•  
  •  
 

Polish Title

Przemiany funkcjonalno-przestrzenne uzdrowiska Truskawiec po 1945 roku

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3583-4916 Quirini-Popławski Łukasz

https://orcid.org/0000-0002-8769-1830 Lukomska Soriana

Abstract

The article focuses on the identification of the basic directions in the functional-spatial transformations of the Truskavets spa during the period of the Ukrainian Socialist Soviet Republic. While conducting the present study, particular attention was drawn to the period of the 70’s and 80’s of the 20th century, which is regarded as the era of the greatest prosperity of tourism in the Soviet Union. Literature and source studies also took into consideration the so far unpublished cartographic materials and analysis of the consequences of the development of Truskavets was cognised. Among the consequences of the excessive growth of the spa, one finds among others: high attendance of spa guests, excessive urbanisation, investment pressure, excessive building concentration and environmental problems.

Polish Abstract

Autorzy koncentrują się na identyfikacji zasadniczych kierunków przemian funkcjonalno-przestrzennych uzdrowiska Truskawiec w okresie istnienia Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Szczególną uwagę zwrócono na okres lat 70. i 80. XX w., który uważany jest za okres ożywienia turystyki w Związku Radzieckim. Wykonując studia literaturowe i źródłowe, w tym wykorzystując niepublikowane wcześniej materiały kartograficzne, dokonano rozpoznania skutków rozwoju Truskawca. Należą do nich: wysoka frekwencja kuracjuszy, nadmierna urbanizacja, presja inwestycyjna, przesadna koncentracja zabudowy oraz problemy środowiskowe.

Keywords

spa, spatial planning, socialism, tourism, Truskavets

Polish Keywords

uzdrowisko, planowanie przestrzenne, socjalizm, turystyka, Truskawiec

References

Bieriuszew, K.G. (1970). Zagadnienie rozwoju i planowania uzdrowisk w ZSRR. Problemy Uzdrowiskowe, 4 (52), s. 99–104.

Buczek, M., Quirini-Popławski, Ł. (2009). Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina). Prace Geograficzne, 121, s. 39–58.

Chazov, E.Y. (1983). Kurorty. Moskwa: Sovetckaia Entsyklopedyia.

Doljenko, G.P., Putrik, YU, S. (2010). Istoriya turizma v Rossiskoi Imperii, Sovetskom Soyuze i Rossiiskoi Federatsii. Rostov: Izdatelskii Centr Mart.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Zarys historii uzdrowiskowej Krynicy w XIX w. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Tom I (s. 347–371). Wrocław: Quaestio.

Dyda, O. (2018). Zasada kontrastu w kształtowaniu atrakcyjności środowiska architektonicznego uzdrowiska (na przykładzie miasta partnerskiego Uniejowa, Truskawca). Biuletyn Uniejowski, 7, s. 135–149, https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.09

Fedorchenko, V.K., Dorova, T.A. (2002). Istoriia turyzmu v Ukraini. Kyiv: Vyshcha shkola.

Gorsuch, A.E. (2003). „There is no place like home”: Soviet tourism in late stalinism. Slavic Review, 62 (4), s. 760–785. https://doi.org/10.2307/3185654

Gorsuch, A.E. (2011). All this is your world: Soviet tourism at home and abroad after Stalin. Oxford: Oxford University Press.

Gorsuch, A.E., Koenker, D.P. (red.) (2006). Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism. London: Cornell University Press.

Gurjanowa, H. (1972). Planowanie przestrzenne i organizacja uzdrowisk w ZSRR. Problemy Uzdrowiskowe, 4 (64), s. 233–262.

Hall, D.R. (1991). Tourism & economic development in Eastern Europe & the Soviet Union. London: Belhaven Press.

Hlukhenkyi, T.T., Markov, I.I., Vieir, D.I. (1956). Kurort Truskavets i yeho liechiebnyie factory. Kiiev: Hosudarstviennoie Mieditsynskoie Izdatielstvo USSR.

Holberg, L., Filipow, Z. (2006). Europejska perła Karpat wschodnich. Truskawiec. Lwów: Awers.

Jackowski, A. (1979). Turystyka w Związku Radzieckim. Biuletyn Ruch Turystyczny. Monografie, 19. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.

Kharchuk, Kh. (2008). Formirovaniie arkhitektury Truskavtsa v XIX – piervoi chasti XX st. Lvov: Natsionalnyi Univiersitiet Lvovskaia politiekhnika.

Kiptenko, V., Lyubitseva, O., Malska, M., Rutynskiy, M., Zan’ko, Y., Zinko, J. (2017). Geography of tourism of Ukraine. W: K. Widawski, J. Wyrzykowski (eds.). The geography of tourism of Central and Eastern European countries (s. 509–551). Cham: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-319-42205-3

Klimaszewski, J. (1953). Organizacja uzdrowisk ZSRR. Balneologia Polska, 4, s. 132–155.

