•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Mój głos po polsku – elementy wiedzy o społeczeństwie na lekcjach języka polskiego jako obcego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3813-3971 Maliszewski Bartłomiej

Abstract

During preparatory courses for foreigners who intend to study in Poland, there is a need to introduce a specialised language variety and harmoniously combine teaching language with the transfer of knowledge necessary in selected fields of study. This article concerns the teaching of candidates planning to undertake the studies in humanities. It presents the manner of introducing the elements of civics to the tasks that serve to develop and test language competences at the B2 level. It presents lexical and grammatical exercises, text comprehension tasks and stimuli to oral and written assignments, which are to familiarise students with the principles of the Polish electoral law, introduce them to the world of Polish politics and promote the desired social behaviours. The training of language skills becomes an excellent opportunity to disseminate knowledge in specific fields and, at the same time, shape civic attitudes. Thus, voting can be thought of as the manifestation of both language skills and social activity which young people should be encouraged to undertake.

Polish Abstract

Na rocznych kursach przygotowawczych dla osób, które zamierzają podjąć studia w Polsce, pojawia się konieczność wprowadzania języka specjalistycznego i harmonijnego łączenia nauki języka z przekazywaniem wiedzy niezbędnej na wybranych kierunkach studiów. Niniejszy artykuł dotyczy nauczania kandydatów na kierunki humanistyczne i przedstawia sposób wprowadzania elementów wiedzy o społeczeństwa do zadań, które służą rozwijaniu oraz sprawdzaniu kompetencji językowych na poziomie B2. Przedstawiane są ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu, a także bodźce wypowiedzi ustnych i pisemnych, które mają przybliżać studentom zasady ordynacji wyborczej, wprowadzać w świat polskiej polityki i propagować pożądane zachowania społeczne. Kształcenie sprawności językowych staje się bowiem dobrą okazją, by upowszechniać wiedzę z określonych dziedzin i kształtować przy tym obywatelską postawę. „Głos po polsku” to zarówno przejaw znajomości języka, jak i aktywności społecznej, do której warto zachęcać młodzież.

Keywords

glottodidactics, specialised language, civics, election

Polish Keywords

glottodydaktyka, język specjalistyczny, wiedza o społeczeństwie, wybory

References

Arystoteles, 2009, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa.

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., 1996, Nauczanie języka specjalistycznego a nie tylko terminologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 7/8, B. Ostromęcka-Frączak (red.), s. 69–80.

Eco U., 2003, Nieobecna struktura, Warszawa.

Gajda S., 2001, Styl naukowy, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin, s. 183–199.

Kajak P., 2010, O polityce po polsku – treści politologiczne na zajęciach języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), s. 137–143.

Kołodziej D., 1996, Nauczanie historii Polski kandydatów pochodzenia polskiego ze Wschodu na studia w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 7/8, B. Ostromęcka-Frączak (red.), s. 177–183.

Krawczuk A., 2006, Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją, „Postscriptum”, nr 2(52), s. 137–153.

Mazur J., 1996, Rola kształcenia specjalistycznego w przygotowaniu merytorycznym i komunikacyjnym cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 7/8, B. Ostromęcka-Frączak (red.), s. 5–11.

Modrzejewska E., 2012, »Lógos«, »éthos«, »pathos« w praktyce medialno-politycznej. Środki przekonywania w cytowanych wypowiedziach opozycji, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 2 (29), s. 55–78.

Ożóg K., 2005, Język w wyborach do Parlamentu Europejskiego (na przykładzie wyborów w Polsce), „Polityka i Społeczeństwo”, nr 2, s. 85–93.

Pisarek W., 2002, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków.

Rak M., 2015, Co to jest kulturem?, „LingVaria” X, z. 2(20), s. 305–316. https://doi.org.10.12797/LV.10.2015.20.23

Wojtak M., 2010, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin.

Worsowicz M., 2016, Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 31, nr 1, s. 137–147. http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.31.11

Zarzycka G., 2019, Kulturemy polskie – punkty widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnolingwistycznej w glottodydaktyce polonistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 425–441; https://doi.org/10.18778/08606587.26.29

First Page

421

Last Page

434

Language

pol

Share

COinS