•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Kultura języka czy kultura w języku? Perspektywa glottodydaktyczna

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7664-7535 Garncarek Piotr

Abstract

This article discusses the modes of defining cultural content in teaching Polish as a foreign language. It proposes strategies for introducing cultural knowledge and knowledge about culture in the practice of teaching Polish as a non-native language. It seems appropriate to offer a division into:

  1. The cultural semantics of lexemes, set phrases and expressions;
  2. The culture (meaning the correct use) of expression and the linguistic norm; and
  3. Culture content and areas conveyed to foreigners through the language they are learning.

This discussion fits the debate regarding the language which we teach to foreigners. In it, researchers have offered examples of semantic distortions (mostly shifts), and the dangers of private or rather extra-curricular linguistic contact with a language’s native users. It also carries reflections on linguistic regionalisation and its presence in the practice of teaching Polish as a non-native language.

Polish Abstract

Artykuł dotyczy sposobów definiowania treści kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Są w nim zaproponowane strategie wprowadzania wiedzy kulturowej i wiedzy o kulturze w praktykę glottodydaktyczną. Wskazane jest (istotne zdaniem autora) rozróżnienie na:
1. semantykę kulturową leksemów, zwrotów i wyrażeń;
2. kulturę wypowiedzi i normę językową;
3. treści i obszary kulturowe przekazywane cudzoziemcom za pośrednictwem nauczanego języka.
Rozważania wpisują się w nurt dyskusji dotyczącej języka, którego nauczamy cudzoziemców. Przywoływane są w nim przykłady zaburzeń (zwłaszcza przesunięć) semantycznych, niebezpieczeństwa wynikające z prywatnych, a raczej pozalekcyjnych kontaktów językowych z jego naturalnymi użytkownikami. Zawarto również refleksję dotyczącą regionalizacji językowych i ich obecności w praktyce glottodydaktycznej.

Keywords

culture-focussed teaching of Polish as a non-native language, verbal anthropology, ethnolinguistics, culturemes, phraseology, forms of address, linguistic politeness, ritualisation of language

Polish Keywords

glottodydaktyka kulturowa, antropologia słowa, etnolingwistyka, kulturemy, frazeologia, zwroty adresatywne, grzeczność językowa, rytualizacja języka

References

Bergen B., K., 2019, What the F. Co przeklinanie mówi o naszym języku, umyśle i nas samych, Kraków.

Byrne E., 2018, Bluzgaj zdrowo. O pożytkach z przeklinania, Warszawa.

Górecki M., Koziej-Ruta J., Paprotna A., 1998, Elementy kultury języka w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym, in: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców, Łódź.

Hastrup K., 2008, Droga do antropologii, Kraków.

Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P., 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.

Karpowicz T., 2018, Kultura języka polskiego. Wymowa, interpunkcja, ortografia, Warszawa.

Markowski A., 2018, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa.

Miodek J., 1983, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław.

Rak M., 2015, Co to jest kulturem, "LingVaria" X, 2(20), Kraków. https://doi.org.10.12797/LV.10.2015.20.23

Tienkien S., 2017, Wzorce kulturowe a analiza kulturowa. Ujęcie teoretyczne i metodyczne, in: W. Czachur (ed.), Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa, Warszawa.

Zarzycka G., 2019, Kulturemy polskie – punkt widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnolingwistycznej w glottodydaktyce polonistycznej, in: "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", vol. 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (eds.), https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.29

First Page

267

Last Page

276

Language

eng

Share

COinS