•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

The secondary succession pattern observed on an arable field abandoned since 1974 in Tilio-Carpinetum habitat is described and disscussed. Results obtained during 36 years of study confirm that succession on an abandoned field leads from a typical segetal community to the formation of a juvenile treestand composed of pioneer species. Our study supports the view that succession is a process which is largely dependent on the initial conditions and surrounding vegetation. The results indicate that some species can modify the course of this process, accelerating or slowing it down. Limitations of the method and prognosis of future vegetation development are also discussed.

Keywords

abandoned field, long-term study, permanent plots, species turnover, vegetation succession, Białowieża Forest, Poland

References

Adamowski, W., Knopik, A. 1996. Ornithochorous species penetration onto abandoned farmland during secondary succession. Phytocoenosis 8 (N.S.) Sem. Geobot. 4: 97–110.

Adamowski, W., Bomanowska, A. 2007a. Ekspansja Trisetum flavescens (Poaceae) na Polanie Białowieskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica Suppl. 9: 97–105.

Adamowski, W., Bomanowska, A. 2007b. Udział drzew i krzewów obcego pochodzenia w procesie zasiedlania gruntów porolnych w rejonie Puszczy Białowieskiej. Acta Botanica Warmiae et Mazuriae 4: 309–320.

Adamowski, W., Bomanowska, A. 2007c. Utrzymywanie się chwastów segetalnych w toku sukcesji wtórnej na porzuconym polu. In: Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Szczecin, 3-8 września 2007, p. 75.

Adamowski, W., Bomanowska, A. 2008. Zmiany użytkowania gruntów na obrzeżach cennych obiektów przyrodniczych a wkraczanie nierodzimych gatunków roślin. Przegl. Przyr. 19(3–4): 3–17.

Adamowski, W., Bomanowska, A. 2009. Zmiany udziału traw na nienawożonej łące kośnej w Puszczy Białowieskiej w ciągu 24 lat. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 377–386.

Balcerkiewicz, S., Kasprowicz, M., Pietrzak, M. 1992. Landscape–geobotanical basis for a typology of the man–made forest boundary. Ekológia (CSFR) 11(1): 29–47.

Balcerkiewicz, S., Pawlak, G. 2006. Dynamics of small clearing flora in the biodiversity context. Biodiv. Res. Conserv. 1–2: 114–122.

Barabasz–Krasny, B. 2002. Sukcesja roślinności na łąkach, pastwiskach i nieużytkach porolnych Pogórza Przemyskiego. Fragm Flor. Geobot. Polonica Suppl. 4: 3–81.

Barkmann, J.J. 1989. A critical evaluation of minimum area concepts. Vegetatio 85(1–2): 89–104.

Blatt, S.E., Crowder, A., Harmsen, R. 2005. Secondary succession in two south-eastern Ontario old-fields. Plant Ecology 177: 25–41.

Bomanowska, A., Adamowski, W. 2007a. Grasses (Poaceae) in secondary succession of oak-hornbeam series in Białowieża Forest. In: L. Frey (ed.), Biological issues in grasses. W. Szafer Institute of Botany, pp. 131–143.

Bomanowska, A., Adamowski, W. 2007b. Promotorzy i inhibitorzy w sukcesji serii grądowej na Polanie Białowieskiej. In: Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Szczecin, 3–8 września 2007, pp. 78–79.

Bomanowska, A., Adamowski, W. 2009. The role of woody species in the secondary succession under monitored conditions (Bialowieza Forest, NE Poland). In: D. Ivanova (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Institute of Botany, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 291–295.

Bornkamm, R. 2007. Fifty years vegetation development of a xerothermic calcareous grassland in Central Europe after heavy disturbance. Flora 201: 249–267.

Brady, C.J., Noske, R.A. 2010. Succession in bird and plant communities over a 24-year chronosequence of mine rehabilitation in the Australian monsoon tropics. Restoration Ecology 18: 855–864.

Couvreur, M., Cosyns, E., Hermy, M., Hoffmann, M. 2005. Complementarity of epi- and endozoochory of plant seeds by free ranging donkeys. Ecography 28: 37–48.

Danielewicz, W., Pawlaczyk, P. 2006. Rola dębów w strukturze i funkcjonowaniu fitocenoz. In: W. Bugała (ed.), Dęby. Nasze Drzewa Leśne 11. Instytut Dendrologii PAN, Poznań – Kórnik, pp. 474–564.

Debussche, M., Escarré, J., Lepart, J., Houssard, C., Lavorel, S. 1996. Changes in mediterranean plant succession: old-fields revisited. J. Veg. Sci. 7: 519–526.

Dölle, M., Bernhardt-Römermann, M., Parth, A., Schmidt, W. 2008. Changes in life history trait composition during undisturbed old-field succession. Flora 203: 508–522.

Dzwonko, Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawnictwo Sorus. Poznań–Kraków.

Falińska, K. 1989. Plant population process in the course of forest succession in abandoned meadows. I. Variability and diversity of floristic compositions, and biological mechanisms of species turnover. Acta Soc. Bot. Pol. 58: 439–465.

Falińska, K. 2003. Alternative pathways of succession: species turnover patterns in meadows abandoned for 30 years. Phytocoenosis 15 (N.S.) Archiv. Geobot. 10: 1–104.

Faliński, J.B. 1977. Research on vegetation and plant population dynamics conducted by Białowieża Geobotanical Station of the Warsaw University in the Białowieża Primeval Forest and in the environ (1952–1977). Phytocoenosis 6(1/2): 1–148.

Faliński, J.B. (ed.) 1978. Vegetation dynamics. Proceedings of the Third Symposium of the Working Group on Succession Research on Permanent Plots, held at the Białowieża Geobotanical Station, Warsaw University, Białowieża, August 30 – September 2, 1977. Phytocoenosis 7( 1/2/3/4): 1–384.

Faliński, J.B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Ecological studies in Białowieża Forest. Geobotany 8. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster, pp. 1–537.

Faliński, J.B. 1997. Declines in populations of Salix caprea L. during forest regeneration after strong herbivore pressure. Acta Soc. Bot. Pol. 66.1: 87–109.

Faliński, J.B. 1998. Dioecious woody pioneer species (Juniperus communis, Populus tremula, Salix sp. div.) in the secondary succession and regeneration. Phytocoenosis 10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 8: 1–156.

Faliński, J.B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Faliński, J.B. 2002. Białowieża Geobotanical Station. Long-term studies. Data basis on the vegetation and environment (1952–2002). Phytocoenosis 14 (N.S.) Suppl. Bibl. Geobot. 14: 1–200.

Faliński, J.B. 2003. Long–term studies on vegetation dynamics: some notes on concepts, fundamentals and conditions. Community Ecology 4(1): 107–113.

Faliński, J.B., Canullo, R., Biały, K. 1988. Changes in herb layer, litter fall and soil properties under primary and secondary tree stands in a deciduous forest ecosystem. Phytocoenosis 1 (N.S.) 1–49.

Faliński, J.B., Pawlaczyk, P. 1991. Zarys ekologii. In: S. Białobok (ed.), Lipy Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop. Nasze Drzewa Leśne 15. Agencja Arkadia, Poznań, pp. 145–236.

Faliński, J.B., Pawlaczyk, P. 1993. Zarys ekologii. In: W. Bugała (ed.), Grab zwyczajny Carpinus betulus L. Nasze Drzewa Leśne 9. SORUS, Poznań – Kórnik, pp. 157–263.

Faliński, J.B., Warcholińska, A.U., Adamowski, W., Bomanowska, A. 2004. Sukcesja wtórna na porzuconych polach w świetle średnioterminowych badań na stałych powierzchniach. In: Sukcesja wtórna roślinności na gruntach porolnych. XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Olsztyn, 8-10 lipca 2004, p. 1.

Foster, B.L., Tilman, D. 2000. Dynamic and static views of succession: Testing the descriptive power of the chronosequence approach. Plant Ecology 146: 1–10.

Glenn–Lewin, D.C., Peet, R.K., Veblen, T.T. (eds) 1992. Plant succession. Theory and prediction. Chapman & Hall, London–Glasgow–New York–Tokyo–Melbourne–Madras.

Jaroszewicz, B., Pirożnikow, E., Sagehorn, R. 2009. Endozoochory by European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest across a management gradient. For. Ecol. Manage. 258: 11–17.

Johnson, E.A.,Myianishi, K. 2008. Testing the assumptions of chronosequences in succession. Ecol. Lett. 11: 419–431.

Mccook, L.J. 1994. Understanding ecological community succession: casual models and theories, a review. Vegetatio 110: 115–147.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. In: Z. Mirek (eds), Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Myster, R.W., Malahy, M.P. 2008. Testing the assumptions of chronosequences in succession. Can. J. For. Res. 38: 3133–3138.

Osbornová, J., Kovárová,M., Lepš, J., Prach, K. 1990. Succession in abandoned fields. Studies in Central Bohemia, Czechoslovakia. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Pabjanek, P. 2003. Kształtowanie się zapustów leśnych w warunkach puszczańskiej polany osadniczej. Praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa–Białowieża.

Pickett, S.T.A. 1982. Population patterns through twenty years of oldfield succession. Vegetatio 49: 5–59.

Schmidt, W. 2006. Biodiversity and plant productivity in a grassland succession: effects of nutrient levels and disturbance regimes. Pol. Bot. Stud. 22: 437–448.

Turner, M.G., Baker, W.L., Peterson, C.J., Peet, R.K. 1998. Factors influencing succession: lessons from large, infrequent natural disturbances. Ecosystems 1: 511–523.

Vankat, J.L., Snyder, G.W. 1991. Floristic of a chronosequence corresponding to old field-deciduous forest succession in Southwestern Ohio. I. Undisturbed vegetation. Bull. Torr. Bot. Club 118: 365–376.

von Oheimb, G., Brunet, J. 2007. Dalby Söderskog revisited: long-term vegetation changes in a south Swedish deciduous forest. Acta Oecol. 31: 229–242.

Williams, S.C., Ward, J.S., Ramakrishnan, U. 2008. Endozoochory by whitetailed deer (Odocoileus virginianus) across a suburban/woodland interface. For. Ecol. Manage. 255: 940–947.

Zarzycki, K. 1979. Zarys ekologii. In: S. BIAŁOBOK (ed.), Brzozy Betula L. Nasze Drzewa Leśne 7. PWN, Warszawa–Poznań, pp. 265–291.

First Page

49

Last Page

73

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS