•  
  •  
 

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Polish Title

Przemiany demograficzne w gminach miejskich i wiejskich powiatu opoczyńskiego w latach 1995–2018

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-1632-2613 Jasion Angelika

Abstract

The main objective of the article was to identify demographic changes in urban and rural communes of the Opoczno district in 1995–2018. The article traces changes in the population, including natural increase and migration balance using the Webb typology, discusses changes in the population structure by age and gender, as well as the issue of demographic ageing. The Opoczno district mainly undergoes negative demographic processes. There has been a continuous decrease of the population due to both natural and migration loss. There are visible changes in the age structure of the population that indicate the ageing of society. The demographic situation varies across villages and cities as well as individual communes of the Opoczno district. The depopulation in rural and peripheral areas as well as the development of the Opoczno suburban area have become significant.

Polish Abstract

Głównym celem artykułu była identyfikacja zmian demograficznych w gminach miejskich i wiejskich powiatu opoczyńskiego w latach 1995–2018. Przeanalizowane zostały przemiany liczby ludności z uwzględnieniem przyrostu naturalnego i salda migracji za pomocą typologii Webba, zmiany w strukturze wieku i płci ludności, co ukazało zjawisko starzenia się społeczeństwa. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że powiat opoczyński ulega głównie negatywnym procesom demograficznym. Sytuacja demograficzna inaczej wygląda na wsiach i w miastach oraz w poszczególnych gminach powiatu opoczyńskiego. Skonstatowano też, że uwidoczniły się problemy depopulacji miast i obszarów peryferyjnych, ale także nastąpił rozwój strefy podmiejskiej Opoczna.

Keywords

Opoczno district, demographic changes, Webb typology, old age

Polish Keywords

powiat opoczyński, zmiany demograficzne, typologia Webba, starość demograficzna

References

Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1 (159), s. 3–22.

Chądzyńska, E. (2016). Procesy demograficzne w małych miastach i ich wiejskim otoczeniu na przykładzie województwa dolnośląskiego (okres 1995–2013). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279, s. 97–109.

Duś, E. (2009). Funkcje obszarów wiejskich województwa śląskiego. Geographia. Studia et Dissertationes, 31, s. 81–103.

Górecka, S. (2006). Demographic changes in the Central and East Europe at the turn of the 20th and 21st century. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 6, s. 67–76.

Heffner, K., Marszał, T. (2006). Uwarunkowania rozwoju małych miast. Biuletyn KPZK PAN, 226.

Holzer, J.Z. (1997). Proces starzenia się ludności Polski według prognoz z lat 60. i 90. W: Profesor Edward Rosset: demograf i statystyk – w setną rocznicę urodzin. Materiały na konferencję jubileuszową (s. 7–15). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Janiszewska, A. (2015). Depopulacja ludności w województwie łódzkim. W: P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku (s. 11–32). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kurek, S. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce w latach 2002‒2011. Space – Society – Economy, 13, s. 43–73.

Lisowski, A., Grochowski, M. (2007). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.

Majdzińska, A. (2015). Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarze województwa łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4 (315), s. 109–126.

Majdzińska, A. (2018). Obszary depopulacyjne w Polsce w latach 2002–2014. Studia Demograficzne, 1 (173), s. 23–54.

Miszewska, B. (1988). Problem peryferii w geografii – przykłady niwelowania dysproporcji. Czasopismo Geograficzne, 59 (3), s. 257–266.

Podogrodzka, M. (2016). Przestrzenna konwergencja indeksu starości w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4 (324), s. 51–65.

Roeske-Słomka, I. (2009). Piramidy wieku ludności państw Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, 11, s. 88–101.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

First Page

63

Last Page

72

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.