•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

This paper presents floristic characterization of xerothermic plant associations and analysis of changes of flora within Broczówka steppe reserve. The floristic research was carried out in 2004-2009. Numerous species that were noted here almost 30 years ago were not found in the present study, the size of other populations decreased. Nevertheless, many plant species occurring in the reserve are rare, endangered or protected. Six major plant associations, impoverished form of two ones and one plant community are distinguished in the whole area of the reserve. Occurrence of two plant associations was not confirmed.

Keywords

steppe reserve, rare and endangered species, succession

References

Bąba, W. 2003. Changes in the structure and floristic composition of the limestone grasslands after cutting trees and shrubs and mowing. Acta Soc. Bot. Pol. 72: 61–69.

Braun-Blanquet, J. 1964. Pflanzensoziologie. Springer Verlag, Wien.

Chałubińska, A., Wilgat, T. 1954. Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. Przewodnik V PT Geogr., Lublin.

Dąbrowska, K., Franszczak-Być, M., Sawicki, R. 2000. Rozmieszczenie i reintrodukcja kosaćca bezlistnego na Lubelszczyźnie. In: J. Łętowski (ed.), Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 63–66.

Duda, P., Próchnicki, K. 1998. Plan ochrony rezerwatu „Broczówka” na okres od 01.01.1999 roku do 31.12.2018 roku. Zamość.

Dzwonko, Z., Loster, S. 1992. Zróżnicowanie roślinności i wtórna sukcesja w murawowo-leśnym rezerwacie Skołczanka koło Krakowa. Ochr. Przyr. 50: 33–64.

Fijałkowski, D. 1959. Drugie stanowisko dziewiećsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia Bess.) na Wyżynie Lubelskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 15(2): 16–19.

Fijałkowski, D. 1964. Zbiorowiska kserotermiczne okolic Izbicy na Wyżynie Lubelskiej. Ann. UMCS, sec. C. 19: 239–259.

Fijałkowski, D. 1972. Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.

Fiałkowski, D., Adamczyk, B. 1980. Roślinność stepowa w Broczówce k. Skierbieszowa. Annales UMCS sec. C. 35: 65–76.

Fijałkowski, D., Izdebski, K. 1957. Zbiorowiska stepowe na Wyżynie Lubelskiej. Ann. UMCS, sec. B. 12: 167–189.

Fijałkowski, D., Izdebski, K., Świerczyńska, S. 1987. Zmiany antropogeniczne roślinności z klasy Festuco-Brometea na Wyżynie Lubelskiej. Folia Soc. Sci. Lub. 29: 39–45.

Kapuściński, R. 1990. Zmiany roślinności kserotermicznej w projektowanym rezerwacie “Zapusty” w warunkach ograniczonej ingerencji człowieka. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 23–27.

Kondracki, J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kondracki, J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kucharczyk, M. 2004. Lista ginących i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych województwa lubelskiego. Wersja 3.2. Lublin. (mscr.).

Kucharczyk, M., Wójciak, J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochr. Przyr. 52: 33–46.

Matuszkiewicz, W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Medwecka-Kornaś, A., Kornaś, J., Pawłowski, B., Zarzycki, K. 1977. Przegląd zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds), Szata roślinna Polski. T. I. PWN, Warszawa, pp. 237–481.

Michalik, S. 1990a. Przemiany roślinności kserotermicznej w czasie 20-letniej sukcesji wtórnej na powierzchni badawczej “Grodzisko” w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 43–52.

Michalik, S. 1990b. Sukcesja wtórna półnaturalnej murawy kserotermicznej Origano-Brachypodietum w latach 1960–1984 wskutek zaprzestania wypasu w rezerwacie Kajasówka. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 59–65.

Michalik, S., Zarzycki, K. 1995. Management of xerothermic grasslands in Poland: botanical approach. Colloques Phytosociologiques. Fitodinamica 24: 881–897.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. In: Z. Mirek (ed.), Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Mirek, Z., Zarzycki, K., Wojewoda, W., Szeląg, Z. 2006. Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków.

Sendek, A., Babczyńska-Sendek, B. 1990. Problemy ochrony roślinności kserotermicznej w rezerwatach Góra Gipsowa i Ligota Dolna na Opolszczyźnie. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 17–21.

Shannon, C.E., Weaver, W. 1949. The mathematical theory of communication. University of Illinois Press, Urbana.

Świerczyńska, S. 1990. Problem zachowania zbiorowisk stepowych na podstawie badań prowadzonych na Lubelszczyźnie. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 29–34.

Zając, A., Zając, M. (eds). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

First Page

163

Last Page

176

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS