•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Wzorzec gatunkowy skargi w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-2419-1983 Kwiatkowska Kamila

Abstract

The purpose of the article is to present results of an analysis of how students of Polish as a foreign language implement the genre pattern of a complaint letter. The study group included Slavic students of the Centre of Polish and Polish Culture for Polish People from Abroad and Foreigners UMCS in Lublin. The research was conducted twice – at the beginning and in the end of the academic year. Therefore it’s results show the increase of learners communication competences and the elements that should be given special attention in the teaching process. The article also stresses that teachers of Polish as a foreign language should pay more attention to achievements of genre studies. It also presents a description of the genre pattern of a complaint letter.

Polish Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy sposobów realizacji polskiego wzorca gatunkowego skargi przez słowiańskojęzycznych studentów uczących się języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie. Badanie zostało przeprowadzone dwukrotnie – na początku i na końcu roku akademickiego – dlatego wyniki analizy pozwalają na zaobserwowanie poziomu wzrostu kompetencji komunikacyjnych uczących się oraz wskazanie elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie nauczania. Artykuł podkreśla także potrzebę zwrócenia większej uwagi na kształcenie kompetencji genologicznej oraz wykorzystanie w praktyce glottodydaktycznej osiągnięć genologii. Zawiera również charakterystykę polskiego wzorca gatunkowego skargi.

Keywords

teaching Polish as a foreign language, genre competence, genre pattern of complaint letter

Polish Keywords

glottodydaktyka polonistyczna, kompetencja genologiczna, wzorzec gatunkowy skargi

References

Bachtin M., 1986, Estetyka twórczości słownej, Warszawa.

Busiło S., 2017, Cudzoziemiec w urzędzie. Elementy języka prawa i administracji publicznej w programach nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 24, G. Zarzycka, M. Karasek (red.), s. 45–60. https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.04

Dunin-Dudkowska A., 2016, Gatunki urzędowo-prawne w perspektywie glottodydaktycznej, w: W. Próchniak, M. Smoleń-Wawrzusiszyn (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, Lublin, s. 65–77.

Dunin-Dudkowska A., 2018, Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 25, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 111–122. https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.10

Dunin-Dudkowska A., 2019, The cover letter as a genre of speech in teaching Polish as a foreign language, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 221–229. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.16

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Gajda S., 2001, Gatunek jako konwencja kulturowo-językowa, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin, s. 255–268.

Grochala B., 2019, O kształtowaniu kompetencji genologicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, (red.), s. 221–229. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.15

Janowska I. i in. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.

Kwiatkowska K., 2011, Miejsce życiorysu w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń, s. 266–280.

Kwiatkowska K., 2012, „Zgłaszam się do Was w pytaniu o...”, czyli o tym, jak Polacy ze Wschodu realizują wybrane aspekty wzorca gatunkowego podania, „Język a Kultura”, t. 23, A. Burzyńska-Kamieniecka (red.), s. 257–272.

Makarewicz H., 2007, Pisanie po rosyjsku. Zasady, wzory, ćwiczenia, Warszawa

Malinowska E., 2001, Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka, Opole.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Ruszer A., 2010, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Kraków.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.

Wojtak M., Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019.

Wyrwas K., 2000, Wzorzec gatunkowy skargi i jego realizacje (na przykładzie tekstów literackich oraz skarg do instytucji), w: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, Katowice, s. 119–135.

Wyrwas K., 2002, Skarga jako gatunek mowy, Katowice.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., 2006, Wzory tekstów użytkowych, w: M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa, s. 659–800.

First Page

225

Last Page

240

Language

pol

Share

COinS