•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

Moulds are microorganisms which play the key role in biodeterioration of technical materials which results from their physiological features and metabolism. Technical materials constitute the source of carbon and energy (wood, paper, textiles, fuels, leather) or the surface for fungal growth (bricks, stone, metal, glass). Moulds characterized by a high biodeterioration activity – enzymatic and acidic, belong mainly to the following genera: Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium, Paecilomyces and Chaetomium. Members of some taxa (besides the aforementioned also e.g. Stachybotrys, Alternaria, Epidermophyton, Microsporum, Scopulariopsis, Trichophyton) growing on technical substances and producing allergens and mycotoxins cause health hazards. Therefore, basing on the knowledge about conditions for mould development and biodeterioration mechanisms, we should appropriately preserve materials against mould growth. Looking for new disinfection methods safe for technical substances in order to inhibit mould growth is also important. Protective applications of biocides should be limited only to materials most sensitive to biodeterioration (paper, textiles, fuels, paints). On the one hand we should take into consideration environmental protection, on the other production of durable, biodegradable materials ensuring the product life cycle.

Polish Abstract

Pleśnie są mikroorganizmami, które odgrywają kluczową rolę w biodeterioracji materiałów technicznych, co wynika z ich cech fizjologicznych i metabolizmu. Materiał techniczny stanowi dla nich albo źródło węgla i energii (drewno, papier, tekstylia, paliwa, skóra) albo jest podłożem do ich wzrostu (cegły, kamień, metal, szkło). Grzyby charakteryzujące się wysoką aktywnością biodeterioracyjną - enzymatyczną i kwasotwórczą należą głównie do Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium, Paecilomyces i Chaetomium. Przedstawiciele niektórych rodzajów grzybów (oprócz wymienionych powyżej, również m.in. Stachybotrys, Alternaria, Cladosporium, Epidermophyton, Microsporum, Scopulariopsis, Trichophyton) rosnąc na substancji technicznej oraz wytwarzając alergeny i mykotoksyny stwarzają zagrożenia zdrowotne. Dlatego na podstawie wiedzy na temat warunków rozwoju pleśni i mechanizmów biodeterioracji należy odpowiednio zabezpieczać materiały przed rozwojem grzybów. Istotne jest również poszukiwanie nowych, bezpiecznych dla materiałów technicznych metod dezynfekcji w celu zahamowania rozwoju grzybów. Zastosowanie biocydów w celach ochronnych należy ograniczyć jedynie do materiałów najbardziej narażonych na biodeteriorację (papier, tekstylia, paliwa, farby), mając na uwadze aspekty ochrony środowiska, a także produkcję materiałów biodegradowalnych, zapewniając cykl życia produktu.

Keywords

moulds, biodeterioration, technical materials, biocides, disinfection

References

Abdel-Kareem, O. 2009. Monitoring, controlling and prevention of the fungal deterioration on museum textiles. V konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 64–73.

Abe, K. 2010. Assesment of the environmental conditio in museum storehouse by use of a fungal index. International Biodetrioration and Biodegradation, 64: 32–40.

Berryman, T.J. 1987. Fuel Quality and demand – an overview. In: Smith R.N. (Ed) Microbiology of fuels, Institute of Petroleum, London.

Błyskal, B. & Syguła-Cholewińska, J. 2001. Grzyby powodujące deteriorację zabytkowej tkaniny bawełnianej. II konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 171–178.

Brycki, B. 2012. Chemiczna ochrona przed biodeterioracją. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 257–258.

Cieniecka-Rosłonkiewicz, A. & Komorowska-Kulik, J. 2003 Środek do ochrony przed pleśnieniem w pomieszczeniach wilgotnych. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 382–383.

Cwalina, B. 2003. Korozja kamienia i betonu wzbudzona przez drobnoustroje. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 38–50.

Cyprowski, M., Piotrowska, M., Zakowska, Z. & Szadkowska-Stańczyk, I. 2007. Microbial and endotoxin contamination of water-soluble metalworking fluids. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 20 (4): 365–371.

Didato, D.T. & Yanek, S.S. 1999. Fungicides in military leather: an additional option for tanners producing specification leathers. Journal of Amerrican Leather Chemists Association, 94: 45–258.

Falkiewicz-Dulik, M. 2003. Drobnoustroje zasiedlające obuwie oraz ochrona materiałów obuwniczych w aspekcie zdrowotności i biodeterioracji. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 296–305.

