•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia w podręcznikach do nauczania polskiego języka medycznego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3292-020X Oczko Paulina

Abstract

The article is a voice in the discussion on methods of developing listening and speaking skills in teaching Polish medical language. The reason for writing the text were the conclusions from the analysis of the concept of developing language skills presented in (Polish) medical language textbooks. The first part of the text presents the work done so far on textbooks and aids for teaching Polish medical language. It also describes the commonly accepted methods of teaching Polish general language and, for specialist purposes, techniques for developing listening and speaking skills. Part II verifies the declarations and concepts of the authors with the actual state of the materials contained in the textbooks’ introductions. The author also discussed the techniques of acquiring and developing listening and speaking skills in medical language textbooks.

Polish Abstract

Artykuł stanowi głos w dyskusji nad sposobami rozwijania sprawności słuchania oraz mówienia w nauczaniu polskiego języka medycznego. Przyczynkiem do napisania tekstu były konkluzje płynące z analizy koncepcji rozwijania sprawności językowych przedstawionych we wstępach do podręczników do nauki (polskiego) języka medycznego. W pierwszej części przedstawione zostały dotychczasowe prace na temat podręczników i pomocy do nauczania polskiego języka medycznego. W drugiej części opisano techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia powszechnie przyjęte w metodyce nauczania polskiego języka ogólnego oraz do celów specjalistycznych. Następnie dokonano weryfikacji mieszczących się we wstępach do podręczników deklaracji oraz koncepcji autorów poprzez ich zestawienie ze stanem rzeczywistym materiałów zawartych w książkach. Autorka omówiła również techniki nabywania oraz rozwijania umiejętności słuchania i mówienia w podręcznikach do języka medycznego.

Keywords

specialist language, Polish medical language, teaching materials, language skills, techniques to develop listening and speaking skills

Polish Keywords

język specjalistyczny, polski język medyczny, materiały dydaktyczne, sprawności językowe, techniki rozwijające sprawność słuchania i mówienia

References

Burzyńska-Kamieniecka A., 2015, Umiejętność rozumienia ze słuchu w świetle Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i Standardów wymagań egzaminacyjnych, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle Standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, Kraków, s. 39–55.

Chłopek Z., 2016, Rozwijanie sprawności receptywnych w języku obcym, „Język Obce w Szkole”, nr 1, s. 4–10.

Chłopicka M., Pukas-Palimaka D., 1988, Założenia lingwistyczne i metodyczne drugiej części podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny” z. 2, s. 119–129.

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., 1996, Nauczanie języka specjalistycznego a nie tylko terminologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” t. 7/8, B. Ostromęcka-Frączak (red.), s. 69–80.

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1979, Z zagadnień nauczania odmiany specjalistycznej języków obcych (na przykładzie nauczania języka medycznego studentów polonijnych), „Przegląd Polonijny” V, z. 4, s. 73–82.

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1981, Założenia metodyczne i lingwistyczne podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny” VII, z. 1, s. 57–67.

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Filipowicz G., 2016, Słuchać, by mówić lepiej?, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 61–65.

Gajewska E., 2011, Techniki nauczania języka obcego, Tarnów.

Gajewska E., Sowa M., 2014, LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin.

Gaszyńska-Magiera M., 2008, Słuchanie – sprawność trudna, zaniedbywana, czy źle uczona? w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków, s. 29–39.

Gębal P.E., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/biblioteka-lektora/materialy-pomocnicze-rozne-kompetencje/ [04.06.2020].

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/mlodzi-lekarze/4282-egzaminy-z-jezyka-polskiego [04.06.2020].

Janowska I., 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Komorowska H., 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.

Ławnicka-Brońska M., Kubacka K., 2016, Język polski medyczny w wybranych materiałach dydaktycznych ostatniego ćwierćwiecza, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” t. 23, G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), s. 215–234. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.23.17

Ławicka-Borońska M., Rudnik W.J., Wiśniewska J., 2011, Kurs języka polskiego jako obcego dla studentów medycyny, w: K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń, s. 321–332.

Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.

Oczko P., w druku, Koncepcje rozwijania sprawności językowych w nauczaniu polskiego języka medycznego, w: Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 4, Rzeszów.

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

Swoboda-Rydz U., 2018, Czy możliwe jest zanurzenie w języku specjalistycznym w: P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna (red.), Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce”, Warszawa, s. 203–2013.

Taczyńska K., 2011, Językowe dolegliwości lekarzy obcokrajowców, w: K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, Toruń, s. 293–302.

Zawadzka E., 2004, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków.

Bilnicka B., 2018, Witaj w Polsce! Podręcznik do nauki języka polskiego dla studentów medycyny, Szczecin.

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., Turek-Fornelska K., 2015, Co Panu dolega? Podręcznik z płytą CD do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych. Poziom B2/C, Kraków.

Jurek T., 2007, Proszę mi powiedzieć, co się stało? Podręcznik języka polskiego dla studentów medycyny, Poznań.

Lechowicz J., Podsiadły J., 1998, Chcę studiować medycynę. Język polski dla cudzoziemców – kandydatów na studia medyczne, Łódź.

Rogala D., Terka B., Burzyńska M., Gruchała W., Rodzińska W., Wawrzeń M., 2019, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2–B2, Kraków.

Bilnicka B., 2003, Język polski dla cudzoziemców, Szczecin.

Danecka-Chwals A., Chłopicka M., Pukas-Palimąka D., 1986, O człowieku po polsku. Podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców, Kraków.

Gałat E., 2018, Anatomia – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B, Kraków.

Janowska M., Sikorska Ś., 2007a, Ja też chcę mówić po polsku, Warszawa.

Janowska M., Sikorska Ś., 2007b, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część I i II, Warszawa.

Janowska M., Sikorska Ś., 2015, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część III, Warszawa.

Ławnicka-Borońska M., 2013, Język polski w medycynie. A Guide to Polish in Medical Practice, Warszawa.

Swoboda-Rydz U., 2016, Język polski dla stomatologów, Warszawa.

First Page

435

Last Page

450

Language

pol

Share

COinS