•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

This review article concisely describes methodology of biotechnological processes with the use of cultures of higher fungi, their application in bioremediation and to obtain biologically active preparations. Advantages and disadvantages of biotechnological methods used to cultivate mushrooms are analyzed. This paper contains overview of higher fungi species most commonly used in biotechnological processes, of cultivation methods applied to produce fungal biomass, of enzymes and bioactive metabolites and of the strategies for submerged cultivation of the mycelial cultures. The problems of optimization of strains and biotechnological processes are briefly discussed.

Polish Abstract

Od początku istnienia biotechnologii, jako mniej lub bardziej formalnie uznawanej dziedziny nauki, dużym zainteresowaniem badaczy cieszyły się grzyby, jako organizmy stosowane w biosyntezie i biotransformacjach różnego rodzaju substancji. Początkowo zainteresowanie dotyczyło jednak głównie gatunków grzybów zaliczanych nieformalnie do tzw. grzybów niższych. W biotechnologii farmaceutycznej przedstawiciele tej grupy, przykładowo, rodzajów Penicillium, Cephalosporium, Aspergillus lub Fusidium, są od dawna stosowani w produkcji antybiotyków, witamin, enzymów lub kwasów organicznych (cytrynowego, itakonowego, fusarowego, glukonowego). Drożdże z kolei są stosowane w technikach rekombinowanego DNA (produkcja insuliny) jako biorca transformowanego DNA. W przypadku tzw. grzybów wyższych, niejednorodnej pod względem systematycznym grupy grzybów, które tworzą owocniki, przez długi czas jedynym stosowanym procesem biotechnologicznym (obejmującym namnożenie inokulum, przygotowanie i sterylizację podłoża, inokulację, oraz hodowlę szczepu w określonych warunkach) była intensywna uprawa w podłożach stałych, dotycząca gatunków grzybów jadalnych.

Za pierwsze próby stosowania grzybów wyższych w innego typu procesach biotechnologicznych można uznać opublikowane w 1966 przez Gregory’ego wyniki poszukiwań substancji o działaniu przeciwnowotworowym w pohodowlanych pożywkach płynnych, stosowanych do fermentacji wgłębnej różnych gatunków grzybów z klasy Basidiomycetes. Współcześnie coraz większe zainteresowanie biotechnologów budzi prowadzona w podłożach płynnych, w bioreaktorach o różnej konstrukcji, hodowla wgłębna mycelium wielu gatunków grzybów wyższych, należących głównie do Basidiomycetes. Celem opracowania (optymalizacji) tego typu procesów jest:

- izolacja z mycelium lub podłoża pohodowlanego substancji farmakologicznie czynnych (leków, witamin) biosyntezowanych przez grzyba;

- uzyskanie biomasy o wysokiej zawartości substancji odżywczych, do wykorzystania jako żywności funkcjonalnej i do produkcji suplementów diety;

- uzyskanie biomasy o wysokiej zawartości substancji biologicznie czynnych (głównie antyoksydantów), do wykorzystania w kosmetologii;

- izolacja z hodowli biosyntezowanych przez grzyby enzymów (głównie oksydoreduktaz), stosowanych następnie w procesach biotransformacji lub bioremediacji;

- wykorzystanie hodowanego mycelium w procesach bioremediacji (tzw. mykoremediacja).

Najlepiej opracowane i najłatwiejsze do przeprowadzenia są procesy biotechnologiczne z wykorzystaniem wielu gatunków grzybów saprofitycznych, najczęściej tzw. grzybów białej zgnilizny. Wiele spośród nich należy do nieformalnej grupy grzybów leczniczych. Hodowle wgłębne grzybów mykoryzowych przedstawiają nieco więcej problemów przy optymalizacji podłoża hodowlanego, niemniej również są prowadzone.

Powodów zainteresowania biotechnologicznymi metodami hodowli grzybów jest kilka:

- ogromną zaletą jest krótki czas hodowli czystych kultur mycelialnych w fermentorach, zarówno na podłożach płynnych, jak i stałych. W porównaniu z czasem hodowli owocników grzybów daje to znaczne skrócenie czasu uzyskiwania porównywalnej biomasy;

- hodowle mycelialne w bioreaktorach mogą być prowadzone w wysoce powtarzalnych warunkach, co skutkuje stałym składem uzyskiwanej biomasy. Ułatwia to standaryzację np. preparatów leczniczych uzyskiwanych z grzybów;

- optymalizacja składu podłoży hodowlanych i warunków fizyko-chemicznych hodowli wpływa na regulację metabolizmu hodowanej grzybni. W efekcie pozwala to na znaczne podwyższenie wydajności biosyntezy związków biologicznie czynnych (np. metabolitów wtórnych);

- możliwa jest kontrola i zachowanie biochemicznej i genetycznej identyczności hodowanej w fermentorze grzybni.

