•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

This study presents the species structure of macrofungi in different plant communities formed on fallows as a result of secondary succession. The mycological observations were carried out in 2012 and 2013 in the buffer zones of all landscape parks in the Łódzkie province, i.e. Bolimów LP, Spała LP, Sulejów LP, Warta-Widawka LP, Łódź Hills LP, Przedbórz LP and Załęcze LP. The botanical research identified fallows representing 7 types of plant communities. In total 46 macromycetes species were found on the fallows. The diversity of macrofungi depended on the type of plant community. The highest number of fungi species was found in the communities with an admixture of trees (Pinus sylvestris, Betula pendula), while the lowest was collected on fallows almost completely covered by Cirsium arvense and Solidago canadensis. Considering the trophic classification of macrofungi found on fallows, most species were saprotrophic and mycorrhizal. Wood inhabiting saprotrophs were represented by only two species.

Polish Abstract

Przemiany użytkowania ziemi w ostatnich 20 latach przyczyniły się do powstania w naszym kraju znacznych powierzchni odłogów, które stwarzają nowe siedliska dla rozwoju spontanicznej roślinności i grzybów. Dotychczasowe dane o grzybach wielkoowocnikowych gruntów porolnych są znikome. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki dwuletnich obserwacji macromycetes na powierzchniach odłogów, usytułowanych w strefach otaczających wszystkie parki krajobrazowe w woj. łódzkim. Obserwacje te pozwoliły na wyodrębnienie 7 typów zbiorowisk roślinnych powstałych na odłogach oraz zanotowanie na nich 46 gatunków macromycetes. Roślinność obserwowanych odłogów wykazywała znaczne różnice strukturalne. Były tu pionierskie powierzchnie porośnięte jedynie porostami z rodzaju Cladonia, inicjalne stadia muraw, z dominacją traw (np. Agrostis capilllaris, Festuca ovina) oraz powierzchnie o znacznej liczbie gatunków roślin zielnych, zarówno łąkowych, jak i leśnych. Odrębną grupę stanowiły powierzchnie porośnięte w przeważającej części gatunkami inwazyjnymi obcego pochodzenia, głównie Solidago canadensis i Padus serotina. Funga obserwowanych powierzchni wykazywała zróżnicowanie związane z typem roślinności. Najuboższe w grzyby okazały się powierzchnie inicjalnych muraw z chrobotkami lub roślinnością trawiastą oraz powierzchnie z dominacją Solidago canadensis. Występowały tu nieliczne owocniki gatunków z rodzaju Bovista, Lycoperdon, Calvatia. Natomiast najbogatsze w gatunki grzybów były powierzchnie porośnięte drzewami, głównie sosnami, gdzie zanotowano gatunki grzybów mykoryzowych z rodzajów: Amanita, Boletus, Inocybe, Laccaria, Suillus, Xerocomus. Na odłogach z dużym pokryciem mszakami, obserwowano grzyby wykorzystujące mchy, np. Rickenella fibula i Arrhenia lobata. Dotychczasowe badania macromycetes na odłogach woj. łódzkiego dostarczają jedynie wstępnej wiedzy o różnorodności gatunkowej grzybów na tego typu siedliskach. Wydaje się celowe prowadzenia dalszych badań na tych samych powierzchniach i obserwowanie zmian, jakie będą zachodzić w strukturze macromycetes wraz z postępującą na odłogach sukcesją.

Keywords

fallows, secondary succession, macromycetes, landscape parks, Łódzkie province

References

Arnolds, E. 1992. Ecological studies on ectomycorrhizal fungi; an introduction. Giorn. Bot. Ital., 126: 765–778.

Flis, J. 1985. Szkolny słownik geograficzny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Harkot, W., Lipińska, H. & Wyłupek, T. 2011. Kierunki zmian użytkowania ziemi na tle naturalnych warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej Lubelszczyzny. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10 (1): 5–16.

Index Fungorum database. 2014. http://www.indexfungorum.org (accessed August 2014)

Kaiser, P.J. & Arnolds, E. 1994. Succession of ectomycorrhizal fungi in roadside verges planted with Common Oak (Quercus robur L.) in Drenthe, the Netherlands. Mycorrhiza, 4: 147–159.

Kałucka, I. 2009. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Monogr. Bot., 99: 1–155.

Krysiak, S. 2011. Odłogi w krajobrazach Polski środkowej – aspekty przestrzenne, typologiczne i ekologiczne. Problemy Ekologii Krajobrazu, 31: 89–96.

Kujawa, A & Kujawa, K. 2008. Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Pol. J. Ecol., 56 (1): 45–56.

Kurus, J. & Podstawka-Chmielewska, E. 2006. Struktura flory po dziesięcioletnim odłogowaniu gruntu ornego na dwóch typach gleb. Acta Agrobotanica, 59 (2): 365–376.

First Page

96

Last Page

100

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS