•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Elementy edukacji IB na lekcjach języka polskiego w klasach wielokulturowych

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9534-8944 Kuźma Natalia

Abstract

The purpose of this article is to present the issue of teaching Polish in a school class in which at least one student uses Polish as a second language. Researchers dealing with this issue suggest the need to develop materials for teaching Polish as a second language for all educational stages. This article addresses this issue and also provides an introduction to wider research aimed at developing a workshop for a Polish teacher who teaches in a classroom with students with migration experience. The basic question that guides the considerations here relates to the effectiveness of teaching: how to teach and what educational activities to use to engage in the teaching process for both of the groups of students: for whom Polish is the first language and for whom it is a second language? The text presents teaching methods used in international education and suggestions for their adaptation in Polish language lessons in multicultural classes.

Polish Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki nauczania języka polskiego w klasie szkolnej, w której co najmniej jeden z uczniów posługuje się językiem polskim jako drugim. Badacze zajmujący się omawianą kwestią sugerują konieczność opracowania materiałów do nauczania języka polskiego dla wszystkich etapów edukacyjnych. Niniejszy artykuł podejmuje to zagadnienie, a także stanowi wstęp do szerszych badań mających na celu opracowanie warsztatu pracy nauczyciela polonisty nauczającego w klasie, w której znajdują się uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do efektywności nauczania: jak uczyć i jakie działania edukacyjne podejmować, by zaangażować w proces nauczania zarówno uczniów, dla których język polski jest językiem pierwszym, jak i uczniów, dla których jest to język drugi? W tekście przedstawiono metody nauczania stosowane w edukacji międzynarodowej oraz propozycje ich adaptacji na lekcjach języka polskiego w klasach wielokulturowych.

Keywords

IB education, Polish language education, student with migration experience, learning by doing, inquiry-based learning

Polish Keywords

edukacja IB, International Baccalaureate, edukacja polonistyczna, uczeń z doświadczeniem migracyjnym, nauczanie przez działanie, nauczanie przez dociekanie

References

Bernacka-Langier A. i in., 2010, Ku wielokulturowej szkole w Polsce, Warszawa.

Bruner J.S., Haste H., 1987, Making sense. The child’s construction of the world, New York.

Bruner, J.S., 1960, The Process of Education, Cambridge.

Dewey J., 1972, Demokracja i wychowanie, Wrocław.

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Fihel, A., 2014, Koszt edukacji cudzoziemskich dzieci „Biuletyn Migracyjny”, nr 49, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/49-pazdziernik-2014/koszt-edukacji-cudzoziemskich-dzieci-a [29.05.2020].

Gębal P.E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków.

Gębal P.E., 2018, Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków.

Hajduk-Gawron W., 2019, Strategie akulturacyjne a glottodydaktyka, w: K. Frukacz (red.), Literatura polska w świecie. Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane profesorowi R. Cudakowi, Katowice.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-dzieci-przybywajacych-z-zagranicy-w-polskim-systemie-edukacji [29.05.2020].

https://www.ibo.org/about-the-ib/mission/ [29.05.2020].

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków.

Krasuska-Betiuk M., 2015, Interakcje w klasie szkolnej z perspektywy społecznych reprezentacji i oczekiwań interpersonalnych, „Studia z Teorii Wychowania”, t. VI, nr 3, s. 49–77.

Lipińska E., Seretny A., 2012, „Język odziedziczony” w szkołach polonijnych, „Głos Nauczyciela”, R. XXVII, nr 1, s. 65–68.

Lipińska E., Seretny A., 2016, Język odziedziczony – polszczyzna pokoleń polonijnych, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 45–61.

Lipińska E., Seretny A., 2019, Język odziedziczony a dwujęzyczność – o konieczności badań komparatywnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 287–300. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.26.20

Majcher-Legawiec U., 2017, Na przerwie i na lekcji – język specjalistyczny w edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 24, G. Zarzycka, M. Karasek (red.), s. 243–259, https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.18

Miodunka, W., 2010, Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego, w: J.S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philologicarum: Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, Kraków, s. 233–245.

Miodunka W., 2013, O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „terminologicznym chaosie” w glottodydaktyce – polemicznie, „LingVaria” VIII, nr 2, s. 275–287. https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.17

Neill A.S., 1991, Summerill, Katowice.

Pamuła-Behrens M., Szymańska M., 2017, W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Przewodnik, http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/PRZEWODNIK-W-POLSKIEJ-SZKOLE.pdf [02.06.2020]

Pfeiffer, W., 2004, Interkulturowa glottopedagogika nowa dyscyplina naukowa? Uwagi do dyskusji, w: C. Badstübner-Kizik, R. Rozalowska-Żądło, A. Uniszewska (red.), Nauczanie i uczenie się języków obcych. Prace ofiarowane Profesor Halinie Stasiak w 70. rocznicę urodzin, Gdańsk, s. 71–84.

Piaget J., 1968, On the Development of Memory and Identity, Barre.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 września 2016 roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, Dz.U. 2016 poz. 1453, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453 [29.05.2020].

Szybura A., 2016, Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów i reemigrantów, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, http://jows.pl/artykuly/nauczanie-jezyka-polskiego-dzieci-imigrantow-migrantow-i-reemigrantow [dostęp 28.05.2020].

Willis J., 1996, A Framework for Task-based Learning, Michigan.

Wygotski, L.S., 1971, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa.

First Page

543

Last Page

558

Language

pol

Share

COinS