Istnieją też poważne trudności związane ze stosowaniem nowoczesnych metod biotechnologicznych w przypadku grzybów wyższych:

- nie wszystkie gatunki grzybów wyższych mają zdolność efektywnego wzrostu w postaci kultur mycelialnych w bioreaktorze;

- w przypadku niektórych gatunków grzybów istnieją znaczące różnice w składzie chemicznym owocników grzyba i mycelium hodowanego metodami biotechnologicznymi. Nie zawsze różnice te są korzystne w przypadku stosowania hodowli mycelialnych do otrzymywania farmakologicznie czynnych związków;

- szlaki metaboliczne biosyntezy wielu biologicznie czynnych substancji przez grzyby wyższe są ciągle jeszcze – w porównaniu z roślinami, lub grzybami strzępkowymi – słabo poznane i opisane. Znacząco utrudnia to projektowanie i optymalizację warunków procesu biotechnologicznego, dobór prekursorów biosyntezy lub promotorów wzrostu szczepu;

- utrudnione jest stosowanie metod inżynierii genetycznej na skutek braku pełnej wiedzy o genach biosyntezy całego szlaku lub jego części.

Niemniej pomimo trudności, producenci substancji leczniczych pochodzenia grzybowego (Lentinan, LEM, Grifon-D, PSK, PSP), suplementów diety oraz enzymów grzybowych, wprowadzają metody biotechnologiczne do produkcji. Zgodnie ze stosowanym od dawna w biotechnologii przemysłowej (np. przez producentów antybiotyków) zwyczajem, warunki procesu rzadko są opisywane w publikacjach, a czasami nie są nawet patentowane – co ułatwia zachowanie ich w tajemnicy. W latach 90-tych XX wieku pojawiły się pierwsze informacje o możliwości stosowania metod rekombinowanego DNA dla grzybów wyższych. Współcześnie, liczne publikacje donoszą o opracowaniu metod transformacji oraz o uzyskaniu modyfikowanych genetycznie grzybów jadalnych.

Keywords

medicinal mushrooms, mycoremediation, submerged cultivation, process optimization

References

Arora, S., Goyal, S., Balani, J. & Tandon, S. 2013. Enhanced antiproliferative effects of aqueous extracts of some medicinal mushrooms on colon cancer cells. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (3): 301–314.

Asatiani, M.D., Elisashvili, V., Wasser, S.P., Reznick, A.Z. & Nevo, E. 2007. Antioxidant activity of submerged cultured mycelium extracts of higher Basidiomycetes mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms, 9: 151–158.

Atli, B., Yamac, M. & Yildiz, Z. 2013. Optimization of submerged fermentation conditions for lovastatin production by the culinary-medicinal oyster mushroom, Pleurotus ostreatus (Higher Basidiomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 15(5): 487–495.

Au, C.H., Cheung, M.K., Wong, M.C., Chu A., Law, T.W. & Kwan, S. 2013. Rapid genotyping by low-coverage resequencing to construct genetic linkage maps of fungi: a case study in Lentinula edodes. BMC Research Notes, 6: 307.

Aust, D. & Benson, J. 1993. The fungus among Us: Use of white rot fungi to biodegrade environmental pollutants. Environmental Health Perspectives, 101: 1–3.

Barr, D.P. & Aust S.D. 1994. Mechanisms white-rot fungi use to degrade pollutants. Environmental Science and Technology, 28: 78A–87A.

Beaudette, L.A., Ward, O.P., Pickard, M.A. & Fedorak, P.M. 2000. Low surfactant concentration increases fungal mineralization of a polychlorinated biphenyl congener but has no effect on overall metabolism. Letters in Applied Microbiology, 30: 155–160.

Bending, G.D., Friloux, M., Walker, A. 2002. Degradation of contrasting pesticides by white rot fungi and its relationship with ligninolytic potential. FEMS Microbiology Letters, 212: 59–63.

Berry D.F., Tomkinson R.A., Hetzel G.H., Mullins D.E., Young R.W. 1993. Evaluation of solid-state fermentation techniques to dispose of atrazine and carbofuran. Journal of Environmental Quality, 22: 366–374.

Bucke, C. 1998. Biochemistry of bioremediation of fungi. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 71: 356–357.

Bumpus J.A., Tien M., Wright D., Aust S.D. 1985. Oxidation of persistent environmental pollutants by a white rot fungus. Science, 228: 1434–1436.

Chang, M., Tsai, G. & Houng J. 2006. Optimization of the medium composition for the submerged culture of Ganoderma lucidum by Taguchi array design and steepest ascent method. Enzyme and Microbial Technology, 38: 407–414.

Chang, S.T. & Buswell J.A. 1999. Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.), P. Karst (Aphyllophoromycetideae) – A mushrooming medicinal mushroom. International Journal of Medicinal Mushrooms, 1: 139–146.

Cheng, Y.W., Chen, Y.I., Tzeng, C.Y., Chang, C.H., Lee, Y.C., Chen, H.C., Tsai, C.C., Hsu, T.H., Lai, Y.K. & Chang, S.L. 2013. Aqueous extracts of Cordyceps militaris (Ascomycetes) lower the levels of plasma glucose by activating the cholinergic nerve in streptozotocin-induced diabetic rats. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (3): 277–286.

Cho, J.H., Lee, S.E., Chang, W.B. & Cha, J.S. 2006. Agrobacterium-mediated transformation of the winter mushroom, Flammulina velutipes. Mycobiology, 34(2): 104–107.

Cloete, T.E. & Celliers L. 1999. Removal of Aroclor 1254 by the white rot fungus Coriolus versicolor in the presence of different concentrations of Mn(IV) oxide. International Biodeterioration and Biodegradation, 44: 243–253.

Couto, S.R., Feijoo, G., Moreira, M.T. & Lema, J.M. 2002. Evaluation of the environmental conditions for the continuous production of lignin peroxidase by Phanerochaete chrysosporium in fixed-bed bioreactors. Biotechnology Letters, 24:791–794.

Couto, S.R. & Toca-Herrera, J.L. 2007. Laccase production at reactor scale by filamentous fungi. Biotechnology Advances, 25: 558–569.

Croccia, C., Lopes, A.J., Pinto, L.F.R., Sabaa-Srur, A.U.O., Vaz, L.C., Trotte, M.N., Tessarollo, B., Silva, A.C., de Matos, H.J. & Nunes, R.A. 2013. Royal sun medicinal mushroom Agaricus brasiliensis (higher Basidiomycetes) and the attenuation of pulmonary inflammation induced by 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK). International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 345–355.

Cui, F.J., Li, Y., Xu, Z.H., Xu, H.Y., Sun, K. & Tao, W.Y. 2006. Optimization of the medium composition for production of mycelial biomass and exo-polymer by Grifola frondosa GF9801 using response surface methodology. Bioresource. Technology, 97: 1209–1216.

Durgo, K., Koncar, M., Komes, D., Belscak-Cvitanovic, A., Franekic, J., Jakopovich, I., Jakopovich, N. & Jakopovich, B. 2013. Cytotoxicity of blended versus single medicinal mushroom extracts on human cancer cell lines: contribution of polyphenol and polysaccharide content. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (5): 435–448.

Elisashvili, V. 2012. Submerged cultivation of medicinal mushrooms: bioprocesses and products (Review). International Journal of Medicinal Mushrooms, 14: 211–239.

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Wasser, S. 2009. Carbon and nitrogen source effects on Basidiomycetes exopolysaccharide production. Applied Biochemistry Microbiology, 45: 531–535.

Feng, Y.L., Li, W.Q., Wu, X.Q., Cheng, J.W. & Ma, S.Y. 2010. Statistical optimization of media for mycelial growth and exo-poly-saccharide production by Lentinus edodes and a kinetic model study of two growth morphologies. Biochemical Engineering Journal, 49: 104–112.

Field, J.A., de Jong, E., Feijoo Costa, G. & de Bont, J.A.M. 1992. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by new isolates of white rot fungi. Applied Environmental Microbiology, 58: 2219–2226.

