•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Hasło z planowanego „Leksykonu emblematów kultury polskiej” a praktyka glottodydaktyczna propozycje rozwiązań

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-2354-2884 Kułak Beata

Abstract

The article is a part of a “two-voice story” – with Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn – about the Lexicon of emblems of Polish culture.
The concept of the lexicon was developed at a scientific workshop held in September 2019 at the University of Freiburg in Switzerland in cooperation with The John Paul II Catholic University of Lublin and the University of Lodz as part of the grant awarded by the Swiss National Science Foundation.
The article presents a draft of the above mentioned lexicon and the results of the workshop. The author focuses on the glottodidactic dimension of the specific proposals for entries, and discusses the usage of sample exercises, which in a pragmatic perspective will develop and complement the entries.
She also poses questions as to the best way of finding the necessary lexicographic material.

Polish Abstract

Koncepcja Leksykonu emblematów kultury polskiej została opracowana na warsztatach naukowych, które odbyły się we wrześniu 2019 roku na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Łódzkim w ramach grantu przyznanego przez Swiss National Science Foundation.
W artykule przedstawione są projekt tytułowego leksykonu i rezultaty warsztatów. Autorka koncentruje się na wymiarze glottodydaktycznym konkretnych propozycji hasłowych, omawia również kwestię zastosowania przykładowych ćwiczeń, które w perspektywie pragmatycznej stanowić mają rozwinięcie i uzupełnienie haseł. Stawia też pytania o najlepszy sposób ekscerpcji materiału leksykograficznego.

Keywords

lexicon, emblem, polish culture, glottodidactics of polish language, glotto-cultural studies

Polish Keywords

leksykon, emblemat, kultura polska, glottodydaktyka polonistyczna, kulturoznawstwo glottodydaktyczne

References

Bartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.

Bartmiński J., Panasiuk J., 2001, Stereotypy językowe, w: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski, Lublin, s. 371–395.

Burkhardt H., 2008, Kulturemy i ich miejsce w teorii przekładu, „Język a Kultura”, t. 20, s. 197–211.

Fleischer M., 2003, Polska symbolika kolektywna, Wrocław.

Garncarek P., 2005, Projekt słownika egzotyzmów polskich dla cudzoziemców, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, s. 290–294.

Gotteri N., 2019, Do czego przygotowujemy uczących się języka polskiego, w: K. Zioło-Pużuk (red.), Panorama glottodydaktyki polonistycznej, Wyzwania, pytania, kierunki, Warszawa, s. 47–56.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/emblemat.html [09.04.2020].

Kajak P., 2020, Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa.

Levi-Strauss C., 2003, Kultura i język, w: G. Godlewski (red.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, s. 21–24.

Łaziński M., Słowa klucze prasy polskiej. Słowa dnia i słowa roku UW, http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/wp-content/uploads/klucze.pdf [15.10.2018].

Nagórko A., 1994, Z problemów etnolingwistyki – jak porównać języki i kultury?, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 4–14.

Nagórko A., 2004, Metody konfrontatywne a etnolingwistyka (lingwistyka kulturowa), w: E. Forian (red.), Wielokulturowość, tożsamość, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język – literatura – kultura, Debreczyn, s. 25–33.

Nagórko A., Łaziński M., Burkhardt A., 2004, Dystynktywny słownik synonimów, Kraków.

Ornat D., 2013, O polskim przekładzie hiszpańskich kulturemów, w: I. Kasperska, A. Żuchelkowska A. (red.), Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, Poznań, s. 167–194.

Pisarek W., 2003, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków.

Przybylska R., 2005, Projekt słownika egzotyzmów polskich dla cudzoziemców, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, s. 290–294.

Rak M., 2015, Kulturemy podhalańskie, Kraków.

Vaucher F., 2016, Polskie pigułki / Pilules polonaises 2, Warszawa.

Wierzbicka A., 1999, Emocje, Język i „skrypty kulturowe”, w: A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, Warszawa, s. 163–189.

Wierzbicka A., 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa.

Zarzycka G., 2004, Mały leksykon kultury polskiej dla cudzoziemców. Opis koncepcji, w: W. T. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 151–160.

Zarzycka G., 2008, Kultura, lingwakultura, socjokultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków, s. 143–160.

Zarzycka G., 2019, Kulturemy polskie – punkty widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnolingwistycznej w glottodydaktyce polonistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, red. G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 425–442.

First Page

307

Last Page

321

Language

pol

Share

COinS