•  
  •  
 

Polish Title

Rozwijanie kompetencji międzykulturowej za pomocą książek o Polsce napisanych przez cudzoziemców

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4346-5313 Zych Justyna

Abstract

In the present article, two books on Polish culture written by foreigners are analysed in detail from the point of view of the intercultural approach to teaching foreign languages, namely Berlin-Warszawa-Express. Pociąg do Polski (2013) by Steffen Möller and Jestem Kazu. Japończyk w Polsce (2017) by Kazutaki Sasaki. The author explains why this kind of text constitutes relevant material to develop intercultural competence during classes of Polish as a foreign language. The definition and methods of shaping intercultural competence are recalled in the article. The author emphasizes that books by foreigners create an opportunity to discover not only Polish culture, but also the cultures represented by the authors of the texts discussed. Moreover, they enable students to talk naturally about their own respective cultures in the context of comparisons with Polish culture. The article contains proposals of exercises aimed at promoting intercultural dialogue in the process of teaching Polish as a foreign language, which are based on chosen fragments of the analysed books.

Polish Abstract

W artykule szczegółowo zanalizowane zostały – z perspektywy podejścia międzykulturowego do nauczania języków obcych – dwie książki autorstwa cudzoziemców poświęcone kulturze polskiej: Berlin-Warszawa-Express. Pociąg do Polski (2013) Steffena Möllera i Jestem Kazu. Japończyk w Polsce (2017) Kazutaki Sasakiego. Autorka uzasadnia, dlaczego tego rodzaju teksty stanowią znakomity materiał do rozwijania kompetencji międzykulturowej na zajęciach języka polskiego jako obcego, której definicję i metody kształtowania przypomina w artykule. Podkreśla, że książki obcokrajowców stwarzają na lekcji możliwość poznawania nie tylko kultury polskiej, ale także kultur reprezentowanych przez autorów tych publikacji, a ponadto pozwalają uczącym się na naturalne wypowiedzi na temat swoich rodzimych kultur w kontekście porównań z kulturą polską. Artykułowi towarzyszą autorskie propozycje ćwiczeń ukierunkowanych na dialog międzykulturowy w procesie nauczania polszczyzny, które oparte zostały na wybranych fragmentach omawianych książek.Â

Keywords

intercultural competence, intercultural communication, intercultural dialogue, Polish as a foreign language, books on Poland by foreigners

Polish Keywords

kompetencja międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa, dialog międzykulturowy, język polski jako obcy, książki cudzoziemców o Polsce

References

Aleksandrowicz-Pędich L., 2005, Międzykulturowość na lekcjach języków obcych, Białystok.

Bandura E., 2007, Nauczyciel jako mediator międzykulturowy, Kraków.

Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

Białek M., 2009, Kształcenie międzykulturowe w edukacji językowej, Wrocław.

Boski P., 2010, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa.

Byram M., 1997, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon.

Byram M., 1997, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon.

Byram M., Barrett M., Ipgrave J. i in., 201 1, Autobiografia spotkań międzykulturowych, tłum. M. Kositorny, Warszawa https://rm.coe.int/autobiografi-a-spotkanmiedzykulturowych/16806bf02f (dostęp: 01.08.2021).

Chutnik M., 2007, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Kraków.

Gębal P.E., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.

Glondys D. Bednarczyk M., 2020, Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu, Kraków.

Hofstede G. i in., 2011, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, Warszawa.

Karpińska-Musiał B., 2015, Międzykulturowość w glottodydaktyce, Gdańsk.

Kossakowska-Pisarek S., 2016, Wyzwania dla nauczyciela jako mediatora kulturowego w procesie kształcenia kompetencji interkulturowej, w: A. Jaroszewska i in. (red.), Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania, Warszawa, s. 53–63.

Kucharczyk R., 2020, Językowe działania mediacyjne na lekcjach języka obcego. Od teorii do praktyki dydaktycznej, „Języki Obce w Szkole” nr 2/2020, s. 5–14 http://jows.pl/artykuly/jezykowe-dzialania-mediacyjne-na-lekcjach-jezyka-obcego (dostęp: 01.08.2021).

Meyer E., 2014, The Culture Map. Breaking Through The Invisible Boundaries of Global Business, New York.

Möller S., 2013, Berlin-Warszawa-Express. Pociąg do Polski, Poznań.

Myczko K., 2005, Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego, w: M. Mackiewicz (red.), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań, s. 27–35.

Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych od praktyki do praktyki, Poznań.

Sasaki K., 2017, Jestem Kazu. Japończyk w Polsce, Bydgoszcz.

Simmel G., 1975, Obcy, w: id., Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa, s. 504–512.

Spychała-Wawrzyniak M., 2016, Trening interkulturowy podczas lekcji języka obcego na przykładzie języka hiszpańskiego, w: A. Jaroszewska i in. (red.), Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania, Warszawa, s. 77–93.

Torenc M., 2007, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław.

Wilczyńska W., 2005, Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej?, w: M. Mackiewicz (red.), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań, s. 15–26.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., 2019, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznań.

Zarzycka G., 2000, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Łódź.

Żydek-Bednarczuk U., 2015, Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Katowice.

First Page

75

Last Page

92

Language

pol

Share

COinS