Koenker, D.P. (2003). Travel to work, travel to play: On Russian tourism, travel and leisure. Slavic Review, 62 (4), s. 657–665, https://doi.org/10.2307/3185649

Krytsiak, V.Iu. (1978). Truskavets: Iliustrovanyi narys pro vsesoiuznyi balneolohichnyi kurort. Lviv: Kameniar.

Krytsiak, V.Iu. (1985). Truskavets: Truskavets: Truskawez. Lviv: Kameniar.

Kushnir, E.A. (red.) (1940). Kurorty zapadnykh oblastei Ukrainy, Kiiev: Ukrainskoe kurortnoe upravlienie.

Leder, M.M. (2001). My life in stalinist Russia: An American woman looks back. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Markov, I.I., Shatyrko, A.S. (1970). Truskaviets. Lvov: Kameniar.

Matiash, I.B., Odynoka, L.P., Romanovskyi, R.V., Skybak, I.M. (2003). Truskavets. Kraieznavchyi bibliohrafichnyi pokazhchyk. Arkhivni ta bibliohrafichni dzherela ukrainskoi istorychnoi dumky, 9. Kyiv: Derzhkomarkhiv Ukrainy, UNDI arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva.

Matsiuk, O., Skybak, I. (2000). Korotkyi narys istorii Truskavtsia. Truskavets.

Maurer, E. (2006). Alpinizm as mass sport and elite recreation: Soviet mountaineering camps under Stalin. W: A.E. Gorsuch, D.P. Koenker (red.), Turizm: The Russian and East European tourist under capitalism and socialism (s. 141–162). London: Cornell University Press.

Michałowski., L., Tobis, T. (2010). Sopot. Od elitarnego uzdrowiska do kurortu dla mas. Studia Socjologiczne, 3 (198), s. 163–178.

Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Myronov, Yu.B. (2003). Chynnyky perspektyvnoho rozvytku turystychnoho biznesu v SEZ „Kurortopolis Truskavets”. Motod i Rynok, 4, s. 94–96.

Navchalno-kraieznavchyi atlas Lvivskoi oblasti. (1999). Lviv: VNTL.

Nedashkovskaia, N.I. (1983). Rekreatsyonnaia systema sovetskykh Karpat. Kyiv: Vyshcha shkola.

Nicieja, S.S. (2008). Truskawiec – dzieje kresowego kurortu. Index, 9–10, s. 23–30.

Nicieja, S.S. (2009). Kresowe trójmiasto. Truskawiec – Drohobycz – Borysław. Opole: Wydawnictwo MS.

Petrovskyi, B.D., Petrovskyi, O.B. (2000). Osoblyvosti innovatsiinoi diialnosti v umovakh funktsionuvannia SEZ „Kurortopolis Truskavets”. W: V.V. Hrytsyk (red.), Problemy informatyzatsii rekreatsiinoi ta turystychnoi diialnosti v Ukraini: perspektyvy kulturnoho ta ekonomichnoho rozvytku (s. 12–14). Truskavets: European Leisure and Recreation Association.

Quirini-Popławski, Ł. (2015). Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Beskidów Wschodnich w latach 1944–1991. W: E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin (s. 325–347). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Rosenbaum, A.T. (2015) Leisure travel and real existing socialism: new research on tourism in the Soviet Union and communist Eastern Europe. Journal of Tourism History, 7: 1-2, s. 157–176, https://doi.org/10.1080/1755182X.2015.1062055

Savchuk, B.P., Kotenko R.M. (2012). Formuvannia orhanizatsiinoi struktury samodiialnoho turyzmu na Prykarpatti u 70–80-kh rokakh XX st. Karpatskyi krai, 1, s. 93–101.

Shulha, H.M., Onufriv, Y.O. (2013). Evoliutsiia rozvytku hirskolyzhnykh kompleksiv v Ukrainskykh Karpatakh. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 50, s. 749–758.

Sowiński, P. 2005, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989). Warszawa: Wydawnictwo TRIO, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Torosiewicz, T. (1849). Źródła mineralne w Królestwie Galicyi i na Bukowinie. Lwów: Instytut Narodowy im. Ossolińskich.

Wolski, J. (1970). Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. Problemy Uzdrowiskowe, 5 (53).

Wysocka, E. (1975). Uzdrowiska ZSRR. Problemy Uzdrowiskowe, 8 (96), s. 51–60.

Zinchenko, V.A. (2003). Molodizhnyi turyzm v Ukrainskii RSR u 70-80-kh rr. ХХ st. (na osnovie dieiatelnosti „Sputnіka”). Kyiv: Instytut Istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

Ziuzin, S., Rozhko, I. (2019). Historical aspects of tourist development in the Chornohora massif of Ukrainian Carpathians. Journal of Education, Health and Sport, 9 (1), s. 335–345, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2556911

First Page

51

Last Page

61

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.