•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Perspektywy rozwoju glottodydaktyki polonistycznej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6392-4786 Miodunka Władysław T.

Abstract

The discussion begins by indicating the strengths and weaknesses of teaching Polish as a non-native language today while focussing on how approaches to individual issues have changed. The main body of the article, devoted to the achievements of, and development prospects for, teaching Polish as a non-native language, is divided into three parts. The first includes remarks on the necessity to engage in further research into such subdisciplines of teaching Polish as a non-native language as the acquisition of Polish as a foreign and a second language, the preparation and evaluation of materials for teaching Polish as a non-native language, computer-aided teaching PFL, the reality of Polish studies in different countries and world regions, and the history of teaching Polish as a foreign language. The second part applies to the development of teaching Polish as a heritage and second language within the context of its development as a foreign language. The third part refers to people working for the growth of teaching Polish as a non-native language, and offers a discussion of the outcomes of a study by Grażyna Zarzycka of the discourse community of researchers and instructors of Polish as a non-native language and the discourse of teaching Polish as a non-native language itself.

Polish Abstract

Autor rozpoczyna swe rozważania od określenia mocnych i słabych stron dzisiejszej glottodydaktyki polonistycznej, zwracając przy tym uwagę na to, jak zmieniało się jego podejście do poszczególnych zagadnień. Część zasadnicza artykułu, poświęcona perspektywom rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera uwagi o potrzebie dalszych badań naukowych w zakresie takich subdyscyplin glottodydaktyki jak akwizycja polszczyzny jako języka obcego i drugiego, preparacja i ewaluacja materiałów glottodydaktycznych, wspomagane komputerowo nauczanie JPJO, sytuacja polonistyki w poszczególnych krajach i regionach świata, czy historia nauczania polszczyzny jako języka obcego. Część druga odnosi się do rozwoju nauczania polszczyzny jako języka odziedziczonego i drugiego na tle rozwoju jego nauczania jako języka obcego. Część trzecia artykułu odnosi się do ludzi pracujących na rzecz glottodydaktyki polonistycznej i przynosi omówienie rezultatów badań G. Zarzyckiej na temat wspólnoty dyskursywnej glottodydaktyków polonistycznych i samego dyskursu glottodydaktycznego.

Keywords

achievements, prospects, development, teaching Polish as a non-native language, discourse community, discourse of teaching Polish as a non-native language

Polish Keywords

perspektywy, rozwój, glottodydaktyka polonistyczna, wspólnota dyskursywna, dyskurs glottodydaktyczny

References

Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L., 2013, 90 let pražské polonistiky – dĕjiny a současnost. 90 lat praskiej polonistyki – historia i współczesność, Praha.

Besters-Dilger J., Dąbrowska A., Krajewski G., Żurek A. (eds.), 2016, Utrata i odzyskiwanie języka polskiego. Językoznawcze i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności, Łódź.

Burzyńska A., 2002, Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji „język a kultura” w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wrocław.

Dąbrowska A., 2014, Glottodydaktyka polonistyczna w SJPiK. Kierunki badań naukowych, in: A. Dąbrowska, U. Dobesz (eds.), 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Wrocław, pp. 255–276.

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Garncarek P., 2006, Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa.

Gębal P.E., 2013, Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Kraków.

Gębal P.E., 2014, Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków.

Gębal P.E., 2018a, Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków.

Gębal P.E., 2018b, Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie "Glottodydaktyki polonistycznej" W.T. Miodunki, "Język Polski" XCVIII, issue 2, pp. 123–134, www.ceeol.com/search/article-detail?id=691160

Głuszkowski M., 2011, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Hymes D., 1974, Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach, Philadelphia.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Laskowski R., 2009, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków.

Laskowski R., 2013, Język a tożsamość etniczna. Kształtowanie się poczucia narodowego młodej polskiej diaspory w warunkach wielokulturowości, "LingVaria", 8, issue 2 (16), pp. 77–93, www.akademicka.pl/doi/10.12797/LV.08.2013.16.05

Lipińska E., Seretny A., 2012, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Kraków.

Miodunka W.T., 2010, Glottodydaktyka polonistyczna w dobie globalizacji i informatyzacji, in: R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz (eds.), Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, vol. 2, Kraków, pp. 41–54.

Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.

Miodunka W.T., 2020, Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, “Poradnik Językowy”, part 1: col. 1, pp. 7–25, https://www.researchgate.net/publication/342281825_A_R_T_Y_K_U_L_Y_I_R_O_Z_P_R_A_W_Y

Miodunka W.T., 2020, Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, “Poradnik Językowy”, part 2: col. 2, pp. 7–28, https://www.researchgate.net/publication/342281959_Rozpowszechnianie_zachowywanie_i_nauczanie_jezyka_polskiego_w_swiecie_w_latach_1918-2018_Czesc_II_Polszczyzna_i_Polonia_w_swiecie_w_latach_1944-2018

Miodunka W.T., 2020, Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, “Poradnik Językowy”, part 3: col. 3: pp. 7–33; http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.772.2020.03.01-W.T.%20Miodunka.pdf

Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.

Prizel-Kania A., 2013, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków.

Pułaczewska H., 2017, Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony. Dwujęzyczność dzieci z perspektywy rodziców, Łódź.

Sekiguchi T., 2013, Bristol, Kongresy, SPTK... Przyczynek do historii organizowania międzynarodowych wspólnot polonistów, in: Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, Rocznik 2012/2013, HUFS, Seoul, pp. 15–22.

Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków.

Stawicka M., 2015, W poszukiwaniu nowej równowagi w nauczaniu języków obcych w szkole wyższej. Na przykładzie projektu edukacyjnego English++, Kraków.

Swales J.M., 1990, Genre Analysis. English in academic and research settings, Cambridge–New York.

Szul R., 2003, Europa językowa, “Języki Obce w Szkole”, issue 6, pp. 5–26.

Szulc A.,1984, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego, Warszawa.

Wróblewska-Pawlak K., 2014, O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji, “LingVaria” 9, issue 1 (17), pp. 239–250, http://www.akademicka.pl/doi/10.12797/LV.09.2014.17.14

Zarzeczny G., 2014, Przewodnik bibliograficzny – baza danych glottodydaktyki polonistycznej, in: A. Dąbrowska, U. Dobesz (eds.), 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Wrocław, pp. 397–408.

Zarzeczny G., (forthcoming), Dyskurs glottodydaktyczny w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. Badania korpusowe, Wrocław.

Zarzycka G., 2016, O wspólnocie dyskursywnej glottodydaktyków polonistycznych, in: I. Janowska, P.E. Gębal (eds.), O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Kraków, pp. 15–34.

Zarzycka G., 2017, Glottodydaktyka polonistyczna w procesie rozwoju. Rozważania na marginesie monografii Władysława T. Miodunki, “Poradnik Językowy”, col. 8, pp. 56–73.

Zarzycka G., 2018, Dyskurs – dyskursologia – glottodydaktyka polonistyczna, “Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 25, pp. 27–42, https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/4304

Zechenter K. (ed.), 2015, Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych, Londyn.

Żurek A., 2018, Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech, Kraków.

First Page

13

Last Page

39

Language

eng

Share

COinS