•  
  •  
 

Polish Title

Język medycyny (medyczny) – dyskusja nad definicją

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3292-020X Oczko Paulina

Abstract

The present text discusses the definition of the term Polish medical language for the purposes of language teaching. The article consists of six parts. First, the theoretical assumptions of teaching the Polish language of medicine (medical language) are discussed. Then the description of medical language in teaching English, French and German is presented. The next part presents the methodological and linguistic assumptions of didactic materials for specialised education. The fourth part outlines the definition of medicine in semantic and syntactic terms. The fifth part is devoted to the legislative understanding of the Polish language of medicine (medical language). These considerations lead to the presentation of conclusions and indications for teaching the Polish language in the sixth part. The results of the analyses have shown that the issue of describing Polish for specialist purposes is a very complex process. Further research is necessary, concerning, among other things the stylistic layer of the Polish language of medicine (medical language), and sociolinguistic, sociocultural and realist competence.

Polish Abstract

W niniejszym tekście podjęta została dyskusja nad zdefiniowaniem pojęcia polski język medycyny (medyczny) dla celów glottodydaktyki. Artykuł składa się z sześciu części. W pierwszej kolejności omówiono dotychczasowe założenia teoretyczne nauczania polskiego języka medycyny (medycznego). Następnie zaprezentowano sposoby opisu języka medycznego na gruncie glottodydaktyki angielskiej, francuskiej i niemieckiej. W kolejnej części znalazły się metodologiczne i lingwistyczne założenia materiałów glottodydaktycznych przeznaczonych do kształcenia specjalistycznego. W czwartej części zarysowano definicję pojęcia medycyny w kategoriach semantycznych oraz syntaktycznych. Piąta część poświęcona została legislacyjnemu rozumieniu polskiego języka medycyny (medycznego). Rozważania te prowadzą do prezentacji konkluzji i wskazań dla glottodydaktyki polonistycznej w części szóstej. Wyniki analiz wykazały, iż zagadnienie opisu języka polskiego do celów specjalistycznych jest bardzo złożonym procesem. Niezbędne są dalsze badania, dotyczące m.in. warstwy stylistycznej polskiego języka medycyny (medycznego), kompetencji socjolingwistycznej, socjokulturowej i realioznawczej. Â

Keywords

language of medicine, medical language, terminological nomenclature, methodology of specialised language teaching, language skills, teaching Polish for specific purposes

Polish Keywords

język medycyny (medyczny), nomenklatura terminologiczna, metodyka nauczania języków specjalistycznych, sprawności językowe, glottodydakyka specjalistyczna

References

Abakarova N., 2010, Le français médical – le travail en perspective https://crefeco.org/intraweb/download/1_all_abakarova.pdf (dostęp: 28.04.2021).

Baylon Ch., Mignot X., 1994, La communication, Ed. Nathan, Paryż.

Chłopicka M., Pukas-Palimaka D., 1988, Założenia lingwistyczne i metodyczne drugiej części podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny”, z. 2, s. 119–129.

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., 1996, Nauczanie języka specjalistycznego a nie tylko terminologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 7/8, B. Ostromęcka-Frączak (red.), s. 69–80.

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1979, Z zagadnień nauczania odmiany specjalistycznej języków obcych (na przykładzie nauczania języka medycznego studentów polonijnych), „Przegląd Polonijny” V, z. 4, s. 73–82.

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1981, Założenia metodyczne i lingwistyczne podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny” VII, z. 1, s. 57–67.

Doroszewski J., 2007, Komunikacja pacjenta z lekarzem – literatura, stanowiska, problemy, w: M. Kącka (oprac.), Językowe, psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem, Warszawa, s. 41–62.

Doroszewski J., 2010, Język nauki i praktyki medycznej, w: M. Milewska-Stawiana, E. Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki: o językach zawodowych i środowiskowych: materiały VII Forum Kultury Słowa), Gdańsk, s. 299–319.

Dudley-Evans T., St. John M., 1998, Developments in ESP: A Multidisciplinary Approach, Cambridge.

Ferguson G., 2013, English for Medical Purposes, w: B. Paltridge, S.Starfield (red.), The Handbook of English for Specific Purposes, London.

Gajewska E., Sowa M., 2014, LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin.

Karenberg A., 2007, Fachsprache Medizin im Schnellkurs, Stuttgart.

Kokot U., 2001, Klasyfikacja tekstów medycznych, w: A. Kątny (red.), Języki fachowe – problemy dydaktyki translacji, Olecko, s. 57–69.

Kostrzewa Z., 2011, Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich, Łódź.

Kumaniecki F., 1977, Słownik łacińsko-polski, Warszawa.

Ligara B., Szupelak W., 2012., Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków.

Magajewska M., 2016, Specjalistyczny język medyczny w multimedialny kurs języka zawodowego dla pielęgniarek, „Acta Uniniversitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23, G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), s. 199–213.

Müldner-Nieckowski P., 2014, Uwagi o odmianach języka lekarskiego, w: A. Kozłowska, A. Świątek (red.), Znaczenie, tekst, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, Warszawa, s. 299–412.

Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., Dobór materiału językowego do nauczania obcokrajowców polskiego języka medycznego, „Acta Uniniversitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 2, s. 28–38.

Sowa M., 2013, Wprowadzenie, „Neofilolog”, nr 41/1, s. 5–6.

Thommes D., 2015, Wie viel Sprache braucht der Arzt? w: D. Borowski i in. (oprac.), Leitfaden Deutsch für Medizinerinnen und Mediziner, s. 11–27.

Wojnicki S., 1991, Nauczanie języków obcych do celów zawodowych, Warszawa.

Bilicka B., Leśniak A., 2013 Język polski dla cudzoziemców: dialogi i ćwiczenia dla studentów stomatologii, Szczecin.

Bilicka B., 2018, Witaj w Polsce! Podręcznik do nauki języka polskiego dla studentów medycyny, Szczecin.

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., Turek-Fornelska K., 1991, Co Panu dolega? Komunikacyjny podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców, Kraków.

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., Turek-Fornelska K., 2015, Co Panu dolega? Podręcznik z płytą CD do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych. Poziom B2/C1, Kraków.

Danecka-Chwals A., Chłopicka M., Pukas-Palimąka D., 1981, O człowieku po polsku. Podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców, Kraków.

Gałat E., 2018, Anatomia – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B, Kraków.

Janeczko D., Kędziora A., Lubelska, E. Orzechowski, 2013, Materiały do nauczania języka polskiego w szkole medycznej dla obcokrajowców. Poziom podstawowy, Kraków.

Janowska M., Sikorska Ś., 2007, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część I–III, Warszawa.

Jezierksa J., Skwarczyńska H., Zalewska-Maciąg D., 1974, Język polski (wybór tekstów z ćwiczeniami dla grup medycznych), Łódź.

Jurek T., 2007, Proszę mi powiedzieć, co się stało? Podręcznik języka polskiego dla studentów medycyny, Poznań.

Lechowicz J., Podsiadły J., 1998, Chcę studiować medycynę. Język polski dla cudzoziemców – kandydatów na studia medyczne, Łódź.

Ławnicka-Borońska M., 2013, Język polski w medycynie. A Guide to Polish in Medical Practice, Warszawa.

Rogala D., Terka B., Burzyńska M., Gruchała W., Rodzińska W., Wawrzeń M., 2019, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2–B2, Kraków.

Swoboda-Rydz U., 2016, Język polski dla stomatologów, Warszawa.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000184/O/D20120184.pdf (dostęp: 13.04.2021).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970280152/O/D19970152.pdf (dostęp: 13.04.2021).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091080908 (dostęp: 09.04.2021).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/medycyna;3939269.html (dostęp: 13.04.2021).

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/egzamin-z-jezyka-polskiego-dla-lekarzy-cudzoziemcow286534200 (dostęp: 09.04.2021).

First Page

207

Last Page

219

Language

pol

Share

COinS