•  
  •  
 

Polish Title

Trzydzieści lat ewolucji polskiego podejścia do rewitalizacji miast

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9464-9649 Jadach-Sepioło Aleksandra

Abstract

The aim of the article is to present the evolution of the revitalization system in Poland, from the shaping of its outlines, through attempts at systemic regulation along with parallel practical experience from cities and the first scientific assessments, to the current form, in which practice makes extensive use of scientific and expert studies and regulations create a clear framework for revitalization. The article uses descriptive methods, in particular the technique of historical analysis. The matrix, proposed by the author in 2009 in her doctoral dissertation, was also used as a tool for analyzing the structure of the revitalization model. This is a matrix showing the main elements of revitalization policy in a mature model in comparison with the relationships between stakeholders who should be involved in revitalization due to its complex and long-term nature. Using this matrix, an analysis of the Polish revitalization model was carried out at two key stages of its development – at the threshold of the creation of a nationwide revitalization system and five years after its implementation. For this purpose, materials from the evaluation study coled by the author, were entitled ”Study of the management and implementation of revitalization in Poland”.

Polish Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji systemu rewitalizacji w Polsce, począwszy od kształtowania jego zarysów, przez próby systemowego uregulowania oraz równoległych doświadczeń miast i pierwszych naukowych ocen, po obecnie funkcjonujący model, w którym praktyka w bogaty sposób korzysta z opracowań naukowych i eksperckich, a przepisy tworzą jasne ramy procesów rewitalizacyjnych. W artykule posłużono się metodami deskryptywnymi, w szczególności techniką analizy historycznej. Jako narzędzie analizy struktury modelu rewitalizacji zastosowano także macierz, zaproponowaną przez autorkę w 2009 r. w pracy doktorskiej. Jest to matryca ukazująca główne elementy polityki rewitalizacji w dojrzałym modelu w zestawieniu z powiązaniami między interesariuszami, którzy powinni być w proces rewitalizacji zaangażowani z uwagi na jego skomplikowany i wieloletni charakter. Analizę polskiego modelu rewitalizacyjnego przy użyciu matrycy przeprowadzono dla dwóch kluczowych etapów jego rozwoju – u progu powstawania ogólnokrajowego systemu rewitalizacji oraz pięć lat od chwili jego wdrożenia. W tym celu wykorzystano materiały ze współprowadzonego przez autorkę badania ewaluacyjnego „Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”.

Keywords

revitalization, city, evolution, Polish model, Moldova

Polish Keywords

rewitalizacja, miasto, ewolucja, polski model, Mołdawia

References

Bryx, M., Jadach-Sepioło, A. (red.) (2009). Rewitalizacja miast polskich. T. 3: Rewitalizacja miast w Niemczech. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (2003). Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Warszawa: Mefisto Editions.

Guzik, R. (red.) (2009). Rewitalizacja miast polskich. T. 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Jadach-Sepioło, A. (2009). Model rewitalizacji miast polskich na tle doświadczeń niemieckich. Praca doktorska. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Jadach-Sepioło, A. (red.) (2020). Badanie systemu realizacji i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/wyniki-badania-systemu-realizacji-i-wdrazania-procesow-rewitalizacji-w-polsce-raport-i-dyskusja/ (14.11.2021).

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (2019). Linii directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova. Pobrane z: https://madrm.gov.md/ro/file/1956 (14.11.2021).

Ryś, R., Brzozowy, A., Stefanita, A., Pragert, G., Malai, I. (2020). Ghid privind revitalizarea urbană pentru orașele din Republica Moldova. Pobrane z: http://adrnord.md/public/files/documente/GHIDUL_FINAL_de_Revitalizare.pdf (14.11.2021).

Siemiński, W., Topczewska, T. (2008). Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Skalski, K. (2006). Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000–2006. Studium przypadków. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.

Skalski, K. (2009). Rewitalizacja miast polskich. T. 2: Rewitalizacja miast we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Spadło, K., Kułaczkowska, A. (red.) (2019). Komitety Rewitalizacji w praktyce. Raport z analizy funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji w miastach biorących udział w konkursie dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz realizujących projekty pilotażowe w rewitalizacji. Warszawa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. 2015, poz. 1777.

Wytyczne z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020. MR/H 2014-2020/20(2)08/2016.

Zaniewska, H., Thiel, M., Urbańska, W., Dominiak, W., Korniłowicz, J. (2005). Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast. Społeczna, integracyjna i urbanistyczna polityka mieszkalnictwa. Stan i kierunki działań. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

First Page

7

Last Page

16

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.