•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

Air minimum temperature is very important for the natural environment and human activity. This paper presents certain aspects related to the variability of daily minimum temperature of air in the winter (XII, I, II) in the Zywiec Valley, in relation to the synoptic situation in the valley. The analysis is based on the results of research carried out at one point node (the grid) obtained from the base Carpat Clim database. The node is located at the bottom of the Zywiec Valley in the period 1961-2010. The study was complemented with a comprehensive analysis of local conditions for atmospheric circulation and temporal variability over a 50 years period. For this purpose, the classification of types of atmospheric circulation (Niedźwiedź 1981) was used for the upper Vistula river basin. Extreme temperatures included an average minimum temperature of air exceeding the 90th and 95th percentile. The relationship between the extremes of air temperature and atmospheric circulation types was examined by analyzing the frequency of occurrence of extreme values and their conditional occurrence in each particular type of atmospheric circulation.

Polish Abstract

Znaczenie temperatury minimalnej powietrza dla środowiska przyrodniczego i działalności człowieka jest niezmiernie ważne. Niniejsza praca przedstawia aspekty związane ze zmiennością dobowej temperatury minimalnej powietrza w okresie zimowym (XII-II) w Kotlinie Żywieckiej, w świetle sytuacji synoptycznych. Opracowanie bazuje na wynikach badań przeprowadzonych w jednym punkcie węzłowym pochodzącym z bazy CarpatClim, zlokalizowanym w dnie Kotliny Żywieckiej za okres 1961-2010. Studium zostało uzupełnione kompleksową analizą warunków cyrkulacyjnych i ich zmiennością czasową w ciągu 50-lecia. W tym celu zastosowano klasyfikację typów cyrkulacji atmosferycznej Niedźwiedzia (1981) dla dorzecza górnej Wisły. Za ekstremalne zjawisko termiczne uznano średnią temperaturę minimalną powietrza przekraczającą wartość progową 90 i 95 percentyla. Związki pomiędzy ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza a typami cyrkulacji atmosferycznej rozpatrzono poprzez analizę częstości wystąpienia wartości ekstremalnych oraz ich warunkowego wystąpienia w danym typie cyrkulacji atmosferycznej.

Keywords

Zywiec Valley, conditional probability, minimum air temperatures, extreme values, atmospheric circulation

References

Bielec-Bąkowska, Z., Piotrowicz, K. 2011. Wieloletnia zmienność okresu bezprzymrozkowego w Polsce w latach 1951-2006. Prace i Studia Geograficzne, 47: 77–86.

Milata, W. 1959. Częstotliwość inwersji względnych temperatury powietrza w Krakowie w latach 1954, 1955 i 1957. Przegląd Geofizyczny, 4 (12), 1: 19–23.

Niedźwiedź, T. 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu Górnej Wisły. Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Jagieloński, Kraków.

Starkel, L. 1999. Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Twardosz, R., Niedźwiedź, T. 2001. Influence of synoptic situations on the precipitation in Kraków (Poland), International Journal of Climatology, 21: 467–481.

Ustrnul, Z. 2000. Synoptic-climatic structure of the extreme air thermal phenomena in Poland. Geographia Polonica, 73, 2: 99–109.

Ustrnul, Z., Wypych, A. 2011. Ekstremalne wartości temperatury powietrza w Polsce w świetle różnych klasyfikacji typów cyrkulacji. Prace i Studia Geograficzne, 47: 87–95.

Ustrnul, Z., Wypych, A., Winkler, J. A., Czekierda, D. 2014. Late spring friezes in Poland in relation to atmospheric circulation, Quaestiones Geographicae, 33(3): 165–172.

First Page

18

Last Page

24

Language

eng

Share

COinS