•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica

Abstract

The paper presents the changes of vascular plant flora in the Małków–Bartochów peatland area (the Warta River valley) which took place over a 40-year period. Vanishing, permanent and new components of the flora are presented with a special focus on valuable (protected by the law, threatened and locally rare) species. Changes in the share of ecological groups are estimated and discussed. Anthropogenic and natural factors, directly or indirectly influencing (in the past and at present) flora composition, are noted and analyzed.

Keywords

flora, peatland, land use, degradation, Małków & Bartochów, Central Poland

References

Dajdok, Z., Tokarska-Guzik, B. 2009. Doliny rzeczne i wody stojące jako siedlisko gatunków inwazyjnych. In: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (eds), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, pp. 24–31.

Ellenberg, H., Weber, H.E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W., Paulissen, D. 1991. Zeigerwerte Von Pflanzen In Mitteleuropa. Scripta Geobotanica XVIII: 1–248.

Herbich, J. 2001. Zróżnicowanie i problemy ochrony roślinności torfowisk Pojezierza Kaszubskiego. Acta Botanica Cassubica 1: 59–69.

Jakubowska-Gabara, J., Kucharski, L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 55–74.

Jasnowska, J., Jasnowski, M. 1977. Zagrożone gatunki flory torfowisk. Chrońmy Przyr. Ojcz. 33; 4: 5–20.

Jasnowski, M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis 1 (3): 193–209.

Jasnowski, M. 1977. Aktualny stan i program ochrony torfowisk w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz, 33, 3: 18–29.

Krzywańska, J. 1970. Zarastanie dołów potorfowych oraz rowów melioracyjnych w dolinie Warty pod Małkowem. Praca magisterska, Katedra Systematyki i Geografii Roślin, Uniwersytet Łódzki.

Krzywańska, J., Krzywański, D. 1972. Zarastanie dołów potorfowych i rowów melioracyjnych w dolinie Warty pod Małkowem i Bartochowem. Cz. I. Zbiorowiska roślin wodnych pleustonowych i zakorzenionych oraz zbiorowiska oczeretów. Zesz. Nauk. UŁ. ser. 2, 51: 127–144.

Krzywańska, J., Krzywański, D. 1974. Zarastanie dołów potorfowych i rowów melioracyjnych w dolinie Warty pod Małkowem i Bartochowem. Cz. II. Zbiorowiska szuwarów turzycowych oraz zbiorowiska zielne, zaroślowe i leśne. Zesz. Nauk. UŁ. ser. 2, 54: 65–86.

Krzywański, D. 1974. Zbiorowiska roślinne starorzeczy środkowej Warty. Mon. Bot. 43: 1–80.

Kucharski, L., Michalska-Hejduk, D. 2000. Stan i ochrona roślinności nieleśnej w rezerwatach województwa łódzkiego. Parki nar. Rez. Przyr. 19, 2: 19–29.

Kucharski, L., Kurzac, M., Rakowska, B., Sitkowska, M. 2004a. Changes in the flora and vegetation of the “Torfowisko Rąbień” reserve near Łódź (Poland), and their proposed conservation methods. Nat. Conserv. 60: 49–62.

Kucharski, L., Michalska-Hejduk, D., Kołodziejek, J. 2004b. Transitional and raised bogs in Central Poland – condition and protection. In: L. Wołejko, J. Jasnowska (eds), The future of Polish mires. Wydawnictwo AR, Szczecin, pp. 113–117.

Matuszkiewicz, W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Michalska-Hejduk, D., Kopeć, D. 2010. Szata roślinna torfowiska Żabieniec – stan obecny i dynamika. In: J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (eds), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 75–87.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. In: Z. Mirek (ed.), Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Olaczek, R., Kucharski, L., Pisarek, W. 1990. Zanikanie obszarów podmokłych i jego skutki środowiskowe na przykładzie województwa piotrkowskiego (zlewni Pilicy i Warty). Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 18: 141–199.

Pisarek, W., Polakowski, B. 2001. Szata roślinna rezerwatu „Zielony Mechacz” i problemy związane z jego ochroną. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1: 71–101.

Rakowski, W., Stachnowicz, W. 1999a. Ocena zakresu synantropizacji flory roślin naczyniowych i walory szaty roślinnej doliny Warty w okolicach Mechlina (środkowa Wielkopolska) – proponowanego rezerwatu przyrody. Rocz. nauk Pol. Tow. Ochr. Przyr. Salamandra 3: 15–57.

Rakowski, W., Stachnowicz, W. 1999b. Propozycje ochrony przestrzeni w oparciu o walory geobotaniczne oraz dynamikę roślinności w projektowanym rezerwacie „Starorzecza Warty koło Dąbrowy” (gmina Śrem, woj. wielkopolskie). Przegl. Przyr. 10 (3–4): 25–32.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dziennik Ustaw Nr 168, poz. 1764.

Tokarska-Guzik, B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (Kenophytes) in the flora of Poland. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Urbisz, A., Urbisz, A., Błażyca, B., Tokarska-Guzik, B. 2009. Uczep amerykański Bidens frondosa. In: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (eds), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, pp. 52–53.

First Page

125

Last Page

138

Language

eng

Included in

Biology Commons

Share

COinS