Florack, D.E.A. & Rouwendal G.J.A. 2007. Immunization with transgenic mushrooms, WO 2007111500 A1.

García, M.G., Zavaleta, L.R., Cruz, N.A.V. & Roldán, M.A.T. 2014. Conservation of the mycelia of the medicinal mushroom Humphreya coffeata (Berk.) Stey. in sterile distilled water. Methods X, 1: 19–22.

Gregory, F.J. 1996. Studies on antitumor substances produced by basidiomycetes. Mycologia, 58: 80–91.

Habijanic, J., Berovic, M., Boh, B., Wraber, B. & Petravic-Tominac, V. 2013. Production of biomass and polysaccharides of Lingzhi or Reishi medicinal mushroom, Ganoderma lucidum (W. Curt. : Fr.) P. Karst. (higher Basidiomycetes), by submerged cultivation. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15(1): 81–90.

Hammel, K.E. & Cullen, D. 2008. Role of fungal peroxidases in biological ligninolysis. Current Opinion in Plant Biology, 11: 349–355.

Homolka L. 2014. Preservation of live cultures of Basidiomycetes – recent methods. Fungal Biology, 118: 107–125.

Hsu, T.H., Lee, C.H., Lin, F.Y., Wasser, S.P. & Lo, H.C. 2014. The fruiting bodies, submerged culture biomass, and acidic polysaccharide glucuronoxylomannan of yellow brain mushroom Tremella mesenterica modulate the immunity of peripheral blood leukocytes and splenocytes in rats with impaired glucose tolerance. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 4(1): 56–63.

Huizing, H.J., Mooibroek, A., Rats, F.H. & Van De Rhee, M.D. 1995. Production and application of transgenic mushroom mycelium and fruitbodies, WO 1995002691 A3

Irie, T., Honda, Y., Watanabe, T. & Kuwahara, M. 2001. Homologous expression of recombinant manganese peroxidase genes in ligninolytic fungus Pleurotus ostreatus. Applied Microbiology and Biotechnology, 55: 566–570.

Jeong, S.C., Koyyalamudi, S.R., Hughes, J., Khoo, C., Bailey, T., Marripudi, K., Park, J.P., Kim, J.H. & Song, C.H. 2013. Antioxidant and immunomodulating activities of exo-and endopolysaccharide fractions from submerged mycelia cultures of culinary-medicinal mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15(3): 251–266.

Kamei, I. & Kondo, R. 2005. Biotransformation of dichloro-, trichloro-, andtetrachlorodibenzo-p-dioxin by the white-rot fungus Phlebia lindtneri. Applied Microbiology and Biotechnology, 68: 560–566.

Khan, M.A., Tania, M., Liu, R. & Rahman, M.M. 2013. Hericium erinaceus: an edible mushroom with medicinal values. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 10 (1): 253–258.

Kim, S.S., Lee, J.S., Cho, J.Y., Kim, Y.E. & Hong, E.K. 2010. Process development for mycelial growth and polysaccharide production in Tricholoma matsutake liquid culture. Journal of Bioscience and Bioengineering, 109: 351–355.

Kim, S.W., Hwang, H.J., Lee, B.C. & Yun, J.W. 2007. Submerged production and characterization of Grifola frondosa poly-saccharides – a new application to cosmeceuticals. Food Technology and Biotechnology, 45: 295–305.

Kim, S.W., Hwang, H.J., Park, J.P., Cho, Y.J., Song, C.H. & Yun, J.W. 2002. Mycelial growth and exo-biopolymer production by submerged culture of various edible mushrooms under different media. Letters in Applied Microbiology, 34: 56–61.

Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. & Stalpers, J.A. 2008. Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford, UK: CAB International.

Koller, G., Moder, M. & Czihal, K. 2000. Peroxidation degradation of selected PCB: a mechanistic study. Chemosphere, 41: 1827–1834.

Kubatova, A., Matucha, M., Erbanova, P., Novotny, C., Vlasakova, V. & Sasek, V. 1998 Investigation into PCB degradation using uniformly 14C-labeled dichlorobiphenyl. Isotopes in Environmental and Health Studies, 34: 325–334.

Kwan, H.S., Au, C.H., Wong, M.C., Qin, J., Kwok, I.S.W., Chum, W.W.Y., Yip, P.Y., Wong, K.S., Li, L., Huang, Q. & Nong, W. 2012. Genome sequence and genetic linkage analysis of Shiitake mushroom Lentinula edodes. Nature Precedings . http://dx.doi.org/10.1038/npre.2012.6855.1

Kylyc, A. & Yesilada, E. 2013. Preliminary results on antigenotoxic effects of dried mycelia of two medicinal mushrooms in Drosophila melanogaster somatic mutation and recombination test. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 415–421.

Lee, B.C., Bae, J.T., Pyo, H.B., Choe, T.B., Kim, S.W., Hwang, H.J. & Yun, J.W. 2004. Submerged culture conditions for the pro-duction of mycelial biomass and exopolysaccharides by the edible Basidiomycete Grifola frondosa. Enzyme and Microbial Technology, 35: 369–376.

Lei, H., Zhang, M., Wang, Q., Guo, S., Han, J., Sun, H. & Wu, W. 2013. MT-α-glucan from the fruit body of the maitake medicinal mushroom Grifola frondosa (higher Basidiomyetes) shows protective effects for hypoglycemic pancreatic β-cells. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 373–381.

Levin, L., Viale, A., Forchiassin, A. 2003. Degradation of organic pollutants by the white rot basidiomycete Trametes trogii. International Biodeterioration and Biodegradation, 52: 1–5.

Liang, C.H., Ho, K.J., Huang, L.Y., Tsai, C.H., Lin, S.Y. & Mau, J.L. 2013. Antioxidant properties of fruiting bodies, mycelia, and fermented products of the culinary-medicinal king oyster mushroom, Pleurotus eryngii (higher Basidiomycetes), with high ergothioneine content. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (3): 267–275.

Lin, E.S. 2010. Submerged culture medium composition for the antioxidant activity by Grifola frondosa TFRI1073. Food Science and Biotechnology, 19: 917–922.

Lin, J., Zheng, M., Wang, J., Shu, W. & Guo, L. 2008. Efficient transformation and expression of gfp gene in the edible mushroom Pleurotus nebrodensis. Progress in Natural Science 18: 819–824.

Lin, S.Y., Chen, Y.K., Yu, H.T., Barseghyan, G.S., Asatiani, M.D., Wasser, S.P. & Mau J.L. 2013. Comparative study of contents of several bioactive components in fruiting bodies and mycelia of culinary-medicinal mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (3): 315–323.

Lindequist, U., Niedermeyer, T.H.J. & Jülich, W.D. 2005. The pharmacological potential of mushrooms. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2(3): 285–299.

Liu, G.Q. & Wang, X.L. 2007. Optimization of critical medium components using response surface methodology for biomass and extracellular polysaccharide production by Agaricus blazei. Applied Microbiology and Biotechnology, 74: 78–83.

Lo, Y.C., Lin, S.Y., Ulziijargal, E., Chen, S.Y., Chien, R.C., Tzou, Y.J. & Mau, J.L. 2012. Comparative study of contents of several bioactive components in fruiting bodies and mycelia of culinary-medicinal mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms, 14(4): 357–363.

Luo, J., Liu, J, Ke, C., Qiao, D., Ye, H., Sun, Y. & Zeng, X. 2009. Optimization of medium composition for the production of exo-polysaccharides from Phellinus baumii Pilát in submerged culture and the immuno-stimulating activity of exopolysaccharides. Carbohydrate Polymers, 78: 409–415.

Malinowska, E., Krzyczkowski, W., Herold, F., Łapienis, G., Ślusarczyk, J., Suchocki, P., Kuraś, M. & Turło, J. 2009a. Biosynthesis of selenium-containing polysaccharides with antioxidant activity in liquid culture of Hericium erinaceum. Enzyme and Microbial Technology, 44: 334–343.

Malinowska, E., Krzyczkowski, W., Łapienis, G. & Herold, F. 2009b. Improved simultaneous production of mycelial biomass and polysaccharides by submerged culture of Hericium erinaceum: optimization using a central composite rotatable design (CCRD). Journal of Industrial Microbiology Biotechnology, 36: 1513–1527.

Masaphy, S., Henis, Y. & Levanon, D. 1996. Manganese-enhanced biotransformation of atrazine by the white rot fungus Pleurotus pulmonarius and its correlation with oxidation activity. Applied Environmental Microbiology, 62: 3587–3593.

Mendez-Espinoza, C., Garcia-Nieto, E., Esquivel, A.M., Gonzalez, M.M., Bautista, E.V., Ezquerro, C.C. & Santacruz, L.J. 2013. Antigenotoxic potential of aqueous extracts from the chanterelle mushroom, Cantharellus cibarius (higher Basidiomycetes), on human mononuclear cell cultures. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (3): 325–332.

Mester, T., Swarts, H.J., Sole, S., de Bont, J.A. & Field, J.A. 1997. Stimulation of aryl metabolite production in the basidiomycete Bjerkandera sp. strain BOS55 with biosynthetic precursors and lignin degradation products. Applied and Environmental Microbiology, 63: 1987–1994.

Mikosch, T.S.P., Lavrijssen, B., Sonnenberg, A.S.M. & van Griensven, L.J.L.D. 2001. Transformation of the cultivated mushroom Agaricus bisporus (Lange) using T-DNA from Agrobacterium tumefaciens. Current Genetics, 39: 35–39.

Mizuno, M. & Nishitani, Y. 2013. Macrophage activation-mediated hydrogen peroxide generation by the royal sun medicinal mushroom Agaricus brasiliensis (higher Basidiomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 365–371.

Mizuno, T. 1999. The extraction and development of antitumor-active polysaccharides from medicinal mushrooms in Japan. International Journal of Medicinal Mushrooms, 1: 9–29.

Moreira, M.T., Feijoo, G. & Lema, J.M. 2000. Manganese peroxidase production by Bjerkandera sp. BOS55. 1. Regulation of enzymatic production. Bioprocess and Biosystems Engineering, 23: 657–661.

Novotny, C., Vyas, B.R.M., Erbanova, P., Kubatova, A. & Sasek, V. 1997. Removal of PCBs by various white rot fungi in liquid cultures. Folia Microbiologica, 42: 136–140.

Orihara, K., Yamazaki, T., Shinkyo, T., Sakaki, T., Inouye, K., Tsukamoto, A., Sugiura, J. & Shishido, K. 2005. Rat cytochrome P450-mediated transformation of dichlorodibenzo-p-dioxins by recombinant white-rot basidiomycete Coriolus hirsutus. Applied Microbiology and Biotechnology, 69: 22–28.

Pandey, A., Soccol, C.R. & Mitchell, D. 2000. New developments in solid state fermentation. I. Processes and products. Process Biochemistry, 35: 1153–1169.

Park, J.P., Kim, S.W., Hwang, H.J., Cho, Y.J. & Yun, J.W. 2002. Stimulatory effect of plant oils and fatty acids on the exo-biopolymer production in Cordyceps militaris. Enzyme and Microbial Technology, 31: 250–255.

Patel, S. & Goyal, A. 2012. Recent developments in mushrooms as anti-cancer therapeutics: a review. 3 Biotech, 2: 1–15.

Petre, M. & Teodorescu, A. 2012. Biotechnology of agricultural wastes recycling through controlled cultivation of mushrooms. In: Petre M. (ed.), Advances in Applied Biotechnology, Under CC BY 3.0 license, pp. 3–22.

Petre, M., Teodorescu, A., Tuluca, E., Bejan, C. & Andronesc, A. 2010. Biotechnology of mushroom pellets producing by controlled submerged fermentation. Romanian Biotechnological Letters, 15: 50–55.

Porras-Arboleda, S.M., Valdez-Cruz, N.A., Rojano, B., Aguilar, C., Rocha-Zavaleta, L. & Trujillo-Roldán, M.A. 2009. Mycelial submerged culture of new medicinal mushroom, Hum-phreya coffeata (Berk.) Stey. (Aphyllophoromycetideae) for the production of valuable bioactive metabolites with cytotoxicity, genotoxicity, and antioxidant activity. International Journal of Medicinal Mushrooms, 11: 335–350.

Romaine, C.P. 2011. Adventures with Transgenic Mushrooms: developing a gene transfer method for the mushroom. The Free Library. Retrieved July 2014 from http://www.thefreelibrary.com/Adventures+with+Transgenic+Mushrooms%3a+developing+a+gene+transfer...-a0273280975

Rony, K.A., Ajith, T.A., Mathew, J. & Janardhanan, K.K. 2013. The medicinal cracked-cap polypore mushroom Phellinus rimosus (higher Basidiomycetes) attenuates alloxan-induced hyperglycemia and oxidative stress in rats. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (3): 287–300.

Rouhana-Toubi, A., Wasser, S.P., Agbarya, A. & Fares, F. 2013. Inhibitory effect of ethyl acetate extract of the shaggy inc cap medicinal mushroom, Coprinus comatus (Higher Basidiomycetes) fruit bodies on cell growth of human ovarian cancer. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (5): 457–470.

Ruiz-Aguilar, G.M.L., Fernandez-Sanchez, J.M., Rodriguez-Vazquez, R. & Poggi-Veraldo, H. 2002. Degradation by white rot fungi of high concentrations of PCB extracted from a contaminated soil. Advances in Environmental Research, 6: 559–568.

Sasek, V., Volfova, O., Erbanova, P., Vyas, B.R.M. & Matucha, M. 1993. Degradation of PCBs by white rot fungi, methylotrophic and hydrocarbon utilizing yeasts and bacteria. Biotechnology Letters, 15: 521–526.

Shih, I.L., Chou, B.W., Chen, C.C., Wu, J.Y. & Hsieh, C. 2008. Study of mycelial growth and bioactive polysaccharide production in batch and fed-batch culture of Grifola frondosa. Bioresource Technology, 99: 785–793.

Shukla, G. & Varma, A. 2011. Soil Enzymology, Soil Biology 22. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.

Singh, H. 2006. Fungal metabolism of polycyclic aromatic hydrocarbons. In: Singh H. (ed.), Mycoremediation. Fungal Bioremediation. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, pp. 283–356.

Sumiyoshi, Y., Hashine, K. & Kakehi, Y. 2010. Dietary administration of mushroom Mycelium extracts in patients with early stage prostate cancers managed expectantly: A phase II study. Japanese Journal of Clinical Oncology, 40(10): 967–972.

Summerbell, R., Castle, R.A., Horgen, J. & Anderson, J. B., 1989. Inheritance of restriction length polymorphisms in Agaricus brunnescens. Genetics, 123: 293–300.

Takada, S., Nakamura, M., Matsueda, T., Kondo, R. & Sakai K. 1996. Degradation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans by the white rot fungus Phanerochaete sordida YK-624. Applied Environmental Microbiology, 62: 4323–4328.

Tang, L.H., Jian, H.H., Song, C.Y., Bao, D.P., Shang, X.D., Wu, D.Q., Tan, Q. & Zhang, X.H. 2013.Transcriptome analysis of candidate genes and signaling pathways associated with light-induced brown film formation in Lentinula edodes. Applied Microbiology and Biotechnology, 97: 4977–4989.

Terashima, K., Matsumoto, T., Hayashi, E. & Fukumasa-Nakai, Y. 2002. A genetic linkage map of Lentinula edodes (shiitake) based on AFLP markers. Mycological Research, 106: 911–917.

Terashima, K., Matsumoto, T., Hayashi, E., Kawasaki, S & Fukumasa-Nakai, Y. 2006. Construction of a linkage map of Lentinula edodes (shiitake) with the HEGS (high-efficiency genome scanning) system: use of versatile AFLP and PCR-based gene markers. Mycoscience, 47: 336–346.

Tien, M. & Kirk, T.K. 1988. Lignin peroxidase of Phanerochaete chrysosporium. In: Wood W., & Kellog S.T. (eds.). Methods in Enzymology. Academic Press, Inc., London, pp. 238–249.

Turło, J., Gutkowska, B. & Herold, F. 2010a. Effect of selenium enrichment on antioxidant activities and chemical composition of Lentinula edodes (Berk.) Pegler. mycelial extracts. Food and Chemical Toxicology, 48: 1085–1091.

Turło, J., Gutkowska, B., Herold, F., Dawidowski, M., Słowiński, T. & Zobel, A. 2010b. Relationship between selenium accumulation and mycelial cell composition in Lentinula edodes (Berk.) Cultures. Journal of Toxicology and Environmental Health, 73: 1211–1219.

Turło, J., Gutkowska, B., Herold, F., Klimaszewska, M. & Suchocki, P. 2010c. Optimization of selenium-enriched mycelium of Lentinula edodes (Berk.) Pegler – as a food supplement. Food Biotechnology, 24: 180–196.

Turło, J., Gutkowska, B., Herold, F., Krzyczkowski, W., Błażewicz, A., Kocjan, R. 2008. Optimization of vitamin B12 biosynthesis by mycelial cultures of Lentinula edodes (Berk.) Pegl. Enzyme and Microbial Technology, 43: 369–374.

Turło, J. & Turło, A. 2013. Application of mushroom cultures and isolated enzymes for biodegradation of organic environmental pollutants. Military Pharmacy and Medicine, 3: 27–36.

U.S. Food and Drug Administration, http://www.fda.gov

Valli, K., Wariishi, H. & Gold, M.H. 1992. Degradation of 2,7-dichlorodibenzo-pdioxin by the lignin degrading basidiomycete Phanerochaete chrysosporium. Journal of Bacteriology, 174: 2131–2137.

Van Griensven, L.J.L.D. 1991. Genetics and breeding of Agaricus. Mushroom Experimental Station. Horst, The Netherlands. Backhuys Publishers, The Netherlands.

Vyas, B.R.M., Sasek, V., Matucha, M. & Bubner, M. 1994. Degradation of 3,3′,4,4′-tetrachlorobiphenyl by selected white rot fungi. Chemosphere, 28: 1127–1134.

Wasser, S.P. & Weiss, A.L. 1999. Medicinal properties of substances occurring in higher Basidiomycetes mushrooms: current perspectives (Review). International Journal of Medicinal Mushroom, 1: 31–62.

Wong, K.-H. & Cheung, P.C.K. 2008. Sclerotia: emerging functional food derived from mushrooms. In: Cheung P.C. (ed.) Mushrooms as Functional Foods. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.

Wong, D.W.S. 2009. Structure and action mechanism of ligninolytic enzymes. Applied Biochemistry and Biotechnology, 157: 174–209.

Woolston, B.M., Schlagnhaufer, C., Wilkinson, J., Larsen, J., Shi, Z., Mayer, K.M., Walters, D.S., Curtis, W.R. & Romaine, C.P. 2011. Long-distance translocation of protein during morphogenesis of the fruiting body in the filamentous fungus, Agaricus bisporus. PLOS ONE, 6(12): e28412.

Wu, F.C., Chen, Y.L., Chang, S.M. & Shih, I.L. 2013. Cultivation of medicinal caterpillar fungus, Cordyceps militaris (Ascomycetes), and production of cordycepin using the spent medium from levan fermentation. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 393–405.

Wu, X., Zeng, J., Hu, J., Liao, Q., Zhou, R., Zhang, P. & Chen, Z. 2013. Hepatoprotective effects of aqueous extract from Lingzhi or Reishi medicinal mushroom Ganoderma lucidum (higher basidiomycetes) on α-amanitin-induced liver injury in mice. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 383–391.

Xu, X., Wu, Y. & Chen, H. 2011. Comparative antioxidative characteristics of polysaccharide-enriched extracts from natural sclerotia and cultured mycelia in submerged fermentation of Inonotus obliquus. Food Chemistry, 127: 74–79.

Yamanaka, D., Liu, Y., Motoi, M. & Ohno, N. 2013. Royal sun medicinal mushroom, Agaricus brasiliensis Ka21 (higher Basidiomycetes), as a functional food in humans. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 335–343.

Yu, H., Han, C., Sun, Y., Qi, X., Shi, Y., Gao, X. & Zhang, C. 2013. The agaricoglyceride of royal sun medicinal mushroom, Agaricus brasiliensis (higher Basidiomycetes) is anti-inflammatory and reverses diabetic glycemia in the liver of mice. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 357–364.

Yue, K., Ye, M., Lin, X. & Zhou, Z. 2013. The artificial cultivation of medicinal Caterpillar Fungus, Ophiocordyceps sinensis (Ascomycetes): a review. International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (5): 425–434.

Zhang, J., Nie, S.W., Shan, L. & Ru, B.G. 2002. Transformation of metallothionein gene into mushroom protoplasts by application of electroporation. Acta Botanica Sinica, 44(12): 1445–1449.

Zhu, L., Luo, X., Tang, Q., Liu, Y., Zhou, S., Yang, Y. & Zhang, J. 2013. Isolation, purification, and immunological activities of a low-molecular-weight polysaccharide from the Lingzhi or Reishi medicinal mushroom Ganoderma lucidum (higher Basidiomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 15 (4): 407–414.

First Page

49

Last Page

65

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS