•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

The anthropogenic pressure of the forest communities of the Strzyżowskie Foothills (the Western Carpathians) was estimated on the basis of phytosociological materials. Carr communities are among the most threatened by invasive and alien species of the forest flora. The phenomenon of invasiveness of native species such as Calamagrostis epigejos or Carex brizoides was described. The highest number of ancient woodland indicator species was noted in the beech forest.

Keywords

kenophytes, archaeophytes, invasive species, forest communities, the Strzyżowskie Foothills

References

Banaszak, J. (ed.) 2000. Ecology of forest islands. Bydgoszcz University Press, Bydgoszcz.

Drescher, A., Prots, B. 2003. Distribution patterns of Himalayan balsam (Impatiens glandulifera Royle) in Austria. In: A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (eds), Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, pp. 137–146.

Dyguś, K.H. 2003. The invasion of apophytes in the forest phytocoenosis after long term organic fertilization (starch sewage). In: A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (eds), Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, pp. 213–218.

Dzwonko, Z. 1993. Relation between the floristic composition of isolated young woods and their proximity to ancien woodland. J. Veg. Sci. 4: 693–698.

Dzwonko, Z., Loster, S. 1988. Species richness of small woodlands on the western Carpathian Foothills. Oikos 56: 77–86.

Dzwonko, Z., Loster, S. 2001. Wskaźnikowe gatunki roślin starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności. IGiPZ PAN, Prace Geogr. 178: 119–132.

Endels, P., Adriaens, D., Bekker, R.M., Knevel, I.C., Decocq, G., Hermy, M. 2007. Groupings of life-history traits are associated with distribution of forest plant species in a fragmented landscape. J. Veg. Sci. 18 (4): 499–508.

Faliński, J.B. 1969. Neofity i neofityzm. Dyskusje fitosocjologiczne 5. Ekol. Pol. Ser. B 15 (4): 337–354.

Hegi, G. 1966. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band VI/2, Lieferung 1, Verlag P. Parey, Berlin, Hamburg.

Hermy, M., Honnay, O., Firbank, L., Grashof-Bokdam, C. J., Lawesson, J.E. 1999. An ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation. Biol. Conserv. 91: 9–22.

Honnay, O., Hermy, M., Coppin, P. 1999. Effects of area, age and diversity of forest patches in Belgium on plant species richness, and implications for conservation and reforestation. Biol. Conserv. 87: 73–84.

Jakubowska-Gabara, J., Zielińska, K. 2003. Synanthropic plants in the Bolimow Nature Park. In: A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (eds), Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, pp. 219–225.

Jasnowski, M. 1961. Impatiens Roylei Walpers – nowy składnik lasów łęgowych w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 7 (1): 77–80.

Kornaś, J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski – flora synantropijna. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds), Szata roślinna Polski. 1. PWN, Warszawa, pp. 95–128.

Kujawa-Pawlaczyk, J. 1991. Rozprzestrzenianie się i neofityzm niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora DC.) w Puszczy Białowieskiej. Phytocoenosis 3 (N.S.), Sem. Geobot. 1: 213–222.

Loster, S. 1991. Różnorodność florystyczna w krajobrazie rolniczym i znaczenie dla niej naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk wyspowych. Fragm. Flor. Geobot. 36 (2): 427–457.

May, R.M. 1975. Island biogeography and the design of wildlife preserves. Nature 254: 177–178.

Mcarthur, R.H., Wilson, E.O. 1967. The theory of island biogeography. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Olaczek, R. 1972. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Paszek, I., Załuski, T. 2000. Forest roads in the synanthropisation process (Case study: Górzno-Lidzbark Landscape Park). In: B. Jackowiak, W. Żukowski (eds), Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University 10, Poznań, pp. 249–257.

Piskorz, R., Klimko, M. 2001. Kolonizacja powalonych drzew i buchtowisk dzików przez Impatiens parviflora DC. w zbiorowiskach Galio silvatici-Carpinetum wybranych rezerwatów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rocz. AR Pozn. 334, Bot. 4: 151–162.

Przyboś, K. 1995. Dzieje Karpat Polskich. In: J. Warszyńska (ed.), Karpaty Polskie. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 147–168.

Stachurska, A. 1998. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej części Pogórza Wielickiego (Zachodnie Karpaty). Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Bot. 30: 1–78.

Stachurska-Swakoń, A., Towpasz, K. 2008. Communities with Matteucia struthiopteris (L.) Tod in the Carpathians and attendant threats. In: E. Szczęśniak, E. Gola (eds), Club mosses, horsetails and ferns in Poland resourses and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, pp. 67–80.

Tokarska-Guzik, B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Towpasz, K. 1990. Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Rozpr. habil. Uniw. Jagiell. 178: 1–240.

Towpasz, K., Stachurska-Swakoń, A. 2008. Alder-ash and willow communities and their diversity in the Pogórze Strzyżowskie foothills (Western Carpathians). Acta Soc. Bot. Pol. 77 (4): 327–338.

Towpasz, K. , Stachurska-Swakoń, A. 2010. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych ze związków: Carpinion betuli i Fagion sylvaticae na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). Fragm. Flor. Geobot. 17 (2): 315–359.

Towpasz, K., Stachurska-Swakoń, A., Bartoszek, W. 2011. Determinants of Carex pendula and C. strigosa occurrence in ash carrs of the Strzyżów Foothills (Western Carpathians). In: B. Zemanek (ed.), Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, pp. 131–137.

Trzcińska-Tacik, H., Stachurska-Swakoń, A. 2002. Plant communities and their changes in the surroundings of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland). Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Geogr. 109: 31–72.

Zając, A., Zając, M., Tokarska-Guzik, B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. Phytocoenosis 10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 107–116.

Ziarnek, K. 2000. The role of forest roads in the dynamics of the flora of Puszcza Bukowa. In: B. Jackowiak, W. Żukowski (eds), Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań, 10, pp. 299–303.

First Page

99

Last Page

110

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS