•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Specyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6072-5482 Prizel-Kania Adriana

Abstract

This article is a contribution to the study of the influence of culture-specific factors on social development as well as on ways of acquiring and processing information. It is also an attempt to answer the question to what extent culture models interactions in the teaching and learning environment and determines the ways in which knowledge is acquired. The aim of the paper is to present the extent to which the rules of social behavior and relations between people are shaped by environmental factors and what is the influence and involvement of cultural differences in learning and teaching environment.
The main issue presented in this paper reflects the discussion focused on the role of social relations in Chinese culture, and reveal some studies conducted so far in the field of social sciences and psychology. Its perspective draws upon research conducted in intercultural psychology. This paper provides a review of the main findings concerning the influence of the cultural syndromes of individualism and collectivism on the interactions in the educational environment. The primary goal is to describe the process of the language education of Chinese students in Polish studies by describing and analyzing critical incidents and students’ utterances in Polish.

Polish Abstract

Niniejszy artykuł wpisuje się w krąg rozważań na temat wpływu czynników kulturowo zależnych na proces rozwoju społecznego oraz sposoby funkcjonowania w odmiennym kręgu kulturowym. Stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kultura modeluje interakcje w środowisku nauczania i wpływa na tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Punktem odniesienia dla norm społecznych typowych dla szeroko pojętej kultury Zachodu są zasady budowania relacji międzyludzkich w społeczeństwach Azji Wschodniej. Przyjęta perspektywa ma charakter interdyscyplinarny – czerpie przede wszystkim z badań prowadzonych w dziedzinie psychologii międzykulturowej oraz nauk społecznych, szukając dla nich zastosowania na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Szerzej omówiony został aspekt roli i struktury relacji międzyludzkich opartych na kolektywizmie lub indywidualizmie, koncentrując się na wyłonieniu czynników istotnych z dydaktycznego punktu widzenia. W artykule wykorzystano metodę obserwacji incydentów krytycznych oraz analizę tekstów studentów chińskich uczących się języka polskiego. Przedstawione opisy dowodzą, że czynniki kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień w środowisku nauczania i rzutować na rozwój i ocenę umiejętności językowych. Z tego względu kwestią niezwykle istotną jest poszerzanie własnej wiedzy socjokulturowej przez wykładowców języka polskiego, którzy pracują ze studentami pochodzącymi z kultur kolektywnych.

Keywords

foreign language teaching and learning, collectivism, individualism, Chinese students

Polish Keywords

glottodydaktyka, incydenty krytyczne, kolektywizm, indywidualizm, koncepcja twarzy

References

Boski P., 2010, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa.

Cushner H., Brislin R.W., 1996, Intercultural interactions: A practical guide, Londyn–Nowe Delhi.

ESOKJ, Europejski system opisu kształcenia językowego – uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Gut A., Wilczewski M., 2015, Porównawcze badania kognitywne (O wpływie czynników kulturowo zależnych na poznanie społeczne), w: K. Morita (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, rocznik 2014/2015, Tokio, s. 115–134.

Hall E., 1984, Poza kulturą, Warszawa.

Hall E., 2009, Ukryty wymiar kultury, Warszawa.

Hofstede G., 2001, Cultures Consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations, Londyn–Nowe Delhi.

Hofstede G., 2007, Kultury i organizacje, Warszawa.

Hongyuan Dong, 2014, A History of the Chinese Language, Routledge.

Li Yinan, 2017, Dydaktyka polonistyczna wobec inicjatywy Jeden pas, jeden szlak: program i metody, w: Mao Jinhui (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, rocznik 2016/2017, Kanton, s. 387–398.

Malejka J., 2008, Potomkowie smoka o sobie samych, czyli o autostereotypie Chińczyków, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (1), s. 207–225.

Nisbett R.E., 2010, Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ. Dlaczego tak ważne są szkoła i kultura, Sopot.

Nisbett R.E., 2015, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, Sopot.

Rui M., 2018, Chińscy studenci o rocznych stażach językowych w Polsce, „Kwartalnik Polonicum”, nr 30, s. 57–66.

Triandis H.C., 1995, Individualism & collectivism, Boulder.

Weggel O., 2006, Chiny, Warszawa.

Xinzhong Yao, 2009, Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków.

Zarzycka G., 2010, Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), s. 63–76.

First Page

277

Last Page

290

Language

pol

Share

COinS