•  
  •  
 

Polish Title

Tekst publicystyczny w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2. Cechy medialnego dyskursu publicznego i politycznego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3036-0827 Pałuszyńska Edyta

Abstract

The main purpose of this article is to discuss the features of a selected type of didactic material, which is a spoken dialogic journalistic text from the media (in short: SDJTM). I assume that the proposed text type fulfils such curricular requirements at the C2 level as authenticity, topicality, interactivity, mediality, and discursivity, and in a special way serves the development of comprehension and speaking skills. The potential of the selected type of text is planned as the topic of a series of articles. The first one is devoted to the features of public and political discourse in the media. This article is divided into three parts: the first discusses how to prepare the didactic material, the benefits and problems associated with its use; the second introduces selected features of public and political discourse that allow more accurate interpretation of the meaning of interaction; the third contains a transcript of a 10-minute long journalistic dialogic text downloaded as a podcast from TOK FM Radio with exercises.

Polish Abstract

Celem artykułu jest omówienie cech wybranego typu materiału dydaktycznego, jakim jest medialny mówiony dialogowy tekst publicystyczny (w skrócie: MMDTP). Zakładam, że proponowany typ tekstu spełnia takie programowe wymogi na poziomie C2, jak: autentyczność, aktualność, interakcyjność, mediacyjność, dyskursywność, a w sposób szczególny służy rozwijaniu sprawności rozumienia i mówienia. Potencjał wybranego rodzaju tekstów jest planowany jako temat cyklu artykułów. Pierwszy z nich jest poświęcony cechom medialnego dyskursu publicznego i politycznego. Niniejszy artykuł składa się z trzech części: w pierwszej omówiono sposób przygotowania materiału dydaktycznego, korzyści i problemy związane z jego wykorzystaniem; w drugiej przybliżono wybrane cechy dyskursu publicznego i politycznego, które pozwalają trafniej zinterpretować sens interakcji; w trzeciej zamieszczono zapis trwającego 10 minut publicystycznego tekstu dialogowego, pobranego jako podcast ze strony Radia TOK Fm wraz z ćwiczeniami.Â

Keywords

teaching Polish as a foreign language, communicative competence, discourse, political communication, media

Polish Keywords

glottodydaktyka, tekst, dyskurs, komunikowanie polityczne, media

References

Adamik-Szysiak M. (red.), 2015, Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, Lublin.

Adamik-Szysiak M. (red.), 2016, Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, Lublin.

Balkowska G., 2013, Teksty publicystyczne w programie kursu języka polskiego dla grupy ekonomicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20, s. 281–292.

Bucko D., 2017, Jak efektywnie wykorzystać teksty internetowe podczas lekcji języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 84–89.

Data K., 2000, Teksty mówione w nauczaniu na poziomie zaawansowanym, w: J. Mazur (red.), Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, Lublin, s. 157–161.

Data K., 2001, Struktura tekstu w nauczaniu języka polskiego, w: R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice, s. 119–124.

Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.

Fras J., 2010, Tabloidyzacja a mediatyzacja i logika mediów – wzajemne relacje pojęć, w: Współczesne media. Wolne media? t.2, I. Hoffman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin, s. 59–72.

Kron F.W., Sofos A., 2008, Dydaktyka mediów, Gdańsk.

Kubiak B., 2009, 2012, Na łamach prasy. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C2), cz. I, cz. 2, Kraków.

Molęda-Zdziech M., 2013, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa.

Mrozowski M., 2001, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa.

Ogonowska A., 2013, Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Kraków.

Oniszczuk Z., 2011, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” nr 47, s. 11–23.

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.

Przybylska R., 2008, O potrzebie tworzenia korpusów tekstów do nauczania języka polskiego jako obcego, w: W. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków, s. 31–34.

Rabiej A., 2010, Teksty użytkowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, s. 293–302.

Skarżyńska K. (red.), 2002, Podstawy psychologii politycznej, Poznań.

Żydek-Bednarczuk U., 2014, Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 21, s. 335–344.

First Page

309

Last Page

322

Language

pol

Share

COinS