•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Wykorzystanie koncepcji "plain language" w upraszczaniu tekstów do testowania znajomości języka polskiego jako obcego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5034-806X Burzyńska-Kamieniecka Anna

Abstract

The article shows that the rules for creating texts in accordance with the plain language standard as well as the tools used for measuring their readability can also be used in the process of adapting texts for testing knowledge of Polish as a foreign language. It is required to modify original (authentic) texts used in exam tasks in order to adapt those texts in a way that they correspond with exam standards requirements. Yet, the initial analysis of sample tasks aimed at testing reading comprehension in Polish as a foreign language exams shows that the underlying original texts were transformed according to the plain language rules. Therefore, when preparing texts for testing knowledge of Polish as a foreign language it is possible to apply the text simplification patterns described by researchers of plain Polish. The level of difficulty of those texts can be determined using automatic measurement tools as an auxiliary method.

Polish Abstract

W artykule pokazano, że zasady tworzenia tekstów zgodnie ze standardem plain language i narzędzia pomiaru ich czytelności mogą znaleźć zastosowanie w procesie adaptowania tekstów służących do testowania znajomości JPJO. Dostosowywanie wykorzystywanych w zadaniach testowych tekstów oryginalnych (autentycznych) do wymogów standardów egzaminacyjnych wymaga ich modyfikacji. Już ze wstępnej analizy przykładowych zadań służących do testowania sprawności czytania na egzaminie certyfikatowym z JPJO wynika, że będące ich podstawą teksty oryginalne poddano transformacjom zgodnym z zasadami plain language. W przygotowaniu tekstów do testowania znajomości języka polskiego jako obcego można więc posługiwać się schematem upraszczania tekstów opisanym przez badaczy prostej polszczyzny, a w ustalaniu stopnia ich trudności pomocniczo wykorzystywać automatyczne narzędzia pomiaru.

Keywords

plain language, text simplification, reading comprehension testing, text readability indicators, Polish as a foreign language certificate exams

Polish Keywords

prosty język, upraszczanie tekstu, testowanie rozumienia tekstu pisanego, wskaźniki czytelności tekstu, egzaminy certyfikatowe z JPJO

References

Angielsko-polsko-słoweński glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej, 2004, Kraków.

Banach M., 2011, Tekst trudny, czyli jaki? O czynnikach wpływających na trudność tekstu, „Polonica”, t. 31, s. 27–35.

Berry K., Lee D., 1982, Readability and the Choice of Textbooks, „Journal of College Science Teaching”, nr 11(3), s. 152–156. http://www.jstor.org/stable/42966403 [10.05.2020].

Gruszczyński W., Broda B., Nitoń B., Ogrodniczuk M., 2015, W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 9–22.

Iluk J., 2012, Wpływ czytelności tekstów edukacyjnych na efektywność nauczania w warunkach szkolnych, „Kształcenie Językowe”, nr 10(20), s. 73–89.

Kerr M.,1949, Use of Readability Formulas in Selecting Textbooks, „The Elementary School Journal” l, 49(7), s. 411–414. http://www.jstor.org/stable/998903 [10.05.2020].

Listy zagadnień kontrolnych do analizy tekstów biegłości językowej, 2004, Kraków.

Łobos A., 2013, Czytelność tekstu w wybranych podręcznikach do nauczania muzyki w szkole podstawowej, w: H. Synowiec, M. Kubarek (red.), Odmiany polszczyzny w szkole: teoria i praktyka, Katowice, s. 202–219.

Markowski A. (red.), 2003, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

Matyjaszczyk O., 2018, Prosty język jako narzędzie do adaptacji tekstów na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego – przegląd badań, „Oblicza Komunikacji 11” (w druku).

Piekot T., Maziarz M., 2014, Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, „Język a Kultura”, t. 24, s. 307–324.

Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., 2015, Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny, w: S. Niebrzegowska Bartmińska, M. Nowosad Bakalarczyk, T. Piekot (red.), Działania na tekście. Przekład – redagowanie– ilustrowanie, Lublin, s. 99–116.

Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., 2019, Standard plain language w polskiej sferze publicznej, w: M. Zaśko-Zielińska, K. Kredens (red.), Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, Wrocław, s. 197–214.

Pisarek W., 1966, Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2–3, s. 38–53.

Pisarek W., 1969, Jak mierzyć zrozumiałość tekstu?, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 35–48.

Seretny A., 2006, Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, „Ling-Varia”, nr 2(2), s. 87–98.

Seretny A., 2015, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Zarzeczny G., 2016, Dyskurs glottodydaktyczny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego wydanych w USA i Wielkiej Brytanii po 1945 r. (niepublikowana rozprawa doktorska), Wrocław.

First Page

527

Last Page

542

Language

pol

Share

COinS