•  
  •  
 

Polish Title

Podejście jakościowe w badaniach atrakcyjności migracyjnej miasta: Łódź w opiniach nowych mieszkańców

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6779-3100 Szafrańska Ewa

https://orcid.org/0000-0003-2326-3842 Michalska-Żyła Agnieszka

Abstract

From all previous research on migration patterns, it is clear that some places are more attractive to migrants than others. The relatively low migration attractiveness of Łódź, which exacerbates the city’s unfavourable demographic situation, has inspired questions concerning those people who decide to settle there and the main reasons for their decisions. The subject matter falls within the broader perspective of research on the migratory attractiveness of cities, but was approached in a qualitative manner. The empirical basis for the paper is a study conducted in 2016, the main aim of which was to determine the factors that attract people to Łódź, those that push them away from their previous places of residence, and to trace how new residents of the city evaluate it in terms of living conditions. The research was conducted using unstructured interviews with 32 respondents. The main reasons for settling in Łódź cover the most important institutional areas such as the labour market, education, health care and public services including culture and leisure; personal or family reasons, mainly the finding of a life partner in Łódź, or the desire to live close to relatives; and taking up higher education and staying in the city after graduation.

Polish Abstract

Z wszystkich wcześniejszych badań nad wzorcami migracji jasno wynika, że niektóre miejsca są bardziej atrakcyjne dla migrantów niż inne. Relatywnie niska atrakcyjność migracyjna Łodzi, która pogłębia niekorzystną sytuację demograficzną miasta, stała się inspiracją do sformułowania pytań, kim są osoby, które decydują się związać swoje losy z miastem, oraz jakie są główne powody ich osiedleńczych decyzji. Podjęta problematyka mieści się w szerszej perspektywie badań nad atrakcyjnością migracyjną miast, lecz ujęta została w sposób jakościowy. Empiryczną podstawą artykułu są badania przeprowadzone w 2016 r., których głównym celem było ustalenie czynników przyciągających do Łodzi oraz wypychających z poprzednich miejsc zamieszkania, a także prześledzenie jak nowi łodzianie oceniają miasto w kontekście obecnych warunków życia w nim. Badania przeprowadzono w technice wywiadu swobodnego wśród 32 respondentów. Do głównych powodów osiedlenia się w mieście należą: po pierwsze funkcjonowanie najważniejszych kompleksów instytucjonalnych, takich jak rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna oraz usługi dla ludności, w tym usługi kulturalne i czasu wolnego; po drugie względy osobiste i rodzinne, w tym głównie znalezienie partnera życiowego w Łodzi lub chęć zamieszkania blisko krewnych; a po trzecie podjęcie studiów oraz znalezienie tu pierwszej pracy.

Keywords

migration attractiveness, reasons for migration, Łódź, living conditions, qualitative research

Polish Keywords

atrakcyjność migracyjna, przyczyny migracji, Łódź, warunki życia, badania jakościowe

References

Bell, M., Muhidin, S. (2009). Cross-national comparison of internal migration. Human Development Research Paper, 30. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/cross-national-comparisons-internal-migration (10.11.2020).

Besser, T.L., Recker, N., Parker, M. (2009). The impact of new employers from the outside, the growth of local capitalism, and new amenities on the social and economic welfare of small towns. Economic Development Quarterly, 23 (4), 306–316. https://doi.org/10.1177/0891242409340899

Boryczka, E., Sulikowski, T. (2008). Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych – podstawy teoretyczne. In: Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (eds), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy (pp. 231–236). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Brehm, J., Eisenhauer, B., Krannich, R. (2004). Dimensions of community attachment and their relationship to well‐being in the Amenity‐Rich Rural West. Rural Sociology, 69 (3), 405–429.

Bujwicka, A. (2011). Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa. Wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 36, 101–119.

Clark, T.N. (2004). The city as an entertainment machine. Oxford: Elsevier.

Couch, C., Cocks, M., Bernt, M., Grossmann, K., Haase, A., Rink, D. (2012). Shrinking Cities in Europe. Town & Country Planning, 81 (6), 264–270.

Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Florida, R. (2002). The rise of the creative class. New York: Basic Books.

Fotheringham, A.S., Champion, T., Wymer, C., Coombes, M. (2000). Measuring destination attractivity: A migration example. International Journal of Population Geography, 6 (6), 391–421. https://doi.org/10.1002/1099-1220(200011/12)6:6%3C391::AID-IJPG200%3E3.0.CO;2-5

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.

