•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Pułapki w aspekcie strukturalnym i językowym wzorców gatunkowych dla Słowian ze wschodu (na podstawie pisemnych prac certyfikatowych z roku 2019, poziom B1)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7013-6195 Przechodzka Grażyna

https://orcid.org/0000-0003-0864-0566 Hudy Viktoriia

Abstract

There are tasks on the state certificate examinations in Polish as a foreign language, included in examination papers in the part: Writing, aiming at checking of the skill of foreigners to properly formulate texts representing certain popular Polish pragmatic genres. The authors provide a survey of written utterances from 2019 in terms of their genological correctness, mainly in the structural aspect. They analyzed texts were written by persons of East Slavic origin, since Slavs from the East constitute a considerate majority of candidates taking the Polish state certificate examination. Due to the same reason, the analyses focused on examination sheets from B1 level – this level is the most popular with the foreigners. Making a list of errors may be useful in the Polish language teaching in classes dedicated to development of the skill of writing.

Polish Abstract

Na państwowych egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w zestawach egzaminacyjnych w części pisanie znajdują się zadania, których celem jest sprawdzenie umiejętności poprawnego redagowania popularnych polskich gatunków użytkowych. Autorki dokonują przeglądu wypowiedzi pisemnych z roku 2019 pod kątem ich poprawności gatunkowej przede wszystkich w aspekcie strukturalnym. Analizie poddano prace osób wschodniosłowiańskiego pochodzenia, ponieważ Słowianie ze Wschodu stanowią zdecydowaną większość wśród zdających państwowy egzamin certyfikatowy. Z tego samego względu oglądowi poddano arkusze egzaminacyjne z poziomu B1 – cieszącego się największą popularnością wśród cudzoziemców. Zestawienie błędów może być przydatne w pracy glottodydaktycznej podczas zajęć poświęconych rozwijaniu sprawności pisania.

Keywords

genre pattern, writing, pragmatic genres, certificate exam

Polish Keywords

wzorzec gatunkowy, sprawność pisania, gatunki użytkowe, egzamin certyfikatowy

References

Baraniwska O., 2007, Polsko-ukraińskie interferencje gra­matyczne i leksykalne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński (red.), Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, Poznań, s. 747–753.

Czernysz T., 2005, Polsko-ukraińskie pułapki języko­we: korzyści i trudności nauczania języka polskiego w kontekście bliskości lingwogenetycznej i typologicznej, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczy­wistości europejskiej, Warszawa, s. 477–481.

Dunin-Dudkowska A., Polskie i ukraińskie życzenia w kontekście genologicznym i glottodydaktycznym (w druku).

Dunin-Dudkowska A., Maliszewski B., 2018, Jak lepiej (nie) pisać? O błędach popełnianych przez Ukraińców zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w: A. Krawczuk, I. Bundza (red.), Poloni­styka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, Kijów, s. 354–363.

Dziennik Ustaw, 2012, poz. 161, roz. IV, art. 30, p. 7.

Hudy V., Aspekt stylistyczny listu motywacyjnego na tle innych aspektów wzorca gatunkowego (w języku polskim i ukraińskim) (w druku).

Janowska I. i in. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.

Lipińska E., Dąmbska E.G., 2016, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2, Kraków.

Maliszewski B., 2019, Ku absencji interferencji – sposoby utrwalania poprawnych form gramatycznych w nauczaniu języka polskiego młodzieży z Ukrainy, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXVII, z. 10, s. 99–112. http://dx.doi.org/10.18290/rh.2019.67.10-7

Mazur J. (red.), 1993, Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin.

Standardy wymagań egzaminacyjnych, 2016, w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, Dz.U. z dnia 20 marca 2016, http://prawo.sejm.gov.pl [15.05.2020].

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.

www.certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/zbiory-zadan/ [15.05.2020].

First Page

209

Last Page

224

Language

pol

Share

COinS