•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Słownik tematyczny jako źródło kompetencji kulturowej (na przykładzie słownika chińsko-polskiego)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5897-150X Sękowska Elżbieta

Abstract

This article discusses a thematic dictionary of a specific language pair (Chinese-Polish in this case) as a teaching aid useful in learning a language and its culture. In the search for a place for the thematic dictionary in language teaching, the author refers to the notion of cultural competence and notions associated with introducing it into the teaching process as cultural competence covers both vocabulary and knowledge (linguaculture), and the interpretative rules and elements of the study of the reality of people and institutions within the area of socioculture. The contents of those areas of culture of a community are discussed in the theoretical studies devoted to teaching Polish as a non-native language and in the curricula of teaching Polish as a foreign language. Those activities become focussed, e.g. in the required standards which refer to individual levels of language proficiency.
A thematic dictionary may serve as a source for introducing elements of culture considering the stock of vocabulary which illustrates the differences in languages and cultures. In the discussion of the Chinese-Polish thematic dictionary, the author focusses on the description of macrostructures, the inclusion of selected thematic fields, and indicates its utility in increasing one’s proficiency in the lexis which illustrates the extra-linguistic reality.

Polish Abstract

Celem artykułu jest omówienie słownika tematycznego wybranego języka (na przykładzie słownika chińsko-polskiego) jako pomocy dydaktycznej przydatnej w nauce danego języka i kultury. Poszukując miejsca słownika tematycznego w nauczaniu języka odwołano się do pojęcia kompetencji kulturowej oraz zagadnień związanych z jej wprowadzaniem w procesie dydaktycznym. Kompetencja kulturowa obejmuje bowiem słownictwo i wiedzę (lingwakultura) oraz reguły interpretacyjne i elementy realioznawcze z zakresu socjokultury. Zawartość tych obszarów kultury danej wspólnoty jest omawiana w glottodydaktyce polonistycznej w pracach teoretycznych oraz programach nauczania języka polskiego jako obcego. Ukierunkowanie tych działań znajduje się między innymi w standardach wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej.
Słownik tematyczny może służyć jako jedno ze źródeł wprowadzania elementów kultury ze względu na zawartość słownictwa, ilustrującego odmienności danego języka i kultury. W charakterystyce słownika tematycznego chińsko-polskiego skupiono się na opisie makrostruktury, zawartości wybranych kręgów tematycznych oraz wskazaniu przydatności w doskonaleniu znajomości leksyki, ilustrującej swoistość rzeczywistości pozajęzykowej.

Keywords

cultural competence, linguaculture, socioculture, teaching Polish as a foreign language, thematic dictionary

Polish Keywords

kompetencja kulturowa, lingwakultura, socjokultura, nauczanie języka polskiego jako obcego, słownik tematyczny

References

Batko-Tokarz, B., 2008, Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego. in: P. Żmigrodzki, R. Przybylska (eds.), Nowe studia leksykograficzne 2, Kraków, pp. 31–48.

Batko-Tokarz, B., 2019, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Kraków.

Garncarek P., 2005, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego – próba definicji, in: P. Garncarek (ed.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, pp. 17–23.

Jakoby, M., 2016, Chiny bez makijażu, Warszawa.

Li Y., 2012, Po polsku nie tylko się mówi! Metodyka nauczania kultury polskiej w dydaktyce polonistycznej w Chinach, „Postscriptum Polonistyczne”, issue 2 (10), pp. 263–273.

Masoit I., Rutkovska K., Patiejūnienė E., 2007, Tematyczny słownik polsko-litewski, Vilnius.

Miodunka W. (ed.), 2004, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, Kraków.

Mo Y., 2012, Obfite piersi, pełne biodra, Warszawa.

Otwinowska B., 1990, Słowniki, in: T. Michałowska (ed.), Słownik literatury staropolskiej, Wrocław, pp. 778–783.

Sarek K., 2016, Symbolika nefrytu w języku i kulturze chińskiej, Warszawa.

Standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego, in: Dziennik Ustaw RP, Warszawa, 30 March 2016.

Zaręba L., Kochan B., 2002, Tematyczny słownik języka francuskiego dla początkujących, Kraków.

Zarzycka G., 2005, Linguakultura polska – próba opisu (na marginesie powstającego Podręcznego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców), [in:] P. Garncarek (ed.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, pp. 313–326.

Zarzycka G., 2008, Kultura, lingwakultura, socjokultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, in: A. Seretny, E. Lipińska (eds.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków, pp. 143–160.

Zhang Wenying, Sun Shuxue, Ao Danna, Zou Yanyan (eds.), 2013, Chińsko-polski słownik tematyczny, Hong Kong.

Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Folder from an exhibition at the National Museum in Warsaw, 1 Oct 2016–8 Jan 2017.

Żydek-Bednarczuk U., 2012, Kompetencja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, “Postscriptum Polonistyczne”, issue 2 (10), pp. 19–30.

First Page

339

Last Page

348

Language

eng

Share

COinS