Falkiewicz-Dulik, M. & Przyjemska, L. 2012. Badania nad poprawą ochrony mikrobiologicznej obuwia dla służb mundurowych. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 57–63.

Flannigan, B. & Miller, J.D. 1994. Health implications of fungi in indoor. In: Samson R.A., Flannigan B., Flannigan M.E., Verhoeff, A.P., Adan, O.C.G., Hoekstra, E.S. (Eds), Health implication of fungi in indoor environments. Elsevier Science, Amsterdam, pp. 3–28.

Florian, M.L. 2004. Fungal Facts, Solving Fungal Problems in Heritage Collections. Archetype Publication Ltd, London.

Florian, M.L. & Manning, L. 2000. SEM analysis of irregular fungal fox spots in an 1854 book: population dynamics and species identification. International Biodeterioration and Biodegradation, 46: 205–220.

Fojutowski, A. 2003. Aktualne problemy przeciwgrzybowej ochrony drewna. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 355–366.

Foksowicz-Flaczyk, J., Walentowska, J. & Bujnowicz, K. 2012. Odporność kompozytów naturalnych zabezpieczonych cieczą jonową na działanie grzybów pleśniowych. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 304–308.

Górny, R., Ławniczek-Wałczyk, A., Cyprowski, M. & Gołofit-Szymczak, M. 2012. Wykorzystanie techniki mikrofalowej w nieinwazyjnym oczyszczaniu budynków z mikrobiologicznych skażeń. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 184–191.

Gutarowska, B. 2010. Metabolic activity of moulds as a factor of building materials’ biodegradation. Polish Journal of Microbiology, 59 (2): 119–124.

Gutarowska, B. 2013. Moulds and their allergens in buildings. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.

Gutarowska, B. & Cichocka, A. 2009. Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego mas celulozowych oraz wody technologicznej stosowanych w produkcji papieru. Przegląd Papierniczy, 9: 551–555.

Gutarowska, B. & Czyżowska, A., 2009. The ability of filamentous fungi to produce acids on indoor building materials. Annals of Microbiology, 59 (4): 807–813.

Gutarowska, B. & Michalski, A. 2012. Microbial degradation of woven fabrics and protection against biodegradation. In: Han-Yong Jeon (Ed) Woven Fabrics. In Tech.

Gutarowska, B., Pietrzak, K., Machnowski, W., Danielewicz, D., Szynkowska, M., Konca, P. & Surma-Ślusarska, B. 2014. Application of silver nanoparticles for disinfection of materials to protect historical objects. Current Nanoscience, 10(2): 277–286.

Gutarowska, B., Rembisz, D., Zduniak, K., Skóra, J., Szynkowska, M., Gliścinska, E. & Koziróg, A. 2012. Optimization and application of the misting method with silver nanoparticles for disinfection of the historical objects. Biodeterioration & Biodegradation 75: 167–175.

Jeziórska, R., Zielecka, M., Szadkowska, A., Żakowska, Z. & Gutarowska, B. 2012. Effect of silica containing immobilized nanosilver on the structure and selected properties of wood-filled high-density polyethylene composites. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 6(4): 1–10.

Karbowska-Berent, J., Kozielec, T., Jarmiłko, J. & Brycki, B. 2009. Możliwość zastosowania preparatów zawierających czwartorzędowe sole amoniowe do dezynfekcji zabytków na podłożu z papieru. V konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 86.

Koziróg, A., Wysocka-Robak, A., Przybysz, K., Żakowska, Z. & Jeziórska, R. 2012. Materiały techniczne modyfikowane biocydami a ich odporność na rozwój grzybów strzępkowych. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 331–335.

Krajewski, K. 2001. Pochodne triazolu jako fungicydy środków ochrony drewna. II konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 328–335.

Krumbein, W.E. 1988. Microbial interaction s with mineral materials. In: Houghton D.R., Smith R.N. & Eggins H.O.W., (Eds) Biodeterioration 7, Elsevier Applied Science, Barking.

Kwiatkowska, D. 2003. Skażenie mikrobiologiczne ropy naftowej i produktów naftowych. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 28–37.

Larsen, T.O. & Frisvad, J.C. 1994. Production of volatiles and presence of common indoor Penicillia and Aspergilli. Health implications of fungi in indoor environments. Air quality monographs, vol 2. Elsevier.

Machnowski, W., Gutarowska, B., Perkowski, J. & Wrzosek, H. 2012 Effects of gamma radiation on the mechanical properties of and susceptibility to biodegradation of natural fibers. Textile Research Journal, 83(1): 44–55.

