•  
  •  
 

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Polish Title

Miasta zdegradowane w województwie łódzkim w końcu I dekady XXI wieku

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0361-7017 Sokołowski Dariusz

Abstract

Former cities are an important component of the rural settlement network. The purpose of the study is to characterize the villages located within the current borders of the Łódź Voivodeship, which have lost their city status, as well as the answer to the question whether there are villages in this area with real chances of obtaining this status in the near future. The set of villages discussed in the article includes all former cities that were degraded before 2010. Research has shown that there are relatively many (73) such villages in the Łódź Voivodeship, which is a consequence of the tsarist decree depriving many cities of their rights within the Russian partition in the second half of the 19th century.

Polish Abstract

Miasta zdegradowane są ważnym składnikiem wiejskiej sieci osadniczej. Celem opracowania jest charakterystyka miejscowości położonych w obecnych granicach województwa łódzkiego, które utraciły status miasta, a także odpowiedź na pytanie, czy są na tym terenie jednostki osadnicze mające realne szanse na uzyskanie w niedalekiej przyszłości tego statusu. Zbiór miejscowości omówiony w artykule obejmuje wszystkie byłe miasta, które zostały zdegradowane przed 2010 r. Badania pokazały, że na obszarze województwa łódzkiego jest ich relatywnie dużo (aż 73), co jest konsekwencją dekretu carskiego, pozbawiającego w II połowie XIX w. praw miejskich wielu ówczesnych miast w granicach zaboru rosyjskiego.

Keywords

city, recreational space, quality of life, local policy, Szczecin

Polish Keywords

miasta zdegradowane, byłe miasta, prawa miejskie, sieć osadnicza, województwo łódzkie

References

Drobek, W. (1999). Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

Jelonek, A. (1967). Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Dokumentacja Geograficzna, 3–4.

Kaczmarek, S. (2011). Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kulesza, M. (2001). Morfogeneza miast na obszarze Polski środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Miasta polskie w tysiącleciu (1967). Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r. (2009). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rosin, R. (1959). Studia z dziejów miast dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego (XII–XVI w.). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, XIV.

Rosin, R. (1971). Miasta regionu łódzkiego. Próba periodyzacji dziejów. Region Łódzki. Studia i Materiały, 1.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich (1880–1902). Oprac. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. Warszawa.

Sokołowski, D. (1999). Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sokołowski, D. (2008). Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce. W: A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego (s. 63–78). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (s. 63–78).

Statystyka miast i osiedli 1945–1965 (1967). Statystyka Regionalna. GUS, 6.

Stelmach, M., Malina, R., Tkocz, J., Żukowski, B. (1990). Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce. Wrocław: Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

First Page

31

Last Page

42

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.