•  
  •  
 

Polish Title

Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5133-2660 Janowska Iwona

Abstract

At the end of the last century, as part of the communicative methodology, there arose the need to adapt foreign language teaching system to the requirements of the changing reality. The Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (2001) presented a new vision of communication and a new approach to the competence of language users: communication is an activity. Thence, the concept of an action-oriented approach originated. This approach proposes a specific way of developing communication skills which involves performing tasks embedded in environmental and situational contexts. The principles of task-based teaching and learning have been penetrating the didactics of Polish as a foreign language for several years. Unfortunately, despite the rather well-developed theoretical base of the activity-oriented and task-based approach, there is still a lack of comprehensive practical materials and textbooks that propagate the assumptions of European language policy in Polish language glottodidactics. This article shows how to apply a task-based approach in teaching practice. The concept of task-based textbooks created at the Jagiellonian University’s Centre for Polish Language and Culture in the World, which is part of the latest trends in contemporary glottodidactics, is presented. The idea behind the textbooks corresponds to the need to teach a living, authentic language, which is primarily a tool for performing various social tasks.

Polish Abstract

Pod koniec minionego stulecia w ramach metodologii komunikacyjnej zrodziła się potrzeba dostosowania systemu nauczania języków obcych do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. Europejski system opisu kształcenia językowego Rady Europy (2003) zaprezentował nową wizję komunikacji i nowe ujęcie kompetencji użytkowników języka: komunikacja jest działaniem. Stąd zrodziło się pojęcie podejścia ukierunkowanego na działanie. W podejściu tym zaproponowano specyficzny sposób rozwijania sprawności komunikacyjnych, który polega na wykonywaniu zadań osadzonych w kontekstach środowiskowych i sytuacyjnych. Zasady nauczania i uczenia się zadaniowego od kilku lat przenikają do dydaktyki języka polskiego jako obcego. Niestety, mimo dość dobrze rozbudowanej bazy teoretycznej podejścia ukierunkowanego na działanie i zadaniowego brak jest nadal kompleksowych materiałów praktycznych i podręczników, które rozpropagowałyby założenia europejskiej polityki językowej w glottodydaktyce polonistycznej.
Artykuł pokazuje, jak zastosować podejście zadaniowe w praktyce pedagogicznej. Zaprezentowana zostanie koncepcja podręczników zadaniowych, powstających w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wpisuje się w najnowsze tendencje współczesnej glottodydaktyki. Odpowiada ona potrzebie uczenia języka żywego, autentycznego, który jest przede wszystkim narzędziem do wykonywania rozmaitych zadań o charakterze społecznym.

Keywords

teaching materials, task, task-based language teaching, foreign language teaching, teaching Polish as a foreign language

Polish Keywords

materiały dydaktyczne, zadanie, podejście zadaniowe, nauczanie języków obcych, nauczanie języka polskiego jako obcego

References

Bachman L., Palmer A, 1996, Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests, Oxford.

Bednarska D., Machowska J., Majcher-Legawiec U., Rabiej A., 2020, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2, Kraków [w druku].

Breen M., 1987, Learner contribution to task desing, w: C. Candlin, D. Murphy (red.), Language Learning Task, London, s. 23–46.

Bucko D., Prizel-Kania A., Rogala D., 2020, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom B1, Kraków [w druku].

Bygate M., Skehan P., Swain M., 2001, Introduction, w: M. Bygate, P. Skehan, M., Swain (red.), Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching, and Testing, London & New York, s. 1–20.

Carroll J.B., 1993, Human Cognitive Abilities, New York.

Crookes G., 1986, Task Classification: A Cross-Disciplinary Review, Honolulu.

Demaizière F., Narcy-Combes J.-P., 2005, Méthodologie de la recherche didactique: nativisation, tâches et TIC, „Alsic”, t. 8, nr 1, s. 45–64.

Ellis R., 2003, Task-Based Language Learning and Teaching, Oxford.

Ellis R., 2006, The Methodology of Task-Based Teaching, „Asian EFL Journal”, nr 8(3), s. 19–45.

Ellis R., 2009, Task-based language teaching: sorting out the misunderstandings, „International Journal of Applied Linguistics”, t. 19, nr 3, s. 221–246.

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Janowska I., 2004, Refleksyjne nauczanie gramatyki, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, s. 40–48.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i ucznia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Janowska I., 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Janowska I., Rabiej A., 2014, Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki, „Neofilolog”, nr 43/2, s. 235–247.

Kruszewski K., 2005, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa.

Long M., 1985, Input and Second Language Acquisition Theory, w: S. Gass, C. Madden (red.), Input in Second Language Acquisition, Rowley, s. 377–393.

Long M., 1991, Focus on form: A design feature in language teaching methodology, w: K. De Bot, R. Ginsberg, C. Kramsch (red.), Foreign language research in cross-cultural perspective, Amsterdam, s. 39–52.

Nissen E., 2011, Variations autour de la tâche dans l’enseignement/apprentissage des langues aujourd’hui, „Alsic”, nr 14, http://alsic.revues.org/2344 [dostęp: 20.05.2020].

Nunan D., 1989, Designing Tasks For The Communicative Classroom, Cambridge.

Nunan D., 2004, Task-Based Language Teaching, Cambridge.

Prabhu N.S., 1987, Second Language Pedagogy, Oxford.

Prizel-Kania A. 2013, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków.

Richards J.C., 2006, Communicative Language Teaching Today, Cambridge.

Richards J.C., Rodgers T., 2001, Approaches and Methods in Language Teaching, New York.

Samuda V., Bygate M., 2008, Tasks in second language learning, New York.

Skehan P., 1998, A Cognitive Approach to Language Learning, Oxford.

Willis D., Willis J., 2007, Doing Task-based Teaching, Oxford.

Willis J., 1996, A Framework for Task-Based Learning, London.

First Page

505

Last Page

526

Language

pol

Share

COinS