•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

The paper presents an attempt at assessment of Alnetum incanae LÜDI 1921 transformations in the Skawica River valley. The field studies were carried out in the whole Skawica valley. On the basis of phytosociological relevés, the participation of species which prefer riparian habitats, the number and cover of anthropophytes, including invasive plants, were analyzed. The presence of synanthropic sites was also taken into consideration. The research demonstrated that in the study area phytocoenoses of the Alnetum incanae association have primarily retained natural character, in spite of a noticeable influence of human impact. The results suggested that the vicinity of synanthropic sites does not eliminate natural components of phytocoenosis.

Keywords

riparian forests, geobotanical indicators, anthropophytes, invasive plants

References

Dajdok, Z., Anioł-Kwiatkowska, J. 1998. Wstępne wyniki badań nad ekspansją niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera Royle) w dolinie Odry. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B-Botanika, 47: 195–204.

Dajdok, Z., Kącki, Z. 2003. Kenophytes of the Odra riverside. Phytogeographical problems of synantropic plants. In: A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (eds), Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants. Institute of Botany Jagiellonian University, Kraków, pp. 131–136.

Drescher, A., Prots, B. 2003. Distribution patterns of Himalayan balsam (Impatiens glandulifera Royle) in Austria. Phytogeographical problems of synantropic plants: 137–146.

Dzwonko, Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wydawnictwo Naukowe Sorus. Instytut Botaniki UJ, Poznań – Kraków, pp: 1–304.

Faliński, J.B. 1969. Neofity i neofityzm. Dyskusje fitosocjologiczne (5). Ekol. Pol. Ser. B. 15(4): 337–354.

Frank, D. Klotz, S. 1988. Biologisch-ökologische Daten zur Flora der DDR. Wiss. Beitr. Martin-Luther-Univ., Halle, 60 (P35).

Hejda, M., Pyšek, P. 2006. What is the impact of Impatiens glandulifera on species diversity of invaded riparian vegetation? Biological Conservation 132(2): 143–152.

Kasperek, G. 2004. Fluctuations in numbers of neophytes, especially Impatiens glandulifera, in permanent plots in a west German floodplain during 13 years. Neobiota 3: 27–37. http://www.uni–giessen.de/~gf1003/papers/kasperek_2004_fluctuations.pdf

Łaska, G. 2001. The disturbance and vegetation dynamics: a review and an alternative framework. Plant Ecology, 157(1): 77–99.

Łomnicki, A. 2003. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz, J.M. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3. Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis 5 (1): 3–66.

Matuszkiewicz, J.M. 2002. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz, W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Medwecka-Kornaś, A., Kornaś, J., Pawłowski, B., Zarzycki K. 1972. Przegląd zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds), Szata roślinna Polski. 1. PWN, Warszawa: pp. 237–279.

Meiners, S.J., Cadanasso, M.L., Pickett, S.T.A. 2004. Beyond biodiversity: individualistic controls of invasions in a self-assembled community. Ecol. Lett. 7: 121–126.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. In: Z. Mirek (ed.), Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Olaczek, R. 1974. Trends of forest phytocoenoses degeneration and methods of their investigation. Phytocoenosis 3 (3/4): 179–190.

Pancer-Koteja, E. 1965. Zbiorowiska leśne Wzniesienia Gubałowskiego. Fragm. Flor. Geobot. 11 (2): 241–305.

Pancer-Koteja, E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot. 19(2): 197–258.

Piątek, G., Pancer-Koteja E. 2004. Lasy łęgowe w Pienińskim Parku Narodowym. Studia Naturae, 49: 51–59.

Rejmánek, M. 1989. Invasibility of plant communities. In: J.A. Drake et al. (eds), Biological invasions: a global perspective. SCOPE 37: John Wile & Sons, pp. 369–388.

Rejmánek,M., Richardson, D.M., Pyšek, P. 2005. Plant invasions and invasibility of plant communities. In: E. van der Maarel (ed.), Vegetation ecology, Blackwell Science, Oxford, pp. 332–255.

Roo-Zielińska, E., Solon, J., Degórski, M. 2007. Evaluation of natural environment based on geobotanical, landscape and soil indicators (theoretical foundations and applications). IGiPZ PAN Monographies, 9. Warszawa.

Stanisz, A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. StatSoft, Kraków.

Staszkiewicz, J. 1964. Zespoły leśne pasma Jaworza (Beskid Wyspowy). Fragm. Flor. Geobot. 10 (3): 326–328.

Stohlgren, T.J, Binkley, D., Chong, G.W., Kalkhan,M.A., Schell, L.D., Bull, K.A., Otsuki, Y., Newman, G., Bashkin,M., Son, Y. 1999. Exotic plant species invade hot spots of native plant diversity. Ecol. Monogr. 69(1): 25–46.

Stuchlik, L. 1968. Zbiorowiska leśne i zaroślowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 14 (4): 441–483.

Stuchlikowa, B., Stuchlik, L. 1962. Geobotaniczna charakterystyka Pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 8(3): 229–396.

Tickner, D.P., Angold, P.G., Gurnell, A.M.,Mountford, J.O., Sparks, T. 2001. Hydrology as an influence on invasion: Experimental investigation into competition between the alien Impatiens glandulifera and the native Urtica dioica in the UK. Plant invasions: Species Ecology and Ecosystem Management: 159–168.

Tokarska-Guzik, B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Tokarska-Guzik, B., Bzdęga, K., Koszela, K. 2007. Zróżnicowanie gatunkowe flory i zagrożenia wywołane inwazyjnymi gatunkami roślin na obszarze chronionego krajobrazu polsko-czeskich meandrów Odry. In: J.A. Lis, M.A. Mazur (eds), Przyrodnicze wartości polsko–czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, pp. 151–167.

Uziębło, A.K., Ciapała Sz. 2006. Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne roślinności przypotokowej w masywie Babiej Góry. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 93–103.

Zając, A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozp. Hab. UJ. 29: 1–213.

Zarzycki, K. 1955. Zespoły żwirowiskowe i łęgowe jako podstawa biologicznej zabudowy cieku dolin rzek i potoków. Chrońmy Przyr. Ojcz. 11(5): 3–15.

Zarzycki, K. 1956. Zarastanie żwirowisk Skawicy i Skawy. Fragm. Flor. Geobot. 2, 1: 111–142.

Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

First Page

191

Last Page

206

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS