:] KRAKOWIAK-BAL, A. and VEVERKOVA, M. (eds.), Infrastructure and Environment, Springer, Cham, pp. 263–271.

FILIPIAK, B.Z. and DYLEWSKI, M. (2015), ‘Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–2013’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, pp. 867–877.

JAŁOWIECKI, B. (1986), ‘Próba oceny badań nad Polską lokalną. Wstępne wyniki badań’, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, 2, pp. 57–78.

KAMIŃSKI, A. (2012), Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warsaw: Wolters Kluwer Polska.

KOLIPIŃSKI, B. (2015), ‘Przywróćmy wysoką kulturę planowania przestrzennego’, [in:] KALINOWSKA, A. (ed.). Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Warsaw: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, pp. 169–175.

MISZTAL, B. (1986), ‘Przemiany restrukturyzacyjne społeczności lokalnych. Wstępne wyniki badań’, Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, 2, pp. 79–92.

NOWAK, M.J. (2012), Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Warsaw: CeDeWu.

Spatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003. J. of L. (2003), 80 (717) as amended.

STAROSTA, P. (1995), Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Village Fund Act of 20 February 2009. J. of L. (2009), 52 (420) as amended.

Village Fund Act of 21 February 2014. J. of L. (2014), 301, as amended.

First Page

257

Last Page

268

Language

eng

Share

COinS