GUS (2002). Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – stan na grudzień. Retrieved from: https://stat.gov.pl (22.09.2021).

GUS (2012). Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – stan na grudzień. Retrieved from: https://stat.gov.pl (22.09.2021).

Hooimeijer, P., van der Knaap, B. (1994). From flows of people to networks of behaviour. In: P. Hooimeijer, G.A. van der Knaap, J. van Weesep and R.I. Woods (eds), Population dynamics in Europe, current issues in population geography (pp. 177–185). Utrecht: Royal Netherlands Geographical Society and Department of Geography, University of Utrecht.

Hugo, G.J. (1982). Circular migration in Indonesia. Population and Development Review, 8 (1), 59–83. https://doi.org/10.2307/1972690

Jagielski, A. (1974). Geografia ludności. Warszawa: PWN.

Józefowicz, K. (2020). Atrakcyjność migracyjna miast i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Space – Society – Economy, 31, 213–227. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.11

Kałuża-Kopias, D. (2010). Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych, największych miast w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 35, 199–217.

Kałuża-Kopias, D. (2014). Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27 (4), 41–54.

Kryńska, E. (2015). Znikanie miast. Studium przypadku Łodzi. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 174–185.

Kupiszewski, M. (2002). Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. Warszawa: Polska Akademia Nauk, IGiPZ PAN.

Kwiatek-Sołtys, A. (2006). Migration attractiveness of small towns in the Małopolska Province. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 5, 155–160.

Landry, Ch., Bianchini, F. (1995). The creative city. London: Demos.

Lee, E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3 (1), 47–57. https://doi.org/10.2307/3002931

Limmer, R., Schneider, N.F. (2008). Studying Job-Related Spatial Mobility in Europe. In: N. Schneider, G. Meil (eds), Mobile living across Europe. Relevance and diversity of job-related spatial mobility in six European countries (pp. 13–45). Opladen: Barbara Budrich Publishers. https://doi.org/10.2307/j.ctvddzvz7.4

Liszewski, S. (2001). Ewolucja funkcjonalna Łodzi. In: S. Liszewski (ed.), Zarys monografii województwa łódzkiego (pp. 29–46). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Liszewski, S., Szafrańska E., Wolaniuk A. (2008). Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Łabędzki, H. (2009). Migracje ludności na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej Polski, Biblioteka regionalisty, 9, 7–15.

Łódzki Rower Publiczny (2018). Retrieved from: https://lodzkirowerpubliczny.pl/aktualnosci/ (4.01.2018).

Majer, A. (1997). Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalska-Żyła, A. (2009). Wizerunek miasta poprzemysłowego. Przykład Łodzi. In: M. Dymnicka, A. Majer (eds), Współczesne miasta. Szkice socjologiczne (128–146). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalska-Żyła, A. (2014). The quality of life and social capital in post-industrial peripheral cities. Przegląd Socjologiczny, 63 (1), 109–136.

Pawłowska, K. (1996). Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej. Seria: Architektura, Monografia, 203. Kraków: Politechnika Krakowska.

Potrykowska, A., Śleszyński, P. (1999). Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim. Warszawa: IGiPZ PAN.

PWC (2011). Raporty na temat wielkich miast Polski. Retrieved from: https://www.pwc.pl (10.09.2020).

PWC (2015). Raporty na temat wielkich miast Polski. Retrieved from: https://www.pwc.pl (10.09.2020).

Rogers, A., Sweeney, S. (1998). Measuring the spatial focus of migration patterns. The Professional Geographer, 50 (2), 232–242. https://doi.org/10.1111/0033-0124.00117

Rosner, A. (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warszawa: IRWiR PAN.

Smętkowski, M. (2011). Polityka spójności a konkurencyjność dużych polskich miast. Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne, 31–56.

Szukalski, P. (2012). Sytuacja demograficzna Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Śleszyński, P. (2020). Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania. Czasopismo Geograficzne, 91 (1–2), 37–58.

Šimpach, O., Dotlačilová, P. (2013). Analysis of migration attractiveness of the regions in the Czech Republic during 2007–2011. In: Proceedings of the International Scientific Conference: Region in the Development of Society 2013 (pp. 322–335). Brno: Mendel University in Brno.

Tarasiewicz, P. (2013). Migracje a drenaż mózgów. In: Człowiek w kulturze. Pismo poświęcone filozofii i kulturze. Emigracja i cywilizacje, 23, 145–160.

Tobiasz-Lis, P. (2013). Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-898-1

First Page

135

Last Page

142

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.