•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Polish Title

Termin „transidiomatyczność” jako próba znalezienia adekwatnego lingwistycznego ujęcia dla niektórych wątków glottodydaktycznych

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2093-4965 Babanov Andrey

Abstract

The article provides a terminological proposition aimed to complement the system of notions describing interaction of language systems in various cases of communication, when the participants have significant differences in their language background, including those of language acquisition (language learning and teaching). The author proposes to use the term “transidiomacity” to mark the ability of some element of language system to provoke the uncontrolled switches of the language code due to the similarity of the element with some element in another language system. “Transidiomacity” is constructed as a generalizing notion e.g. in its relation to such notion as “interlingual homonymy”, first, because it supposes not only the code switch leading to a communicative confusion (language interference), but also the one leading to better communication due to the borrowing of some means from another system (positive language transfer, intercomprehension), and, second, because it can be applied not only to the units of lexical level, but also to the units of any other level of language system (with the appropriate attributive modification of the term).

Polish Abstract

Treścią artykułu jest propozycja terminologiczna mająca na celu uzupełnienie systemu pojęć charakteryzujących interakcję systemów językowych w różnych sytuacjach komunikowania się ich użytkowników, w tym w sytuacji przyswajania jednego z tych systemów (glottodydaktyka). Proponowany przez autora termin „transidiomatyczność” ma oznaczać właściwość elementu systemu językowego, która potencjalnie objawia się w komunikacji jako niekontrolowane przełączenie kodu językowego na skutek podobieństwa tego elementu do analogicznego elementu innego systemu językowego. „Transidiomatyczność” jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do takiego pojęcia jak np. „homonimia międzyjęzykowa”, ponieważ po pierwsze zakłada nie tylko przełączenie kodu zakłócające komunikację (interferencja językowa), lecz także możliwość skutecznego wspierania komunikacji środkami zaczerpniętymi z innego systemu (pozytywny transfer językowy, interkomprehensja), a po drugie może być stosowane nie tylko do jednostek systemu leksykalnego, lecz do każdego innego poziomu systemu językowego (przy zastosowaniu odpowiedniego uściślenia nominacyjnego).

Keywords

interlingual homonymy, interkomprehension, language teaching, Slavic languages

Polish Keywords

homonimia międzyjęzykowa, interkomprehensja, glottodydaktyka, języki słowiańskie

References

Aleksandrova Z., 2010, Słowar’ sinonimow russkogo jazyka. Prakticzeskij sprawocznik, Moskwa.

Gębal P.E., 2016, Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków, s. 77–93.

Hemming E., Klein H.G., Reissner Ch., 2011, English – the Bridge to the Romance Languages, Aachen.

http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/panel_8.php [08.06.2020].

Ignatyeva N., 2016, Frazeologiczeskaja meżjazykowaja omonimija kak istocznik interferencii, „Wiestnik Rossijskogo uniwersiteta drużby narodow. Russkij i inostrannyje jazyki i metodika ich priepodawanija”, nr 2, s. 22–27.

Jamet M.-Ch. (ed.), 2009, Orale e intercomprensione tra lingue romanze, Venezia.

Kaleta R., 2014, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa.

Kusal’ K., 2002, Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław.

Kusal’ K., 2006, Russko-pol’skaja mieżjazykowaja omonimija kak leksikograficzeskaja problema, Sankt-Petersburg.

Majewska M.B. (red.), 2017a, Wokół homonimii międzyjęzykowej, Warszawa

Majewska M.B., 2017b, Homonimia międzyjęzykowa – ustalenia terminologiczne, słowiański dorobek leksykograficzny, w: M.B. Majewska (red.), Wokół homonimii międzyjęzykowej, Warszawa, s. 193–216.

Pančiková M., 2005, Zradnosti pol’skej a slovenskej lexiky, Opole.

Szapkina O., 1997, Podstawowe trudności w nauczaniu języka polskiego początkujących studentów rosyjskojęzycznych, w: W.T. Miodunka (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z I Konferencji Grupy „Bristol”, Kraków.

Tezaurus terminologii translatorycznej, 1998, red. J. Lukszyn, Warszawa.

First Page

93

Last Page

102

Language

pol

Share

COinS