•  
  •  
 

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

References

Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne. Warszawa: Difin.

Kowalewski, M. (2016). Protest miejski: przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos.

Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Scholar.

First Page

73

Last Page

75

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.