Markowska-Szczupak, A., Ulfig, K. & Morawski, A. 2012. Wpływ ditlenku tytanu aktywowanego światłem widzialnym na wzrost grzybów pleśniowych. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 293.

May E., Lewis F.J., Pereira S., Tayler S., Seaward M.R.D. & Allsop D. 1993. Microbial deterioration of building stone – a review. Biodeterioration, 7: 109–123.

Michalczyk, A. & Cieniecka-Rosłonkiewicz, A. 2009. Badania nad wykorzystaniem cieczy jonowych jako konserwantów do farb emulsyjnych. V konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 142.

Michalski, J., Falkowski, J. & Jakubowska, B. 2001. Skutki eksploatacyjne ataku grzybów pleśniowych na elementy tworzywowe wyrobów technicznych. II konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 228–234.

Montegut, D., Indictor, N. & Koestler, R.J. 1991. Fungal deterioration of cellulosic textiles: a review. International Biodeterioration 28 (1–4): 209–226.

Nowak, B., Pająk, J. & Karcz, J. 2012. Udział wybranych grzybów mikroskopowych w rozkładzie polietylenu modyfikowanego skrobią. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 80–85.

Orlita, A. 2001. Microbial biodeterioration of leather and its control. II konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 41–54.

Perkowski, J. & Goździecki, T. 2003. Zastosowanie promieniowania jonizujacego do dezynfekcji obiektów muzealnych. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 202–207.

Pietrzak, K. & Gutarowska, B. 2012. The effectiveness of photocatalyticionisation disinfection of filter materials. Polish Journal of Microbiology, 62(2): 131–139.

Piontek, M. & Lechów, H. 2012. Ocena skuteczności biocydów w zastosowaniach zewnętrznych w budownictwie. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 273–278.

Piotrowska, M., Bogusławska-Kozłowska, J. & Rożniakowski, K. 2003. Usuwanie grzybów pleśniowych z drewna z zastosowaniem lasera. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 155–158.

Shirakawa, M.A., Gaylarde, C.C., Gaylarde, P.M., John, V. & Gambale, V. 2002. Fungal colonization and succession on newly painted buildings and the effect of biocide. FEMS Microbial Ecology, 39:165–173.

Singh, J. 2001. Occupational exposure to moulds in buildings. Indoor Built Environment, 10: 172–178.

Singh, J. 2005. Toxic moulds and indoor air quality. Indoor Built Environment, 14: 229–234.

Sitarz, M., Żakowska, Z. & Kuberski, S. 2003. Biodeterioracja szkła optycznego. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 90–92.

Strzelczyk, A., Fedrizzi-Szostok, A. & Karbowska-Berent, J. 2003. Mikrobiologiczne zniszczenia zabytków ze skór wyprawionych glinowo. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 194–201.

Strzelczyk, B. 2001. Zmiany estetyczne i strukturalne wywołane w zabytkach przez drobnoustroje. II konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 28–40.

Szostak-Kot, J. 2001. Mikrobiologiczny rozkład tkanin. II konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 55–62.

Szostak-Kot, J. 2003. Mikrobiologia tkanin zabytkowych. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 171–178.

Tymińska, A. 2001. Dezynfekcja zbiorów przy pomocy komory na tlenek etylenu w Bibliotece Narodowej w Warszawie. II konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 324–327.

Woźniak, M. & Tymińska, A. 2003. Mikrobiologiczne aspekty konserwacji starodruków. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 186–193.

Zabielska-Matejuk, J., Pernak, J., Frąckowiak, I., Jóżwiak, M., Andrzejak, C., Stangierska, A. & Przybylska, W. 2012. Odporność na podstawczaki i pleśnie drewna, płyt wiórowych i sklejek zabezpieczonych mieszaninami cieczy jonowych z pochodnymi 1,2,4 triazolu. VI konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 279–286.

Zyska, B. 2001. Katastrofy, awarie i zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle i budownictwie. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Zyska, B. & Żakowska, Z. 2005. Mikrobiologia materiałów. Politechnika Łódzka, Łódź.

Żakowska, Z., Stobińska, H., Ratajska, M., Boryniec, S. & Ślusarczyk, C. 2003. Biodegradacja wielowarstwowego opakowania Tetra-Pack. III konferencja Rozkład i Korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź: 108–113.

First Page

27

Last Page

39

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS