•  
  •  
 

Polish Title

Wpływ targów GameON 2019 na produkt miejski i promocję Kielc

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-3259-6086 Cudny Waldemar

Abstract

This article is devoted to the GameOn computer game fair organized in Kielce in 2019. The research issue was to determine the impact of the event on the development of Kielce as a ‘product’ and its promotion. The work is based on the results of a survey conducted with event attendees. An intercept survey based on the availability of respondents was used as the main research method, therefore the results cannot be representative. The idea of ‘place event’ marketing was used as the theoretical foundation for the analysis. The study confirmed that the GameOn 2019 fair was, according to the respondents, an interesting event enriching the Kielce ‘product’ (mainly in tourist terms). The research also demonstrated the positive impact of the fair on the promotion of the city, and consequently on the Kielce ‘brand’. The idea o f ‘place event’ marketing was confirmed through the case study selected for the research.

Polish Abstract

Celem artykułu jest prezentacja targów gier komputerowych GameON zorganizowanych w Kielcach w 2019 r. Problem badawczy stanowiła ocena oddziaływania imprezy na rozwój produktu miejskiego Kielc oraz na promocję miasta. Opracowanie oparto na wynikach badań ankietowych wykonanych w grupie respondentów będących widzami imprezy. Zastosowano dobór dostępnościowy, dlatego rezultaty analizy nie mają charakteru reprezentatywnego. Za podbudowę teoretyczną posłużyła koncepcja event marketingu miast. Przeprowadzone badania wykazały, że zdaniem respondentów targi GameON 2019 to interesujące wydarzenie wzbogacające produkt miejski Kielc (głównie produkt turystyczny), wpływające pozytywnie na promocję miasta, a w konsekwencji na jego markę. Wykorzystana w artykule koncepcja obrazująca proces event marketingu miast znalazła swoje potwierdzenie w wybranym do badań studium przypadku.

Keywords

GameOn fairs, event, place event marketing in cities, promotion, city branding

Polish Keywords

Targi GameON, event, impreza, event marketing miast, promocja, branding miast

References

Anholt, S. (2004). Editor’s foreword to the first issue. Place Branding and Public Diplomacy, 1 (1), 4–11. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990001

Anholt, S. (2008). Place branding: Is it marketing or isn’t it? Place Branding and Public Diplomacy, 4 (1), 1–6. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000088

Anholt, S. (2010). Places: Identity, image and reputation. London: Palgrave Macmillan.

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Bernardinum.

Ashworth, G. (2009). The instruments of place branding: How is it done? European Spatial Research and Policy, 16 (1), 9–22. https://doi.org/10.2478/v10105-009-0001-9

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Borowczyk, K., Mikoś, J. (2021). Promocja. W: Encyklopedia Zarządzania. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Promocja (1.10.2021).

CENTREX Central East European Exhibition Statistics (2019). Pobrane z: https://www.centrexstat.org/index.php/statistics-audit/centrex-statistics (1.10.2021).

Cudny, W. (2016). Festivalisation of urban spaces: Factors, processes and effects. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31997-1

Cudny, W. (2019). City branding and promotion: The strategic approach. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351041942

Cudny, W. (2020). The concept of place event marketing: Setting the agenda. W: W. Cudny (red.), Urban events, place branding and promotion: Place event marketing (s. 1–24). London: Routledge.

Cudny, W. (red.) (2021). Place event marketing in the Asia Pacific region: Branding and promotion in cities. London: Routledge.

Czerwiński, J. (2015). Podstawy turystyki. Warszawa: CeDeWu.

Esu, B.B., Arrey, V.M.-E. (2009). Branding cultural festival as a destination attraction: A case study of Calabar Carnival Festival. International Business Research, 2 (3), 182–192. https://doi.org/10.5539/ibr.v2n3p182

Florek, M. (2014). Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta źródła i pomiar. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Gaming (2021). W: Techopedia. Pobrane z: https://www.techopedia.com/definition/1913/gaming (1.10.2021).

García, B. (2004). Urban regeneration, arts programming and major events: Glasgow 1990, Sydney 2000 and Barcelona 2004. International Journal of Cultural Policy, 10 (1), 103–118. https://doi.org/10.1080/1028663042000212355

Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29 (3), 403–428. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017

Getz, D., Page, S.J. (2016a). Event studies: Theory, research and policy for planned events. London: Routledge.

Getz, D., Page, S.J. (2016b). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52, 593–631. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.007

Goldblatt, J. (1990). Special events: The art and science of celebration. New York: Van Nostrand Reinhold.

Gomez-Casero, G., Alba, C.A.J., López-Guzman, T., Gálvez, J.C.P. (2020). Theatre festival as a tourist attraction: A case study of Almagro International Classical Theatre Festival, Spain. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 14 (4), 599–617. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-04-2019-0061

Hoyle, L.H. (2002). Event marketing: How to successfully promote events festivals conventions and expositions. New York: John Wiley & Sons.

Jaworowicz, M., Jaworowicz, P. (2016). Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Warszawa: Difin.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaplanidou, K. (2009). Relationships among behavioral intentions, cognitive event and destination images among different geographic regions of Olympic Games spectators. Journal of Sport & Tourism, 14 (4), 249–272. https://doi.org/10.1080/14775080903453815

Kavaratzs, M., Ashworth, G. (2008). Place marketing: How did we get here and how are we going? Journal of Place Management and Development, 1 (2), 150–165. https://doi.org/10.1108/17538330810889989

Kim, S.-K., Park, J.-A., Kim, W. (2016). The mediating effect of destination image on the relationship between spectator satisfaction and behavioral intentions at an international sporting event. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21 (3), 273–292. https://doi.org/10.1080/10941665.2015.1048262

Kotler, P.T., Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Upper Saddle River: Pearson.

Kurek, W. (red.) (2012). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2003). Metody i techniki badań pedagogicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mika, M. (2012). Formy turystyki biznesowej. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 300–312). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mokras-Grabowska, J. (2016). Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna. Turyzm/Tourism, 26 (1), 13–19. https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.02

Pawlicz, A. (2011). Turystyka międzynarodowa. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji (s. 344–370). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilch, T., Bauman, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Prayag, G., Savalli, M. (2020). Residents’ perceptions of event impacts and support for the 2012 Formula One Grand Prix in Monaco. W: D. Gursoy, R. Nunkoo, M. Yolal (red.), Festival and event tourism impacts (s. 139–153). London: Routledge.

Quinn, B. (2006). Problematising ’festival tourism’: Arts festivals and sustainable development in Ireland. Journal of Sustainable Tourism, 14 (3), 288–306. https://doi.org/10.1080/09669580608669060

Ratkowska, P. (2010). O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze. Turystyka Kulturowa, 6, 26–46.

Ritchie, J.R.B. (1984). Assessing the impact of hallmark events: Conceptual and research issues. Journal of Travel Research, 23 (1), 2–11. https://doi.org/10.1177%2F004728758402300101

von Rohrscheidt, M.A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium.

Saulski, A. (2013). Gaming – niepoważnie poważny interes. W: W Gospodarce. Pobrane z: https://wgospodarce.pl/opinie/2797-gaming-niepowaznie-powazny-interes (4.10.2021).

Sport elektroniczny (2021). W: Wikipedia. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_elektroniczny (1.10.2021).

Stasiak, A. (2013). Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (1), 29–38.

Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007–2020. Aktualizacja (2015). Pobrane z: http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/pliki/strategia-rozwoju-miasta-kielce-aktualizacja-15092016.pdf (1.10.2021).

Swarbrooke, J., Horner, S. (2001). Business travel and tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Szromnik, A. (2012). Marketing terytorialny, miasto: Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.

Tara-Lunga, M.-O. (2012). Major special events: An interpretative literature review. Management & Marketing, 7 (4), 759–776.

Targi Kielce (2021). Pobrane z: https://www.targikielce.pl/o-firmie (1.10.2021).

Urząd Statystyczny w Kielcach (2020). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020. Miasto Kielce. Pobrane z: https://kielce.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_swietokrzyskie/portrety_miast/miasto_kielce.pdf (1.10.2021)

Xiao, J., Jin, L. (2020). The role of an urban festival: Case study of the Pingyao International Film Festival. W: X. Gu, M.K. Lim, J. O’Connor (red.), Re-imagining creative cities in twenty-first century Asia (s. 161–174). Cham: Palgrave Macmillan.

First Page

123

Last Page

134

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.