•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

In recent years, biological tests have been developed based on cell cultures and successfully used to the hygienic assess of a variety of samples. In vitro assays become the complement of conventional chemical methods. They do not narrow the results only to the quantitative and qualitative information on toxic substances, but also increase knowledge on the direct impact on the organism. They are also an alternative for animal testing, which are currently given up for ethical reasons. At present, the market is steadily increasing in the number of tests and bio-assay techniques. Based on our own studies we conclude that the MTT test is perfect as a diagnostic method for evaluating the cytotoxicity of materials of different composition such as mycotoxins, pesticides, bacterial cultures, moulds isolates, food, feed, as well as a vast spectrum of other environmental samples.

Polish Abstract

Testy biologiczne oparte na hodowlach komórkowych z powodzeniem stosowane są do oceny cytotoksyczności leków, artykułów spożywczych, pasz. Testy in vitro stają się uzupełnieniem konwencjonalnych metod chemicznych, a także alternatywą dla badań przeprowadzanych na zwierzętach. Na podstawie badań własnych można stwierdzić, że test MTT jest czułą metodą diagnostyczną przydatną w ocenie cytotoksyczności nie tylko mikotoksyn, pestycydów, bakterii, pleśni, żywności, pasz, ale także próbek uzyskanych z materiałów budowlanych.

Keywords

MTT test, SK cells, cytotoxicity

References

Anuszewska, E. 2010. Badanie aktywności cytotoksycznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Gazeta Farmaceutyczna, 5: 36–38.

Chomiczewska, D., Kieć-Świerczyńska, M. & Kręcisz, B. 2009. Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniami. Część II Metody badania działania drażniącego substancji chemicznych. Medycyna Pracy, 60(3): 209–214.

Dzierżewicz, Z., Orchel, A., Komarska-Szostak, A., Wawszczyk, J., Węglarz, L., Szczerba, J., Wilczok, T. 2005. Aktywność biologiczna endotoksyn izolowanych ze szczepów bakterii Deusulfovibrio desulfuricans. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 59(1): 9–16.

Gareis, M., Kuss, C. 1999. MTT-cell culture assay of pesticides. Jahresbericht BAFF, 69–70.

Gareis, M. 2006. Diagnostischer Zellkulturtest (MTT-Test) für den Nachweis von zytotoxischen Kontaminanten und Rückständen. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit., 1(4): 354–363.

Gniadek, A., Macura, A., Twarużek, M. 2009. Charakterystyka grzybów występujących w środowisku oddziału intensywnej terapii. Część 2. Cytotoksyczność wyizolowanych grzybów z rodzaju Aspergillus. Mikologia Lekarska, 16(1): 354–357.

Grajewski, J. 2003. Możliwości inaktywacji ochratoksyny A w badaniach in vitro oraz in vivo u kurcząt. Wydawnictwo AB, Bydgoszcz, 52–53.

Grajewski, J., Twarużek, M. 2004. Zdrowotne aspekty oddziaływania grzybów pleśniowych i mikotoksyn. Alergia, 45–49.

Grajewski, J. 2006. Mikotoksyny i grzyby pleśniowe zagrożenia dla człowieka i zwierząt. Wyd. UKW, Bydgoszcz.

Grajewski, J., Twarużek, M., Miklaszewska, B., Błajet-Kosicka, A., Łukomska, W., Kosicki, R. 2008. Moulds and mycotoxins contamination of foodstuffs from retail trade in years 2006/2007. In: 30th Mycotoxin Workshop, 28–30.04.2008, Utrecht, The Netherlands, 87.

Hak, Ł. 2006. Badanie wpływu infekcji wirusem (CMV) na układ immunologiczny u chorych operowanych z powodu niedokrwienia serca. Rozprawa doktorska, Akad. Med. Gdańsk.

Hanelt, M., Gareis, M., Kollarczik, B. 1994. Cytotoxicity of mycotoxins evaluated by the MTT cell culture assay. Mycopathologia, 128: 164–174.

Johanning, E., Gareis, M., Yang Chin, S., Hintikka, E.-L., Nikulin, M., Jarvis, B., Dietrich, R. 1998. Toxicity screening of materials from buildings with fungal indoor air quality problems (Stachybotrys chartarum). Mycotoxin Research, 14: 60–73.

Krzysztoń-Russjan, J., Książek, I., Anuszewska, E. 2009. Porównanie użyteczności testów MTT i EZ4U stosowanych do oceny cytotoksyczności ksenobiotyków. Testy diagnostyczne, 65(6): 395–402.

Nakayama, G.R, Caton, M., Nova, M., Parandoosh, Z. 1997. Assesment of the Alamar Blue assay for cellular growth and viability in vitro. Journal of Immunological Methods, 204: 205–208.

Noatyńska, A. 2011. Oranż akrydyny - barwnik o dwóch obliczach.

http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Naotynska03

Putnam, K.P 2002. Evaluation of eight in vitro assays for assessing the cytotoxicity of cigarette smoke condensate. Toxicology in vitro, 16: 599–607.

Rataj-Gutarowska, B., Frąckowiak, M. 2006. Grzyby patogeniczne kukurydzy z kilku miejscowości województw wielkopolskiego i dolnośląskiego w 2004 roku. Postępy w Ochronie Roślin, 46(2): 732–726.

Sajduda, A. 2007. Nowe metody wykrywania lekooporności Mycobacterium. Postępy Mikrobiologii, 46(2): 87–100.

Sikorski, Ł., Adomas, B. 2010. Biotesty w badaniach toksykologicznych i ekotoksykologicznych. Postępy Nauk Rolniczych, 4: 121–131.

Stokłosowa, S. 2004. Hodowla komórek i tkanek. Wyd. PWN, Warszawa.

Szliszka, E., Majcher, A., Domino, M., Pietsz, G., Król, W. 2007. Cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu terapii fotodynamicznej. Urologia Polska, 2007/60/2.

Tekiela, A. 2008. Fuzarioza kolb kukurydzy i skażenie ziarna przez mikotoksyny w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Progress in Plant Protection, 48(3): 1121–1125.

Twarużek, M. 2005. Wykorzystanie biologicznych testów (MTT i Premi Test) w ocenie skażeń pomieszczeń mieszkalnych mikotoksynami grzybów pleśniowych. Rozprawa doktorska, UKW Bydgoszcz.

Woźniak, A., Twarużek, M., Grajewski, J. 2004. Wykorzystanie testu kultur komórkowych (MTT) do oceny toksycznych skażeń grzybowych i mikotoksyn. In: VII Konferencja Naukowa "Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku" AB, Bydgoszcz, 25–27.06.2004, 157–162.

Zastempowska, E., Twarużek, M. 2016. Cytotoksyczność izolatów Trueperella pyogenes wyosobnionych z gruczołu mlekowego zwierząt” w sesji plakatowej. W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25–27.09.2016, Bydgoszcz.

First Page

23

Last Page

32

Language

eng

Share

COinS