•  
  •  
 

Polish Title

Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej Szczecina w działaniach podejmowanych przez władze miasta

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9745-3628 Sawińska Agnieszka

Abstract

The article is empirical and presents part of the research conducted in 2012–2017, as a part of the research project “Tourist and recreational activity of residents on the example of Szczecin”. The considerations are an assessment of the activities undertaken by the local authorities in the area of shaping the recreational space of the city in the context of diagnosed needs and conditions. The analyzes showed that the number of projects undertaken in the field of recreation development is systematically growing. This demonstrates the great importance of recreational urban development for the comprehensive quality of life in the city. An additional aspect of the investments carried out in Szczecin is the change of the city’s spatial orientation and restoration of its recreational function to the riverside areas. It was also found out that the activities and projects carried out are closely correlated with the diagnosed expectations of residents and tourists.

Polish Abstract

Artykuł ma charakter empiryczny i prezentuje część badań prowadzonych w latach 2012–2017 w ramach projektu badawczego „Aktywność turystyczna i rekreacyjna mieszkańców na przykładzie Szczecina”. Rozważania stanowią ocenę działań podejmowanych przez władze miasta w zakresie kształtowania przestrzeni rekreacyjnej miasta, w kontekście zdiagnozowanych potrzeb i uwarunkowań. Przeprowadzone analizy wykazały, że wydatki miasta władz związane z kulturą fizyczną, turystyką i rekreacją systematycznie rosną, co wiąże się z podejmowaniem nowych projektów w zakresie rozwoju rekreacji. Świadczy to o dużym znaczeniu rekreacyjnego zagospodarowania miasta dla kompleksowo rozumianej jakości życia w mieście. Dodatkowym aspektem prowadzonych inwestycji w Szczecinie jest zmiana orientacji przestrzennej miasta i przywrócenie obszarom nadrzecznym ich rekreacyjnej funkcji. Ponadto stwierdzono, że prowadzone działania i projekty pozostają w ścisłej korelacji ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami mieszkańców i turystów.

Keywords

city, recreational space, quality of life, local policy, Szczecin

Polish Keywords

miasto, przestrzeń rekreacyjna, jakość życia, polityka miast, Szczecin

References

Bierwiaczonek, K. (2016). Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2015). „Stare” i „nowe” wartości w turystyce miejskiej. Zarys problematyki. W: P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów (s. 121–133). Karków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liszewski, S. (2014). Miejska przestrzeń turystyczna. Metody badań. Ewolucja i jej prawidłowości. Turyzm/Tourism, 24 (1), s. 37–47.

Meyer, B. (2015). Możliwości wykorzystania przestrzeni wodnej (i nadwodnej) w procesie konkurencji regionów miejskich, na przykładzie Szczecina. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, s. 218–226. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, https://doi.org/10.15611/pn.2015.379.21

Meyer, B., Gardzińska, A., Sawińska, A. (2016). Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej na przykładzie Szczecina. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (35), s. 85–95.

Mokras-Grabowska, J. (2017). Nowe rekreacyjne przestrzenie miejskie w obiektach postindustrialnych i ich percepcja. Przykład kompleksu EC1 w Łodzi. Studia Periegetica, 3 (19), s. 33–45.

Raport. Aktywność rekreacyjna mieszkańców Szczecina (2014). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, materiały niepublikowane.

Raport. Aktywność rekreacyjna mieszkańców Szczecina (2015). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, materiały niepublikowane.

Sawińska, A. (2016). Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej konsumentów 50+ na przykładzie Szczecina (s. 153–165). W: W. Gierańczyk (red.), Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Sawińska, A. (2018). Management of senior citizens leisure time as the challenge of modern cities illustrated by the example of Szczecin. European Journal of Service Management, 27 (1), 3, s. 255–262.

Śniadek, J., Zajadacz, A. (2014). Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (25), s. 341–365.

Wantuch-Matla, D. (2016). Przestrzeń publiczna 2.0. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.

Włodarczyk, B. (2011). Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany (s. 15–28). Warszawa: Wema, Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o.

Biuletyn Urzędu Miasta Szczecin (2017). Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50918.asp?soid=97021E89177949248B2D11004E96D1E7 (15.10.2017).

Eurostat. Your Key to European Statistics (2011). Report of the task force: Multidimensional measurement of the quality of life. Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eu-rostat/documents/8131721/8131772/TF3-Final-report-Quality-of-Life.pdf (16.10.2017).

Głos Szczeciński (2017). Pobrane z: http://www.gs24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/nowe-piekne-bulwary-w-szczecinie-zobacz-jak-wygladaja-zdjecia-wideo,12245819/ (25.11.2017).

Radio Szczecin (2017). Pobrane z: http://radioszczecin.pl/1,363117,sporo-niewaznych-glosow-w-sbo (26.11.2017).

Raport o stanie miasta (2016). Biuletyn Urzędu Miasta Szczecin. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Raport_o_stanie__miasta_Szczecin2016.pdf (24.11.2017).

Strategia rozwoju Szczecina. 2025. (2011). Uchwała nr XIV/320/11 RM Szczecin z 19 grudnia 2011r., http://www.szczecin.pl/strategia2025/

Szczecin (2017). Pobrane z: http://www.szczecin.eu/sites/default/files/program_szczecin_2020.pdf (10.11.2017).

Szczecińska Agencja Artystyczna (2017). Pobrane z: http://saa.pl/dzialalnosc (15.10.2017).

Żegluga Szczecińska. Turystyka. Wydarzenia Sp. z o.o. (2017). Pobrane z: http://www.zegluga.szn.pl/pl/o-nas (15.10.2017).

First Page

43

Last Page

50

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.