•  
  •  
 

Polish Title

Bramy przyszłości u Verne’a. Rozwijanie umiejętności opisu przedmiotu

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5267-4846 Válková Maciejewska Monika

Abstract

The general aim of the article is to describe a method of teaching textual competence to foreigners learning Polish, while the specific aim is to present a strategy of creating one of the forms of written expression, i.e., description, with the example of the literary text Paris of the 20th Century by Jules Verne. The study consists of three parts: the first one deals with the theory of the structure of description, the second one places this form of expression in the space of teaching Polish a foreign language, while the third, an annex with a proposal of exercises, presents concrete ways of shaping the ability to describe reality among students on a course in Polish as a foreign language.

Polish Abstract

Celem ogólnym artykułu jest opisanie sposobu na kształtowanie kompetencji tekstotwórczej u cudzoziemców uczących się języka polskiego, szczegółowym zaś przedstawienie strategii tworzenia jednej z form wypowiedzi pisemnej jaką jest opis (moją szczególną uwagę skupi przedmiot), na przykładzie tekstu literackiego Paryż XX wieku autorstwa Juliusza Verne’a. Studium zbudowano z trzech części: pierwsza zajmuje się teorią struktury opisu, druga umieszcza formę tę w przestrzeni glottodydaktyki polonistycznej, trecia zaś, w postaci aneksu z propozycją ćwiczeń, przestawia konkretne sposoby na kształtowanie umiejętności opisywania rzeczywistości u słuchaczy kursu języka polskiego jako obcego (poziom B2). Â

Keywords

Polish for foreigners, description, teaching of writing skills

Polish Keywords

język polski jako obcy, glottodydaktyka polonistyczna, opis, kształcenie umiejętności pisania

References

Bajor E., Madej E., 2006, Wśród Ludzi i ich spraw. Język polski dla cudzoziemców, Łódź.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assesment, Companion volume, 2020 https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 (dostęp: 23.07.2021).

Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.

Dąbska E.G., Lipińska E., 2016, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania, Kraków.

Dobesz U., Pasieka M., 2007, Polski? Bardzo chętnie!, Wrocław.

Dunin-Dudkowska A., 2018, Wokół aktów i gatunków mowy, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 25, s. 111–122 https://doi.org/10.18778/0860- 6587.25.10

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.

Guzy A., Niesporek-Szamburska B., 2013, Uczniowskie zmagania ze słowem. O pisaniu dłuższej formy wypowiedzi na różnych poziomach nauczania, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Partinentia”, t. 4, nr 140, s. 45–63.

Hamon P., 1983, Czym jest opis?, „Pamiętnik literacki”, t. 74, nr 1, s. 195–220.

Jochimczyk M., 2016, Kształcenie sprawności pisana w wybranych podręcznikach do nauki języka niemieckiego, „Języki Obce w Szkole”, nr 2 http://jows.pl/artykuly/ksztalcenie-sprawnosci-pisania-w-wybranych-podrecznikach-do-nauki-jezyka-niemieckiego (dostęp: 30.07.2021).

Kłakówna J., 1993, Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV–VI. Metodyczny podręcznik nauczyciela, Kraków.

Komorowska H., 1993, Podstawy metodyki nauczania języków obcych, Warszawa.

Kondrat D., 2018, Jak twórczo wykorzystać czytanie, „Języki Obce w Szkole”, nr 2 http://jows.pl/artykuly/jak-tworczo-wykorzystac-czytanie (dostęp: 30.07.2021).

Lipińska E., 2006, Z polskim na ty, Kraków.

Lipińska E., 2016, Pisanie – sprawność niezbędna w kształceniu językowym, „Języki Obce w Szkole”, nr 2 http://jows.pl/artykuly/pisanie-%E2%80%93-sprawnosc-niezbedna-w-ksztalceniujezykowym (dostęp: 30.07.2021).

Markiewicz H., 1995, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku, Warszawa.

Podstawa programowa. Język polski https://podstawaprogramowa.pl/szkola-podstawowa-iv-viii/jezyk-polski (dostęp: 29.02.2020).

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, 2011, W. Miodunka (red.), Kraków.

Ruszer A., 2011, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Kraków.

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

Sławiński J., 1981, O opisie, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, t. 55, nr 1, s. 119–138.

Verne J., 1997, Paryż w XX wieku, Warszawa.

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/opis.html (dostęp: 08.05.2021).

https://sjp.pwn.pl/sjp/opis;2495602 (dostęp: 08.05.2021).

First Page

269

Last Page

284

Language

pol

Share

COinS