•  
  •  
 

Polish Title

Kategoria rodzaju gramatycznego w systemie językowym, dyskursie i glottodydaktyce

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3036-0827 Pałuszyńska Edyta

Abstract

The aim of the article is to describe the category of gender in Polish from three perspectives: the perspective of the grammatical system, of discourse and of glottodidactics. In the grammatical description, the author emphasizes the syntactic function and the rules for dividing Polish nouns into genders. She draws attention to different ways of linguistic symbolization of gender in a discourse, which may be divergent from the grammatical gender. She notices differences between the acquisition of the category in question by native and non-native users. From the perspective of pedagogical grammar, she analyzes the mistakes of foreigners in terms of gender and proposes general principles of teaching this category.

Polish Abstract

Celem artykułu jest opis kategorii rodzaju w języku polskim z trzech perspektyw: systemu gramatycznego, dyskursu oraz glottodydaktyki. W opisie gramatycznym autorka kładzie nacisk na funkcję składniową oraz zasady podziału rzeczowników na rodzaje. Zwraca uwagę na różny sposób językowego symbolizowania płci w dyskursie, który może być rozbieżny z rodzajem gramatycznym. Zauważa różnice między przyswajaniem omawianej kategorii przez rodzimych i nierodzimych użytkowników. Z perspektywy gramatyki pedagogicznej analizuje błędy cudzoziemców w zakresie rodzaju i proponuje ogólne zasady nauczania tej kategorii.

Keywords

linguistics, grammatical gender, glottodidactics, methodology

Polish Keywords

językoznawstwo, rodzaj gramatyczny, glottodydaktyka, metodyka

References

Bobrowski I., 2005, Rodzaj gramatyczny rzeczownika a jego liczba, „Język Polski”, z. 2, s. 83–89.

Brzozowska D., 2005, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, „Język Polski”, z. 1, s. 36–42.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia (GWJP), 1998, R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Warszawa.

Kaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Kita M., 1998, Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych), t. 1, Katowice.

Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

Madelska L., Warchoł-Schlottmann M., 2013, Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html [20.03.2018].

Stefańczyk W. T., 2007, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków.

First Page

413

Last Page

423

Language

pol

Share

COinS