•  
  •  
 

Polish Title

Sharing economy w przestrzeni polskich metropolii i miast turystycznych na przykładzie Airbnb

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1547-9304 Kowalczyk-Anioł Joanna

https://orcid.org/0000-0002-5924-0741 Pawlusiński Robert

Abstract

The sharing economy has become an inseparable element of the contemporary tourism economy. As an alternative way of offering goods and services, it has significantly changed the global tourism market. The paper attempts to present – on the example of the Airbnb – the phenomenon of sharing economy in tourism in Polish cities. The scale of Airbnb rentals in Poland, the dynamics of its development, the characteristic of the offers, as well as the issues of spatial diversification were analyzed. The study is based on data obtained from the AirDNA portal (as of November 2017).

Polish Abstract

Ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) stała się nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki turystycznej. Jako alternatywny sposób oferowania dóbr i usług, poza tradycyjnym rynkiem, wywarła istotne zmiany zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i przestrzennej turystyki. W artykule podjęto próbę przedstawienia – na przykładzie działalności amerykańskiego serwisu Airbnb – istoty zjawiska sharing economy w turystyce w przestrzeni polskich metropolii i miast turystycznych. Analizie poddano rozmiary tego zjawiska w Polsce, dynamikę jego rozwoju, specyfikę oferty dla turystów, a także kwestie przestrzennego zróżnicowania stopnia jego rozwoju. W badaniach wykorzystano dane źródłowe pozyskane z portalu AirDNA (stan na listopad 2017 r.).

Keywords

sharing economy, Airbnb, tourism economy, urban studies, short-term rental

Polish Keywords

ekonomia współdzielenia, Airbnb, gospodarka turystyczna, studia miejskie, najem krótkoterminowy

References

Adamiak, Cz. (2018). Mapping Airbnb supply in European cities. Annals of Tourism Research, 71 (C), s. 67–71.

AirDNA. Pobrane z: https://www.airdna.co/ (15.11.2017).

Botsman, R. (2013). The sharing economy lacks a shared definition. Fast Company (21 Nov.).

Buhalis, D. (2003). eTourism: Information technology for strategic tourism management. London: Pearson (Financial Times/ Prentice Hall).

Czernek, K., Wójcik, D. (2017). Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego. Handel Wewnętrzny. Tom I, 3 (368), s. 66–76.

Dredge, D., Gyimóthy, S. (2015). The collaborative economy and tourism: Critical perspectives, questionable claims and silenced voices. Tourism Recreation Research, 40 (3), s. 286–302.

Freytag, T., Bauder, M. (2018). Bottom-up touristification and urban transformations in Paris. Tourism Geographies, 20 (3), s. 443–460.

Gutiérrez, J., García-Palomares, J.C., Romanillos, G., Salas-Olmedo, M.H. (2017). The eruption of Airbnb in tourist cities: Comparing spatial patterns of hotels and peer-to-peer accommodation in Barcelona. Tourism Management, 62, s. 278–291.

Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector. Current Issues in Tourism, 18 (12), s. 1192–1217.

Gyódi, K. (2018). Airbnb and the hotel industry in Warsaw: An example of the sharing economy? Central European Economic Journal, 2 (49), s. 23–34.

Habibi, M.R., Kim, A., Laroche, M. (2016). From sharing to exchange: An extended framework of dual modes of collaborative non ownership consumption. Journal of the Association for Consumer Research, 1 (2), s. 277–294.

Hamari, J., Sjöklint, M., Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67 (9), s. 2047–2059.

Kowalczyk-Anioł, J. (2018). Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne, 154, s. 35–54.

Kowalczyk-Anioł, J., Zmyślony, P. (2017). Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa, 2, s. 7–36.

Lyons, K., Wearing, S. (2015). The sharing economy issues, impacts and regulatory responses in the context of the NSW Visitor Economy. Sydney: NSW Business Chamber.

Majchrzak, K. (2016). Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 33, s. 21–30.

Mermet, A.C. (2017). Airbnb and tourism gentrification: Critical insights from the exploratory analysis of the ‘Airbnb syndrome’ in Reykjavik. W: M. Gravari-Barbas, S. Guinand (eds.), Tourism and gentrification in contemporary metropolises (s. 52–74). London: Routledge.

Paulauskaite, D., Powell, R., Coca-Stefaniak, J.A., Morrison, A.M. (2017). Living like a local: Authentic tourism experiences and the sharing economy. International Journal of Tourism Research, 19 (6), s. 619–628.

Pawlusiński, R. (2017). Ekonomia współdzielenia: istota zjawiska oraz wyzwania dla sektora turystyki w miastach. W: M. Drewnik, M. Mika (red.) Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi (s. 179–191). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pizam, A. (2014). Peer-to-peer travel: Blessing or blight? International Journal of Hospitality Management, 38, s. 118–119.

Sans, A.A., Quaglieri Domínguez, A.Q. (2016). Unravelling Airbnb: Urban perspectives from Barcelona. W: A.P. Russo, G. Richards (eds.), Reinventing the local in tourism: Producing, consuming and negotiating place (s. 209–228). Bristol: Channel View Publications.

Sigala, M. (2017). Collaborative commerce in tourism: implications for research and industry. Current Issues in Tourism, 20 (4), s. 346–355.

Sinclair, M. (2016). Fair and efficient regulation of the sharing economy. Economic Affairs, 36 (2), s. 204–211.

Skalska, T., Markiewicz, E., Pędzierski, M. (2016). Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji zjawiska na rynku polskim, Folia Turistica, 41, s. 165–190.

Stors, N., Kagermeier, A. (2015). Motives for using Airbnb in metropolitan tourism—Why do people sleep in the bed of a stranger? Regions Magazine, 299 (1), s. 17–19.

Stors, N., Kagermeier, A. (2017). The sharing economy and its role in metropolitan tourism. Tourism and gentrification in contemporary metropolises: International perspectives. W: M. Gravari-Barbas, S. Guinand (red.), Tourism and gentrification in contemporary metropolies (s. 181–206). London: Routledge.

Wachsmuth, D., Weisler, A. (2018). Airbnb and the rent gap: Gentrification through the sharing economy. Environment and Planning A: Economy and Space, 50 (6), s. 1147–1170.

Wyrwińska, K., Wyrwiński, M. (2018). Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia. Transformacje Prawa Prywatnego, 2, s. 91–112.

First Page

15

Last Page

22

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.